Organisatorisia todellisuuksia rakentamassa: Vuorovaikutus, merkityksen muodostus ja liminaalisuus henkilöstökoulutuksessa

Hanketiedot

Hankenumero
116295

Hakija
Riikka Nissi

Toteuttaja
Riikka Nissi

Lisätietoja
Riikka Nissi
riikka.nissi@tuni.fi

Toteutusaika
15.6.2016 - 22.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 131 euroa

Tulokset valmistuneet
22.6.2016

Tiivistelmä

Stipendin käyttö liittyy 15.-17. 6.2016 Dresdenissä järjestettyyn IFKAD-konferenssiin (The 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics), jossa esitelmöin aiheesta “Constructing organizational realities: Interaction, meaning making and liminality in personnel training”. Esitelmä pohjautui meneillään olevaan, kielentutkimuksen alaan kuuluvaan tutkimukseeni. Tarkastelen siinä kielen ja vuorovaikutuksen roolia työn murroksessa ja tieto- ja merkitysyhteiskunnan muutosprosesseissa. Konferenssiesitelmässäni tutkin konsultointiyrityksen asiantuntijaorganisaatiolle antamaa henkilöstökoulutusta, jonka olen videoinut. Osoitin, miten koulutuksessa pyritään synnyttämään uudenlaista toimintakulttuuria saattamalla koulutettavat itserefleksiiviseen, uuden tiedon ja ymmärryksen mahdollistamaan tilaan. Esitelmässäni tarkastelin, miten tällainen yhteiskehittelyn tila saadaan aikaan vuorovaikutuksen keinoin hyödyntämällä tilanteen kielellisiä, kehollisia ja materiaalisia resursseja. Koulutus näyttäytyy tällöin erilaisista vaiheittaisista ja päällekkäisistä toimintajaksoista koostuvana kokonaisuutena, jonka etenemistä ja eri osien koordinoitumista kouluttaja ohjailee. Esitelmäni tuotti uutta tietoa henkilöstökoulutuksen kielellisestä ja vuorovaikutuksellisesta dynamiikasta ja osallistujille rakentuvista erilaisista toimijuuksista. Esitelmä oli työstetty yhteistyössä konsultoinnin ammattilaisen kanssa, ja ilmiön tarkastelussa pyrittiin yhdistämään tieteellinen ja ammatillinen näkökulma.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riikka Nissi

Tiedote

Kielen ja vuorovaikutuksen dynamiikkaa henkilöstökoulutuksessa

22.6.2016

Tutkijatohtori Riikka Nissi Jyväskylän yliopistosta osallistui kansainväliseen tietojohtamisen ja aineettoman pääoman konferenssiin. IFKAD (The 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics) järjestettiin Saksan Dresdenissä 15.–17. kesäkuuta 2016.

Nissi piti tilaisuudessa esitelmän, jonka hän oli työstänyt yhdessä organisaatiokonsultti Jukka-Pekka Heikkilän kanssa. Otsikko on suomeksi Organisatorisia todellisuuksia rakentamassa: Vuorovaikutus, merkityksen muodostus ja liminaalisuus henkilöstökoulutuksessa.

Hän tarkasteli konsultointiyrityksen asiantuntijaorganisaatiolle antamaa henkilöstökoulutusta ja siinä rakentuvaa itsereflektiivistä yhteiskehittelyn tilaa. Hän analysoi, miten tällainen erityinen vuorovaikutuksen tila saadaan aikaan hyödyntämällä tilanteen kielellisiä, kehollisia ja materiaalisia resursseja.

Esitelmä tuotti uutta tietoa henkilöstökoulutuksen kielen ja vuorovaikutuksen dynamiikasta ja erityisesti osallistujille rakentuvista erilaisista toimijuuksista.

Työ pohjautui Nissin meneillään olevaan tutkimukseen Kohtaamisen diskurssit, jota hän tekee Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella.

Esitelmä on julkaistu konferenssin omassa julkaisussa. Nissi työstää samasta aihepiiristä laajempaa kansainvälistä julkaisua.

Konferenssissa hän kertoo kiinnostuneensa uudella tavalla erityisesti kielen, vuorovaikutuksen ja luovan toiminnan yhteyksistä. Hän myös verkostoitui ja sopi tutkijavierailusta Isoon-Britanniaan.

Työsuojelurahasto tuki Nissin konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

 

  

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut: http://www.knowledgeasset.org/PastEditions/?year=2016