Organisaation kehittäminen yrityksen kasvuvaiheessa, tarkoituksenmukaiset toimintatavat ja resilientti mieli tuottavuuden mahdollistajana

Hanketiedot

Hankenumero
116332

Hakija
Tiketti Oy

Toteuttaja
Tiketti Oy

Lisätietoja
Mirva Merimaa
mirva.merimaa@tiketti.fi

Toteutusaika
22.8.2016 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2016
11 000 euroa

Kokonaiskustannukset
22 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Tavoitteet: Toimialan murros ja voimakas kasvu ja laaja rekrytointi aiheuttaa epäselvyyttä tavoitteissa, rooleissa ja toimintatavassa. Hankkeella on tarkoitus auttaa voimakkaassa kasvuvaiheessa olevan yrityksen tuloksentekokykyä, kirkastamalla työntekijöiden tavoitteita, rooleja, työn tekemisen laatua, yhteistoimintaa ja kommunikointia.
Menetelmät: hanke toteutetaan samanaikaisesti koko Tiketin henkilökunnalle. Työpajat toteutetaan kahden työpajan rinnakkaisella toteutuksella jotta koko henkilökunnan on mahdollista osallistua. Hanke toteutetaan yhteistyössä Potential Project Finland Oy:n kanssa. Työpajat räätälöidään asianmukaisesti hankkeen etenemiseksi. Tiketin henkilökunta arvioi hankkeen etenemistä jokaisen kerran jälkeen, jonka jälkeen tehdään suunnitelma seuraavaa kertaa varten.

Hanke aloitetaan elokuussa 2016, jonka jälkeen kaksi rinnakkaista kahden tunnin työpajaa, 10 kertaa viikon välein 2 kuukauden ajan. Loput 4 työpajaa pidetään kuukauden välein. Hanke loppuu joulukuussa 2016. Tuloksia seurataan alku- ja loppumittauksella, jonka osallistujat täyttävät hankkeen aikana. Osallistujat saavat käyttöönsä älypuhelin applikaation päivittäistä harjoittamista varten. Applikaation avulla pystytään myös seuraamaan toteutuneita päivittäisiä harjoituksia. Hankkeen lopputuloksesta tehdää loppuraportti joka julkaistaan koko Tiketin henkilökunnalle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mirva Merimaa

Tiedote

Tiketin kehityshanke edisti uuden organisaatiokulttuurin luomista

31.12.2016

Monenlaiset toimialan murroksesta ja voimakkaasta kasvusta johtuvat haasteet ovat kuormittaneet Tiketti Oy:n työntekijöitä, aiheuttaen niin stressiä kuin sairauspoissaoloja. Tiketti toteutti kehityshankkeen selättääkseen nopeasta kasvusta juontavat haasteet kirkastamalla työyhteisön suuntaa, tavoitteita sekä toimintatapoja.

Elokuusta 2016 tammikuuhun 2017 kestäneen kehityshankkeen tarkoituksena oli ennen kaikkea lisätä Tiketin henkilökunnan hyvinvointia ja sitä kautta parantaa työntekijöiden suorituskykyä ja yrityksen kannattavuutta. Koko Tiketin henkilökunta osallistui hankkeeseen.

Vastuuhenkilönä hankkeessa toimi Tiketin hallituksen puheenjohtaja Mirva Merimaa ja ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat mindfulness valmentaja, coach ja työnohjaaja Teetta Kalajo ja organisaation kehittämisen konsultti ja ratkaisukeskeinen valmentaja Heljä Ora Potential Project -nimisestä yrityksestä. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Yli 80 % osallistujista koki työtehokkuuden nousseen

Keskeisiä painopistealueita hankkeessa olivat prosessien kirkastaminen ja selkeyttäminen, uuden organisaatiokulttuurin luominen ja työntekijöiden tukeminen uusien, tuottavien ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen oppimisessa. Lisäksi työntekijöille tarjottiin työkaluja keskittyneen ja joustavan mielen harjoittamiseksi. Osallistujat saivat käyttöönsä esimerkiksi älypuhelinsovelluksen päivittäisiä harjoituksia varten.

Hankkeen kuluessa pidettiin lukuisia räätälöityjä työpajoja. Tiketin henkilökunta arvioi hankkeen etenemistä jokaisen työpajan jälkeen, minkä jälkeen tehtiin suunnitelma seuraavaa kertaa varten.

Työpajojen teemoina oli esimerkiksi: tuottava tapa työskennellä ja joustavan mielen keinot; palaveri- ja sähköpostikulttuurin muuttaminen ja ystävällisyyden neurologinen perusta; muutosten kohtaaminen ja hallinta, takertumattomuus; sekä tehokas vuorovaikutuskulttuuri ja miten se luodaan.

Hankkeen alussa ja lopussa osallistujat täyttivät itsearviointilomakkeet. Hankkeen hyödyt korostuivat arvioinneissa: jopa 83% koki työtehokkuuden nousseen ja 40% koki myös työtyytyväisyyden parantuneen hankkeen aikana. Kaikki itsearviointiin vastanneet Tiketin työntekijät kertoivat suosittelevansa vastaavaa kehityshanketta muillekin.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Veera Rusanen, Tiketti Oy, . 2017. Avaa