Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla

Hanketiedot

Hankenumero
114087

Hakija
Palkansaajien tutkimuslaitos

Toteuttaja
Palkansaajien tutkimuslaitos

Lisätietoja
Merja Kauhanen
merja.kauhanen@labour.fi

Toteutusaika
1.6.2014 - 31.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
118 910 euroa

Kokonaiskustannukset
172 391 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2015

Tiivistelmä

Työhyvinvoinnin, työurien pidentämisen ja tuottavuuden näkökulmasta on tarve tuottaa uutta, päivitettyä tietoa osa-aikatyön tekemisestä ja teettämisestä sekä sen seurauksista yksityisillä palvelualoilla, jossa osa-aikatyön yleistyminen on ollut voimakasta ja jossa osa-aikatyötä tekevien osuudet ovat suurimpia.

Tämä tutkimushanke tuottaa monipuolista, analyyttista tutkimustietoa osa-aika- ja kokoaikatyön tekemisestä ja teettämisestä sekä sen seurauksista vähittäiskaupan alalla, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalvelualoilla 2010-luvun Suomessa.

Työntekijänäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa yhdistyvät työtuntien määrä, työntekijöiden syyt tehdä osa-aikaista työtä, työolot ja työn laatu sekä työurien näkökulma. Työnantajanäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miksi yritykset teettävät osa-aikatyötä, minkälaisissa tehtävissä ja minkälaista osa-aikatyötä teetetään sekä millaisia kustannuksia ja hyötyjä yritysten näkemysten mukaan osa-aikatyöstä aiheutuu.

Tutkimuksessa hyödynnetään vähittäiskaupan, hotelli- ja ravintola-alan sekä kiinteistöpalvelualan työntekijöille ja työnantajille suunnattuja kyselytutkimuksia, jotka kerätään vuoden 2014 aikana.

Hankkeen tuottamista tuloksista on hyötyä pohdittaessa keinoja, joilla voidaan parantaa työn tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia ja myös pidentää työuria työelämän laatua kehittämällä osa-aikaisessa työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Kauhanen

Tiedote

Pienet tulot kalvavat osa-aikaista työntekijää

31.10.2015

Yli puolet osa-aikaisista työntekijöistä kokee vaikeaksi tulla toimeen palkallaan. Osa-aikatyötä he tekevät siksi, että kokoaikatyötä ei ole tarjolla. Varsin moni osa-aikainen haluaisi tehdä enemmän työtunteja tai samaa työtä kokoaikaisesti, mutta lisätunnit eivät ole mahdollisia.

Siinä tuloksia Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jota Työsuojelurahasto rahoitti. Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen selvitti osa-aikatyön piirteitä kolmella yksityisen sektorin palvelualalla: vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla ja kiinteistöpalvelualoilla, kuten siivouksessa.

Kaikista osa-aikatyötä tekevistä 74 prosenttia työskentelee palvelusektorilla. Yleisintä osa-aikatyö on vähittäiskaupassa, toiseksi yleisintä majoitus- ja ravitsemisalalla ja keskimääristä yleisempää myös kiinteistöpalvelualoilla.

Tutkimuksessa osa-aikatyön tekemistä ja teettämistä selvitettiin sekä työntekijä- että työnantajanäkökulmasta. Keskeinen kysymys oli, kuinka hyvin osa-aikatyön tekeminen ja teettäminen sopii työntekijöille ja työnantajille.

Tutkimusaineistona käytettiin keskeisimmin kolmen palvelualan osa- ja kokoaikaisille työntekijöille sekä työnantajille suunnattuja kyselyitä vuosina 2014–2015.

Palkka keskeinen työn laadun mittari

Kun tarkastellaan osa-aikatyön sopimista työntekijäntarpeisiin, on tärkeätä kysyä, tehdäänkö osa-aikatyötä vapaaehtoisesti vai vastentahtoisesti.

Kaikilla kolmella palvelualalla enemmistö vastaajista ilmoitti tekevänsä osa-aikatyötä kokoaikatyön puutteen vuoksi eli vastentahtoisesti. Toiseksi yleisin syy oli opiskelu sekä vähittäiskaupassa että majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä terveyssyyt kiinteistöpalvelualoilla.

