Organisaation saneerausprosessi henkilöstön ja johdon kokemana

Hanketiedot

Hankenumero
117385

Hakija
Ari Järvinen

Toteuttaja
Ari Järvinen

Lisätietoja
Ari Järvinen
ari.t.jarvinen@icloud.com

Toteutusaika
1.1.2018 - 30.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
6 500 euroa

Kokonaiskustannukset
6 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2018

Tiivistelmä

Väitöskirjan tutkimusongelmana on organisaation johtaminen saneerauksen jälkeen ottaen huomioon jäljelle jäävän henkilöstön kokema negatiivinen tunneoireyhtymä, selviytyjän syndrooma. Alustavien tutkimustulosten mukaan selviytyjän syndroomaa lisäävät epäoikeudenmukainen johtaminen, esimiesten läsnäolon puute, puutteellinen viestintä ja lähtevien epäkunnioittava kohtelu. Väitöskirjatutkimuksen teoreettinen viitekehys henkilöstöjärjestelyjen vaikutuksesta jäljelle jäävään henkilöstöön perustuu Yiennis Gabrielin (2012) psykoanalyyttiseen teoriaan organisaatioiden miasmasta, lamauttavasta ’myrkkyhöyrystä’, joka kuvaa tarttuvaa materiaalista, psykologista ja henkistä saastuneisuuden tilaa. Selviytyjän syndrooman tutkimus henkilöstöjärjestelytilanteissa on merkityksellistä ensinnäkin erityisesti niille työntekijöille, jotka jatkavat työsuhdettaan epävarmassa tilanteessa. Toiseksi tutkimuksella on merkitystä työnantajaorganisaatioille, jotka voisivat ottaa huomioon selviytyjän syndrooman vaikutukset organisaation johtamiseen. Kolmanneksi, tutkimuksen mukaan tuottavuuden laskua ja työuupumusta voidaan vähentää, jos selviytyjän syndrooma tunnistetaan ja tunnustetaan. Tutkimus on selittävä välineellinen tapaustutkimus. Empiirisen aineiston muodostaa puolistrukturoidut haastattelut ja analyysimenetelmä on teorialähtöinen teema-analyysi sekä päättelymetodi abduktiivinen päättely. Hankkeen toteutusaikana on tarkoitus jättää väitöskirjatutkimus esitarkastukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ari Järvinen