Organisaation tehokkuuden kehittäminen tutkimus ja kehittämishankkeen valossa. Empiirinen kansainvälinen tutkimus.

Hanketiedot

Hankenumero
116468

Hakija
Harri Gustafsberg

Toteuttaja
Harri Gustafsberg

Lisätietoja
Harri Gustafsberg
harri@mentoritiimi.fi

Toteutusaika
1.12.2016 - 9.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.11.2016
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
11 000 euroa

Tulokset valmistuneet
9.6.2017

Tiivistelmä

Artikkeliväitöskirja (Enhancement of organizational resilience through resilience and efficiency program, An empirical multi-organizational study among the police )käsittelee yksilön ja organisaation resilienssiä. Organisaation tärkeä resurssi on inhimillinen pääomaa, mielen sitkeää ja joustavaa taitoa vastata työn haasteisiin, palautua kuormasta, oppia uutta ja kehittyä. Organisaation systeemin tulee olla toimiva, jotta inhimillisiä resursseja vahvistetaan ja käytetään oikein.
Artikkeleiden tutkimukset ovat tehty poliisiorganisaatioissa Suomessa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Väitöskirjatutkimus vastaa tärkeään kysymykseen, voimmeko vaikuttaa psykologiseen kuormaan, parantaa työtehokkuutta ja toiminnan laatua? Toinen tärkeä tarkastelukulma koskee organisaatioiden resilienssiä ja sitä mitkä tekijät tekevät organisaatiosta joustavan, tehokkaan ja suorituskykyisen, miten organisaatioiden toimintakyky, resilience ja tehokkuus kasvavat toimijoiden paremman suorituskyvyn kautta.

Väitöskirjan kirjoitustyö on viimeistely vaiheessa. Kaikki tutkimukset ovat saatettu loppuun ja viimeinen artikkeli on työn alla, se pyritään julkaisemaan tämän vuoden puolella ja väitöskirja lähetetään viralliseen tarkastus prosessiin viimeistään helmikuussa 2017.
Asiasanat: Psyykkinen työssä kuormittuminen, tilannetietoisuus, resilienssi, organistaation resilienssi ja tehokkuus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Gustafsberg

Tiedote

Valmennus vahvistaa poliisin resilienssiä

9.6.2017

Hallintotieteiden maisteri Harri Gustafsbergin väitöskirjan mukaan vaativassa poliisityössä on mahdollista kehittää resilienssiä ja toimintakykyä paineenalaisia, vaativia tehtäviä varten.

Tutkimuksen tulosten mukaan mielen ja kehon hallintaan valmennetut ryhmät osoittivat huomattavasti parempaa psykologista kontrollia, tilannetietoisuutta ja yleistä suoritusvarmuutta kuin kontrolliryhmät. Tämä tuli esiin erityisesti parempana päätöksentekokykynä voimankäyttötilanteissa.

Tilannetietoisuus ja päätöksentekokyky ovat taitoja, jotka muodostavat osan yksilön resilienssistä. Se on inhimillistä pääomaa, mielen sitkeää ja joustavaa taitoa vastata työn haasteisiin ja palautua kuormasta, oppia uutta ja kehittyä.

Gustafsberg on henkisen ja fyysisen valmentamisen ammattilainen sekä tietokirjailija. Hän on aiemmin toiminut poliisin valmiusyksikön Karhun kouluttajana ja operatiivisena johtajana.

Yksilön resilienssiä organisaation resilienssin osatekijänä käsittelevän väitöstutkimuksensa hän teki  Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoululle. Englanninkielisen väitöskirjan otsikko on suomeksi Aiheuttaako poliisin paniikki oikeudetonta aseenkäyttöä? – Resilienssin vahvistaminen harjoittelun avulla.

Väitöskirja hyväksyttiin 23. helmikuuta 2017. Työsuojelurahasto tuki työn valmistumista loppuunsaattamisstipendillä.

Psykologinen kuorma haltuun

Monitieteellisessä artikkeliväitöskirjassa raportoidut empiiriset tutkimukset on tehty poliisiorganisaatioissa Suomessa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Interventiot osoittavat, että osallistujat pystyivät harjoittelun avulla merkittävästi vaikuttamaan kehon fysiologisiin muutoksiin, esimerkiksi sydämen sykkeeseen.

Interventioon osallistuneet oppivat muun muassa kontrolloimaan hengitystään vaativien harjoitusten aikana. Tämä vaikuttaa autonomisen hermoston tasapainoon ja sitä kautta parantuneeseen toimintakykyyn. Stressin ja psykologisen kuorman käsittely ja hallinta parantuivat harjoitusten myötä.

Resilienssikyky – osa yksilön ammattitaitoa

Resilienssikyky on osa yksilön ammattitaitoa. Gustafsbergin mukaan sen kehittäminen edellyttää organisaatiossa tutkitun tiedon hyödyntämistä ja koulutukseen panostamista.

Yksilön resilienssikykyisyys parantaa työsuorituksia, vaikuttaa myönteisesti koko organisaation joustavuuteen, toimintakykyyn, tuottavuuteen ja hyvinvointiin sekä maineenhallintaan.

Gustafsberg toteaa, että tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä pitäisi soveltaa ja tutkia muissakin organisaatioissa kuin poliisiorganisaatiossa.

Työelämä on muutoksessa ja yksilön kyky vastata haasteisiin, muutokseen, oppimiseen, palautumiseen ja toimintakykyyn on keskeistä sekä nykyisen että tulevaisuuden työn hallinnassa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Gustafsberg Harri (2018) “Do people get shot because some cops panic?” Enhancement of individual resilience through a police resilience and efficiency training program ISBN 978-952-94-0032-4 (nid.) ISBN 978-952-94-0033-1 (pdf)

Kustantaja: Suomen Mentoritiimi Oy, Tampere 2018.

Tilausosoite: yliopistopaino@juvenesprint.fi, 020 756 8693, www.juvenesprint.fi

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801312706

Jokainen voi kehittää resilienssiään. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/jokainen-voi-kehittaa-resilienssiaan/