Tulosten mukaan naisilla ja nuorilla on suurempi todennäköisyys tehdä työtä osa-aikaisena miehiin ja iäkkäämpiin verrattuna.

Osa-aikaisten halukkuus tehdä samaa työtä kokoaikaisena oli selvästi suurempaa niillä, jotka ilmoittivat tekevänsä osa-aikatyötä kokoaikatyön puutteen vuoksi. Noin kolme neljästä vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevistä kaikilla kolmelle alalla olisi halunnut kokoaikatyötä.

Palkka on keskeinen työn laadun mittari. Kyselyn mukaan osa-aikaiset ansaitsevat näillä aloilla 62,2–68 prosenttia kokoaikaisten ansioista. Yli puolet koki, että palkalla on vaikea tai erittäin vaikea tulla toimeen.

Monella puolison tulot mahdollistavat sen, että osa-aikatyöhön on varaa. Osa-aikaiset turvautuvat kokoaikaisia useammin myös täydentäviin sosiaaliturvaetuuksiin, kuten asumistukeen. Noin joka kymmenes saa osa-aikaeläkettä. Noin viidennes osa-aikaisista tekee useampaa työtä.

 Osa-aikaisilla työaikojen epätyypillisyys on yleisempää kuin kokoaikaisilla, ja se on yleistynyt etenkin vähittäiskaupassa. Tämä voi haitata työn ja muun elämän yhteensovittamista. Lisäksi osa-aikaiset kokivat kehittymismahdollisuudet työssä, työn autonomian ja vaihtelevuuden heikommaksi kuin kokoaikaiset ja olivat vähemmän tyytyväisiä työhönsä.

Parempia väyliä kokoaikatyöhön

Kun valtaosa näillä aloilla työskentelevistä osa-aikaisista on naisia, myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta olisi tärkeätä, että työn laatu ja vaikutukset urakehitykseen eivät eriytyisi työn osa- tai kokoaikaisuuden mukaan.

Toimeentulon kannalta pitkään jatkunut osa-aikatyö matalapalkka-alalla kertautuu lopulta pieneen eläkkeeseen.

Toive lisätunneista ja kokoaikatyöstä on myös yhteydessä toimeentuloon. Siksi olisi tärkeätä, että toimipaikoissa lisätyön tarjoaminen osa-aikaisille toimisi nykyistä paremmin ja pystyttäisiin myös tarjoamaan väliä kokoaikatyöhön.

Miksi osa-aikatyötä teetetään?

Kaikilla kolmella alalla osa-aikatyötä käytetään yleisimmin yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi vähittäiskaupassa syitä olivat kannattavuus- ja kustannussyyt, työvoiman tarpeen vaihtelu kausittain, työntekijän oma toive ja pitkät aukioloajat.

Merja Kauhasen mukaan Suomi näyttää poikkeavan muista EU-maista eniten siinä, että yritysten tarpeiden merkitys osa-aikatyön teettämisen pääasiallisena motiivina on selvästi vahvempi kuin työntekijän toiveet.

Enemmistä työnantajista arvioi, että osa- ja kokoaikaiset tekevät pääsääntöisesti samanlaisia työtehtäviä, heidän ammattitaitonsa vastaa hyvin toimipaikan tarpeita ja että eroa ei esiinny osa- ja kokoaikaisten työmotivaatiossa, sitoutuneisuudessa, tuottavuudessa, ammattitaidossa ja vaihtuvuudessa.

 

    

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Merja Kauhanen. 2016. Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla. Palkansaajien tutkimuslaitos, raportteja 33. ISBN 978-952-209-155-0 (painettu) ISBN 978-952-209-156-7 (pdf) ISSN 1795-2832 (painettu) ISSN 2242-6914 (pdf)

Palkansaajien tutkimuslaitos

Tiedon silta: Osa-aikaisen työntekijän toimeentulo vaikeaa. http://tiedonsilta.fi/osa-aikaisen-tyontekijan-toimeentulo-vaikeaa/