Organisaatiomuutos eri toimijaryhmien välisenä vuorovaikutuksena -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116073

Hakija
Jaana Näsänen

Toteuttaja
Jaana Näsänen

Lisätietoja
Jaana Näsänen
jaana.nasanen@helsinki.fi

Toteutusaika
15.3.2016 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
18.2.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Tutkimus kohdistuu siihen, miten työorganisaatioissa toteutettavia strategisia toiminnan ja rakenteiden muutoksia ja niihin liittyviä uusia ideoita käsitellään, legitimoidaan tai vastustetaan virallisessa ja epävirallisessa puheessa. Työ pohjautuu sosiaalisen konstruktionismin periaatteille, joiden mukaan puhetavat eivät heijasta vain sitä, mitä muutoksessa tapahtuu vaan ne myös muokkaavat muutosta. Organisaatiomuutos tapahtuu strategiatyön kautta, kun tyypillisesti abstraktit tekstit käännetään ideoiksi, toimintamalleiksi ja rakenteiksi. Eri toimijaryhmät muokkaavat strategisia ideoita esim., keskustelun ja vastustuksen kautta. Puheessa strategisille ideoille annetaan erilaisia tulkintoja ja merkityksiä, ja nämä voivat puolestaan muokata sitä, minkälaisena ideat ja toimintamallit tulevat lopulta käyttöön.

Työ on luonteeltaan laadullinen. Aineisto on kerätty suomalaisen suuryrityksen strategisesti keskeisestä muutoshankkeesta kolmen vuoden ajan. Aineisto koostuu nauhoitetuista muutosworkshopeista, muutosorganisaation kokouksista ja haastatteluista sekä kirjallisista dokumenteista. Analyysi on aineistolähtöistä ja pohjautuu diskursiivisen psykologian menetelmiin.

Tulokset täydentävät diskursiivisen organisaatiotutkimuksen kirjallisuutta huomioimalla muutoksessa olevan organisaation useat toimijaryhmät sekä tarkastelemalla organisaation autenttista puhetta. Tutkimus tuottaa tietoa vuorovaikutteisen muutoksen toteuttamiseen. Tulokset ovat käytettävissä hankeen päätyttyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Näsänen

Tiedote

Vuorovaikutus ohjaa organisaatiomuutosta

31.5.2017

Kuinka organisaatioissa puolustetaan ja vastustetaan muutosta? Jaana Näsänen tutkii väitöskirjassaan työelämän muutosta kohti liikkuvaa, joustavaa ja pirstaleisempaa työn tekemisen tapaa. Muutospuhe ja sitä ajava ja vastustava retoriikka ovat Näsäsen tutkimuksen painopistealueita.

Näsänen keskittyy erityisesti tutkimaan tapaa, jolla organisaatiomuutoksesta puhutaan, kuinka sitä puolustetaan, vastustetaan ja oikeutetaan organisaation sisällä virallisessa ja epävirallisessa puheessa. Hänen tutkimuksensa pohjautuu sosiaalisen konstruktionismin periaatteille, joiden mukaan puhetavat eivät heijasta vain sitä, mitä muutoksessa tapahtuu vaan ne myös muokkaavat muutosta. 

Näsänen on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Työsuojelurahasto on tukenut Näsäsen väitöskirjatyötä tutkijastipendillä.

Reaaliaikainen aineisto kolmen vuoden ajalta

Näsänen keräsi väitöstutkimustaan varten reaaliaikaista aineistoa kolmen vuoden ajan suomalaisen suuryrityksen strategisesti keskeisessä muutoshankkeessa.

Aineisto koostuu nauhoitetuista muutosworkshopeista, muutosorganisaation kokouksista ja haastatteluista sekä kirjallisista dokumenteista.

Näsäsen tutkimus osoitti muutosretoriikan liittyvän puhujan organisatoriseen positioon. Hänen tutkimuksestaan käy myös ilmi, että organisaation eri toimijat ammentavat samasta argumentaation lähteestä ”commonplace” sekä puolustaessaan että vastustaessaan muutosta.

Uutta tietoa vuorovaikutteisen muutoksen toteuttamiseen

Näsäsen tutkimus tuottaa tietoa vuorovaikutteisen muutoksen toteuttamiseen antamalla systemaattista tietoa muutosretoriikan vaikutuksista työyhteisön kehittämiseen.

Tulokset tuovat myös lisätietoa diskursiivisen muutostutkimuksen kirjallisuuteen nostamalla esiin usean toimijaryhmän äänet muutostilanteissa sekä liittämällä vastustavan retoriikan osaksi niin sanottua muutospuhetta. 

Näsäsen väitöskirja koostuu kolmesta julkaistusta lehtiartikkelista ja johdantoartikkelista. Väitöskirja valmistuu syksyllä 2017.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Näsänen, J. & Vanharanta, O. (2016). Program group’s discursive construction of context: A means to legitimize buck-passing. International Journal of Project Management, 34(8), 1672–1686.

Näsänen, J. (tulossa, 2017) “Two versions of nomadic employees: opposing ways to employ the same discourse in talking about change”. Discourse & Communication, 11(3). (julkaistu etukäteen verkossa 3/2017).

Näsänen, J. & Vanharanta, O. (tulossa, 2017). Managers’ and employees’ contradictory argumentations of spatial change. Journal of Organizational Change Management 30 (6).