Organisaatioon sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
114333

Hakija
Tampereen yliopisto Työelämän tutkimuskeskus WRC

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Työelämän tutkimuskeskus WRC

Lisätietoja
Tuula Heiskanen
tuula.heiskanen@uta.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
9.12.2014
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
201 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan laadullisen tutkimuksen keinoin organisaatioon sitoutumisen ja tiedon jakamisen välisiä yhteyksiä. Kiinnostus kohdistuu erityisesti tietointensiivisiin yrityksiin, joissa tietopääomalla ja tiedon jakamisella on keskeinen rooli koko organisaation olemassa olon ja siellä tehtävän työn jatkuvuuden näkökulmasta.

Tutkimuksen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan niin organisaatioon sitoutuminen kuin tiedon jakaminenkin edellyttävät vastavuoroisuutta ja luottamusta. Tutkimuksessa hyödynnetään sosiaalisen vaihdon teoriaa. Tutkimuksissa ei ole juurikaan tarkasteltu organisaatioon sitoutumisen yhteyksiä tiedon jakamiseen. Jotta voidaan tavoittaa muuttunut työelämän todellisuus ja uudella tavalla organisoituneet työelämäsuhteet, tarvitaan sekä sitoutumisen että tiedon jakamisen tutkimuksessa uusia otteita. Tästä syystä tutkimushankkeessa kehitetäänkin sitoutumisen ja tiedon jakamisen tutkimisen metodologiaa ja menetelmiä.

Hankkeen tuottamilla tuloksilla on sekä tieteellistä että käytännöllistä arvoa ja merkittävyyttä työelämän tutkimuksen kentällä. Metodologiset kehittelyt ja uusi tutkimustieto palvelevat erityisesti tieteellistä merkittävyyttä. Hankkeen empiirisistä tapausanalyyseistä saatava yksityiskohtainen tieto palvelee niin osallistuvien yritysten omaa henkilöstövoimavarojen johtamista ja työkäytäntöjen kehittämistä kuin työelämän kehittämisen laajempiakin intressejä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Heiskanen

Tiedote

Erilaisesti sitoutuneet rikastavat yhteisöä

31.12.2016

Monet sitoutumistyypit ovat organisaation rikkaus, kunhan sitoutumistyypit tunnistetaan. Ihmiset innostuvat eri asioista, mikä pitäisi hyödyntää henkilöstöpolitiikassa. Näin päätellään Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa, jossa on tutkittu tietointensiiviseen organisaatioon sitoutumisen ja tiedon jakamisen yhteyksiä.

Uraan sitoutuminen muodostaa keskeisen jännitteen organisaatioon. Kun mahdolliset organisaatiosta lähtijät olivat saaneet myönteisen kuvan organisaatiosta, he voivat palata kokeneina asiantuntijoina.

Tutkimus toteutettiin kolmessa yrityksessä, joista kaksi myy yrityksille asiantuntijapalveluita ja yksi toimii välittäjäorganisaationa. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Usein sitoudutaan tiimiin, tunteella

Tutkimuksessa tarkastellaan sitoutumisesta sekä kohteita että ulottuvuuksia. Tutkijat löytävät kahdeksan sitoutumistyyppiä. Tyypeissä sitoutumisen ulottuvuudet – tunneperäinen, normatiivinen ja jatkuvuus – sekä kohteet vaihtelevat.

Tyypittelyistä kolme liittyy tiimiin sitoutumiseen. Lähityöyhteisöön sitoutuneet arvostavat sujuvaa työntekoa, jolloin hyvä tiimi voi muodostua organisaation ulkopuolisista toimijoista. Moniulotteisesti tiimiin sitoutuneille on tärkeää sitoutua tiimiin. Usein työkaverit ovat heille ystäviä, joiden kanssa vietetään vapaa-aikaa.

Asiakkaisiin suuntautuneet tiimiin sitoutujat taas sitoutuvat tunneperäisesti tiimiin, mutta palkitsevinta heille on asiakastyö.

Työtä organisaatioille, eri perustein

Ensisijaisesti organisaatioon sitoutuneet näkevät itsensä organisaationsa edustajina. He ja uran jatkuvuuteen sitoutuneet katsovat, että asiakas kuuluu nimenomaan organisaatiolle, ei itselle.

Uran jatkuvuuteen sitoutuneet tekevät työnsä hyvin myös siksi, että se edistää heidän uraansa. Asiakkaat saattavat olla tulevia työkavereita tai ainakin heidän kauttaan voi viestiä omasta osaamisestaan työmarkkinoille.

Yhdessä tietoa jakamaan ja hakemaan

Tutkijat sanovat, että organisaation tiedon jakamisen ja tiedon hankkimisen avara yhdessä pohtiminen avaa teitä oppimiselle ja innovoinnille.

Tiedon jakamisessa tärkeimpiä ovat yleensä lähin työtoveri, tiimi ja esimies eli he, joiden kanssa ollaan töissä eniten tekemisissä.

Ulkopuolisista merkittävin on asiakas. Asiakkaalle jaetaan usein prosessoidumpaa tietoa verrattuna siihen, mitä työtoverit kertovat toisilleen.

Tietoa hankitaan tyypillisesti työkavereilta, internetin hakukoneilla ja itse opiskellen.

Myös asiakas on tärkeä tietolähde

Oman osaamisen kehittyminen vaikuttaa tietolähteiden arvoon. Tärkeimpiä ovat lähteet, jotka auttavat ongelmanratkaisussa ja jotka mahdollistavat yhteisen pohdinnan. Yhteistyökumppanilta hankitaan työhön ja suunnitteluun erityisosaamista.

Asiakkaalta haettavaa tietoa yleensä jalostetaan työprosessissa tai asiakkaan tieto tarkentuu sitä mukaa, kun saatavan palvelun rajat selkenevät.

Organisaation tietojärjestelmiä ja -kantoja käytetään eniten, kun ne ovat tuttuja, ja tieto on helposti löydettävissä.

Sitoutumisella ja tiedonjaolla tärkeä yhteys

Organisaatioon sitoutuneille on tärkeää jakaa tietoa organisaation tietokantoihin tai -järjestelmiin. Tiimiin sitoutuneilla korostuu tiedon jakaminen ja hankkiminen tiimissä.

Moniulotteisesti sitoutuneille tiedon hankkiminen sekä organisaatiosta että sen ulkopuolelta on merkittävämpää kuin muille.

Tiedon jakamista edistää avoin keskustelukulttuuri. Tiedon jakamista estävät viestinnän, dokumentoinnin ja tiedonjaon puutteet, samoin kiire ja kiireen tuntu.

 

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Minna Leinonen ja Tuula Heiskanen. . Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus: Työraportteja 93/2017. 130 sivua. Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere 2017 ISBN: 978-952-03-0351-9 (nid.), ISBN: 978-952-03-0355-6 (pdf), ISSN 0785-265 Avaa