Organisaatiomuutos eri toimijaryhmien välisenä vuorovaikutuksena

Hanketiedot

Hankenumero
117055

Hakija
Jaana Näsänen

Toteuttaja
Jaana Näsänen

Lisätietoja
Jaana Näsänen
jaana.nasanen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2017 - 29.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
23.2.2017
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
29.9.2017

Tiivistelmä

Väitöskirja tarkastelee työelämän muutosta kohti liikkuvaa, joustavaa ja pirstaleisempaa työn tekemisen tapaa ja siihen kytkeytyvää organisaatioiden muutosdynamiikkaa. Tarkemmin tutkimus keskittyy siihen, kuinka organisaatiomuutoksesta puhutaan, kuinka sitä puolustetaan, vastustetaan ja oikeutetaan organisaation sisällä. Työn teoreettinen kiinnostus on niissä kielellisissä retorisissa strategioissa, joita käytetään arvottamaan, puolustamaan ja vastustamaan muutosta.
Työn empiirisenä kontekstina on strategisesti keskeinen muutoshanke, jonka aikana on kerätty reaaliaikaista aineistoa. Aineisto koostuu ääninauhoitteisesta ja observaatioista, joita on kerätty alkuvaiheen muutosworkshopeista, ja myöhemmistä muutosryhmän kokouksista. Lisäksi väitöskirjatyötä varten on kerätty yksilöhaastatteluita muutoksen eri vaiheissa.

Väitöskirja koostuu kolmesta osatutkimuksesta sekä yhteenvetoartikkelissa. Osatutkimukset käsittelevät eri aineistojen kautta muutospuhetta ja sitä ajavaa ja vastustavaa retoriikkaa, ja niiden yhteinen tarkastelu antaa systemaattista tietoa muutosretoriikan vaikutuksista työyhteisön kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset kontribuoivat olemasaolemaan diskursiivisen muutostutkimuksen kirjallisuuteen nostamalla esiin usean toimijaryhmän äänet muutostilanteissa sekä liittämällä vastustavan retoriikan osaksi niin sanottua muutospuhetta.

Tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Näsänen

Tiedote

Muutos voi jakaa organisaation kahteen leiriin

29.9.2017

Muutostilanne voi johtaa polarisoituneeseen organisaatioon, jossa organisaation eri toimijat eivät puhu keskenään samasta muutoksesta, vaan muutosta vastustavat ja puolustavat tahot muodostavat omat muutosvisionsa.

Apurahatutkija Jaana Näsänen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitokselta esittelee tekeillä olevassa väitöskirjassaan viisi keskeistä väitettä siitä, miten muutokset voivat tuottaa polarisoituneen organisaation. Näsänen myös ehdottaa muutosjohtamisen keinoja, joiden avulla voidaan välttyä polarisoitumiselta. Työsuojelurahasto on tukenut Näsäsen väitöskirjatyötä loppuunsaattamisstipendillä.

Johdon kannattaa huomioida kilpailevat muutosvisiot

Näsäsen tutkimus osoittaa organisaation voivan polarisoitua muutostilanteissa muun muassa silloin, kun muutosta puolustavat tahot rakentavat muutoksesta positiivisen vision ja vastustajat puolestaan negatiivisen vision.

Muutosvisioiden jakaessa organisaation jäsenet kahteen leiriin on johdon Näsäsen mukaan oltava tasapuolinen. Huomiota ei kannata yrittää suunnata pois negatiivisesta muutosvisiosta, eikä varsinkaan tarjota toistuvasti positiivista muutosvisiota negatiivisen tilalle. Johdon kannattaa sen sijaan ottaa vastustavakin visio oleelliseksi osaksi muutoskeskustelua ja selventää kuinka negatiivisen vision toteutuminen voidaan estää.

Empiirinen aineisto suuryhtiön keskeisestä muutoshankkeesta

Näsänen keskittyy väitöskirjassaan tarkastelemaan tapoja, joilla organisaatiomuutoksesta puhutaan: kuinka sitä puolustetaan, vastustetaan ja oikeutetaan organisaation sisällä.

Väitöskirjatyön empiirisenä kontekstina on suomalaisen suuryrityksen strategisesti keskeinen muutoshanke, jonka aikana on kerätty reaaliaikaista aineistoa. Aineisto koostuu ääninauhoitteisesta, alkuvaiheen muutostyöpajoissa kerätyistä havainnoista, sekä myöhemmistä muutosryhmän kokouksista. Lisäksi Näsänen keräsi tutkimusta varten yksilöhaastatteluita muutoksen eri vaiheissa.

Näsäsen tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä tulevissa muutostutkimuksissa että käytännön kehittämistyössä. Tutkimus antaa systemaattista tietoa muutosretoriikan vaikutuksista työyhteisön kehittämiseen ja tuo samalla myös uutta tietoa diskursiivisen muutostutkimuksen kirjallisuuteen tuomalla esiin usean toimijaryhmän äänet muutostilanteissa sekä liittämällä vastustavan retoriikan osaksi muutospuhetta.

 

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Näsänen, J. (2017) “Two versions of nomadic employees: opposing ways to employ the same discourse in talking about change”. Discourse & Communication, 11(3), 259-275. Published online March 27, 2017

Näsänen, J. & Vanharanta, O. (2016). Program group’s discursive construction of context: A means to legitimize buck-passing. International Journal of Project Management, 34(8), 1672–1686

Näsänen, J. & Vanharanta, O. (forthcoming, 2017). Managers’ and employees’ contradictory argumentations of spatial change. Journal of Organizational Change Management, 30 (6).

Johtaja, hyödynnä muutoksen vastustus. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/johtaja-hyodynna-muutoksen-vastustus/