Oppiva organisaatio ja tiimityö sisäympäristöteknologia-alan yrityksen uudistumisen voimavarana

Hanketiedot

Hankenumero
220025

Hakija
Sandbox Oy

Toteuttaja
SophiaSign Oy

Lisätietoja
Jani Moberg
jani.moberg@sandbox.fi

Toteutusaika
1.2.2022 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2022
22 500 euroa

Kokonaiskustannukset
45 000 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2023

Tiivistelmä

Yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut hankalasti ennakoitavaksi ja epävakaaksi. Ratkaisuna tähän vahvistamme yrityksen oppivaa organisaatiokulttuuria. Muita keskeisiä asioita ovat itse-, tiimi-, ja yhdessäohjautuvuus, kokemuksellinen tiimioppiminen ja ilmiölähtöinen johtajuus. Yhteisöllisen oppimisen tuloksena yritykselle syntyy kilpailukykyisesti toimintaympäristön haasteisiin vastaava strateginen arkkitehtuuri, tiimioppimisen käytänteet ja uudet päätöksenteon mallit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jani Moberg

Tiedote

Oppiva organisaatio ja tiimityö sisäympäristöteknologia-alan yrityksen uudistumisen voimavarana

8.8.2023

Tiivistelmä

Pandemian ja siitä seuranneiden globaalien ilmiöiden seurauksena Sandbox Oy:n liiketoimintaympäristö muuttui hankalasti ennakoitavaksi, monimuotoiseksi ja erittäin nopeasti muuttuvaksi. Sandbox Group:n kehittämishankkeessa jatkuva oppiminen, tiimityön kehittäminen, hiljaisen tiedon jakaminen sekä organisaatiokulttuurin kestävä muutos tukevat yrityksen muutoskykyä ja henkilöstön hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeen tavoitteet toteutuivat.

Lähtökohdat

Hankkeen alussa yrityksessä työskenteli 11 henkilöä eri puolilla Suomea. Yrityksen päätoimipaikka on Tampereella. Hanke pilotoi uutta oppivan organisaation kehittämisen mallia. Kehittämisen keskiössä oli erityisesti tiimioppimisen, hiljaisen tiedon jakamisen ja itseohjautuvuuden vahvistaminen myyntitiimissä sekä oppivan organisaation yritysjohdon tuki.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui koko yrityksen henkilöstö: myyntitiimi, hallinto- ja kehityshenkilöstö sekä yrityksen johto.

Menetelmät

Hankkeen toteuttaja toimi SophiaSign Oy. Valmentajana ja yhdessä henkilöstön kanssa toteutetun kehitystyön koordinoijana koko hankkeen ajan toimi aikuispedagogi ja coach, Anne Elina Akola, jolla on ammatillista kokemusta yli 30 vuoden ajalta. Lisäksi hankkeessa käytettiin muita asiantuntijoita. Hankkeen teoreettinen tausta ja tutkimuksellinen tieto oli laajaa ja monipuolista. Pohjan muodostivat oppiva organisaatio- sekä itseohjautuvuusteoria.

Vaikuttavuus

Hankkeen lopputulemana organisaatio on sitoutunut toimintamalliin, jossa keskiössä on henkilöstön jatkuva oppiminen, itsetuntemuksen kehittyminen sekä hiljaisen tiedon jakaminen. Hyötynä on ollut hiljaisen tiedon jakamisen kehittyminen, muutoskyvykkyyden kasvaminen, mielen hyvinvoinnin paraneminen sekä tiimityön toimintamallien kehittyminen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää oppivaa organisaatiota ja itseohjautuvuutta sisäilmateknologia-alan yrityksessä. Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan. Kehitystyön tuloksena saavutetut toimintamallit voidaan katsoa myös yleisesti hyödynnettäviksi suomalaisessa työelämässä parantamaan jatkuvan oppimisen johtamista, itseohjautuvuuden kehittämistä ja muutosvalmiuden ylläpitämistä.

Aineisto

Oppiva organisaatio ja tiimityö sisäympäristöteknologia-alan yrityksen uudistumisen voimavarana. Loppuraportti. Avaa