Oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus yrityksessä -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114209

Hakija
Annukka Norontaus

Toteuttaja
Annukka Norontaus

Lisätietoja
Annukka Norontaus
annukka.norontaus@hotmail.com

Toteutusaika
1.10.2014 - 30.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
27 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2015

Tiivistelmä

Oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus yrityksessä on tutkimus, joka kohdentuu yrityksiin, joissa on pitkä kokemus oppisopimuskoulutuksen toteuttamisesta. Tutkimus vastaa omalta osaltaan kysymykseen siitä, mitä oppisopimuskoulutuksen avulla yrityksessä saadaan aikaan ja vastaako siihen käytetty aika ja raha saavutettuja tuloksia.

Tutkimus on laadullinen ja sen kohteena ovat: sosiaali- ja terveysala, elintarvikeala, graafinen ala, kaupan- ja hallinnonala sekä talotekniikka ja rakentaminen. Tutkimuksessa oppisopimuskoulutusta tarkastellaan koulutuspalvelun tuottamisena. Tutkimus kertoo sitä, miten yritykset ja työpaikat suoriutuvat sille annetusta koulutustehtävästä. Pääkysymyksenä on, mistä oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus yrityksessä rakentuu? Pääkysymystä tukevat useat eri alakysymykset. Niistä esimerkkinä, millä perusteella ja miksi oppisopimuskoulutus yrityksessä valitaan? Tutkimus kuvaa myös oppisopimuskoulutuksen ja yrityksen välistä suhdetta, esiin tulee myös kustannus–hyöty näkökulma. Oppisopimuskoulutukseen käytetään paljon yritysten ja julkishallinnon rahaa, tämän lisäksi työpaikoilla myös paljon aikaa. Millaisia tuloksia koulutuksella saadaan ja onko koulutus tuottavaa ja tehokasta? Tutkimus liittyy pääasiassa aikuisten oppisopimuskoulutukseen, koska tutkimusaineisto koostuu pääasiassa siitä.

Aineisto on on kerätty teemahaastatteluin. Väitöstyön valmistuminen on suunniteltu 2015-2016, mutta lopulliset tulokset tutkimuksesta saadaan keväällä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annukka Norontaus

Tiedote

Oppisopimuskoulutuksen tuloksia selvittämässä

30.9.2015

Annukka Norontaus tekee väitöskirjaa oppisopimuksista. Hän tutkii, miten yritykset ja työpaikat suoriutuvat koulutustehtävästään. Tuottaako oppisopimuskoulutus tuloksia, jotka vastaavat koulutukseen käytettyä yritysten ja julkishallinnon aikaa ja rahaa? Norontaus rakensi väitöskirjaansa Työsuojelurahaston tutkijastipendin turvin.

Pääkysymys on se, mistä oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus yrityksessä rakentuu. Entä miksi oppisopimuskoulutus yrityksessä valitaan?

Norontaus on työvapaalla Jyväskylän oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajan työstä. Hän jatkoi stipendikautenaan väitöstutkimusta, jonka hän aloitti vuonna 2013. Työ eteni siten, että väitöskirjan on määrä edetä esitarkastukseen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa viimeistään vuoden 2016 alkupuolella.

Tavoitteiden ja vaikutusten suhde
 
Annukka Norontaus kuvaa oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuutta tavoitteiden ja vaikutusten suhteena. Hän paneutuu myös siihen, mikä estää oppisopimuskoulutusta yrityksessä. Norontaus tutkii aikuisten oppisopimuskoulutusta, mutta monet teemoista ja näkemyksistä soveltuvat myös nuorten oppisopimuskoulutukseen.

Norontaus on haastatellut yritysväkeä, joilla on pitkä kokemus oppisopimuskoulutuksesta. Toimialoista ovat mukana sosiaali- ja terveysala, elintarvikeala, graafinen ala, kauppa ja hallinto sekä talotekniikka ja rakentaminen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Norontaus Annukka. 2016. Oppisopimuskoulutus yritysten tuottamana koulutuspalveluna: tavoitteista vaikutuksiin. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 693. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. ISBN 978-952-265-940-8 ISBN 978-952-265-941-5 (PDF) ISSN-L 1456-4491 ISSN 1456-4491 http://www.doria.fi/handle/10024/123010 Avaa