Osaamisen merkitys muutoksessa, kun työ siirtyy kunnasta yhtiöön

Hanketiedot

Hankenumero
190145

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Arja Kurvinen
arja.kurvinen@uef.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
127 999 euroa

Tulokset valmistuneet
16.11.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään palvelujen ulkoistamisen seurauksena työn siirtymistä kunnista kuntaomisteisiin yhtiöihin ja sen vaikutuksia työntekijöihin. Työn muutoksiin sopeutumista tarkastellaan erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä teemana on työn teknologisen muutoksen vaatimat uudet ammatilliset taidot.

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan tukipalveluissa työskenteleviä, jotka ovat siirtyneet kunnista tai kuntayhtymistä yhtiöitettyihin palvelukeskuksiin. Tutkimuksessa haastatellaan kunnista yhtiöihin siirtyneitä työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa. Haastattelujen perusteella laaditaan kysely yhtiöiden henkilöstölle.

Tutkimus tuottaa tärkeää ennakoivaa tietoa sote-alan muutosten vaikutuksista tukipalvelujen työntekijöihin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, mitä työn ulkoistaminen kunnissa tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta ja millaista sopeutumista se edellyttää erityisesti osaamisen kehittämisen kannalta. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvointia lisäävistä toimista muutoksessa. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan arvioida sitä, millä toimilla työntekijöiden osaamisen kehittämistä voitaisiin parhaiten tukea ja miten muutoksen tuomaa ja digitalisaatiosta aiheutuvaa uhkaa ja epävarmuutta voitaisiin poistaa.

Tulokset julkaistaan kesäkuussa 2021.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Kurvinen

Tiedote

Työn siirtymä kunnasta yhtiöön edellyttää työntekijöiltä uuden opettelua ja uuden roolin omaksumista

16.11.2021

Tiivistelmä

Työn siirtymä kunnasta yhtiöön muuttaa työtä, työroolia ja osaamisvaatimuksia. Tutkimus tuotti uutta tietoa henkilöstön sopeutumista edistävistä ja estävistä tekijöistä.
Tutkimuksen kohteena oli kahden julkisomisteisen osakeyhtiön henkilöstö, joita haastateltiin ja joille tehtiin kysely. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin ja kyselyaineisto tilastollisin menetelmin.
Tulosten mukaan siirtymä edellyttää työntekijöiltä uusia taitoja, palvelun tuottajan roolin ja uusien työtapojen opettelua. Työntekijät kokivat myös työtahdin kiristyneen siirtymän myötä. Ammatillisen osaamisen rinnalla vaadittiin aiempaa enemmän yhteistyö- ja viestintätaitoja, digiosaamista sekä vastuuta oman työn ja osaamisen kehittämisestä.

Lähtökohdat

Tutkimuksen alkusysäyksenä oli havainto siitä, että kuntien tukitoimintojen ulkoistaminen kuntaomisteisiin osakeyhtiöihin on lisääntynyt ja että aihetta ei ole tutkittu henkilöstön näkökulmasta. Tutkimuksen viitekehyksen muodostaa julkisen sektorin tehostamispyrkimykset, mihin kuluu uusien työn organisointitapojen käyttöönotto ja digitalisaation hyödyntäminen. Tutkimus tuottaa uutta tietoa henkilöstön sopeutumisesta työn ulkoistamiseen sekä siirtymän kipukohdista.

Aineisto

Tutkimuksen yhtenä aineistona olivat kahden kuntaomisteisen yhtiön henkilöstön teemahaastattelut. Tutkimuksessa haastateltiin 21 henkilöä. Molemmissa yhtiöissä haasteltiin johtajia, päälliköitä, esimiehiä ja työntekijöitä. Tutkimuksen toisena aineistona oli kysely, joka toteutettiin kyselytyökalu Webropolilla. Saatujen vastausten kokonaismäärä oli yhteensä 224 ja vastausprosentti oli molemmissa yhtiöissä hieman yli 20.

Menetelmät

Haastattelut tallennettiin, litteroitiin ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysissä aineiston alkuperäisilmaisuja pelkistettiin ja samaa kuvaavat ilmaukset yhdistettiin samaan kategoriaan eli luokkaan.
Kyselyaineiston muuttujia luokiteltiin uudelleen ja aineistoa analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS-ohjelmistolla (suorat jakaumat, ristiintaulukoinnit, merkitsevyystestit). Avointen kysymysten vastausten analysointiin käytettiin sisällönanalyysiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Henkilöstön muutosvalmennus ja osallistaminen muutoksen suunnitteluun helpottavat siirtymää. Henkilöstö olisi tarvinnut enemmän valmennusta uuteen roolin, mutta valmennusta olisi tarvittu myös tilaajaorganisaation eli kuntien henkilöstölle. Muutoksessa erityistä huomiota tulisikin kiinnittää vanhimpien työntekijöiden osaamisen ja digitaitojen ja kehittämiseen, sillä digitaidoista ja -välineiden hallinnasta on tullut perusedellytys osaamisen kehittämisessä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, miten muutoksen kohteena oleva henkilöstö kokee työn siirtymän kunnasta yhtiöön, roolin muutoksen palveluiden tuottajaksi, työn tehostamisen sekä työtapojen muuttumisen. Tutkimus osoitti, että muutostilanteeseen kannattaa varata riittävästi aikaa ja resursseja. Henkilöstö tarvitsee muutosvalmennusta ja työntekijöiden mahdollisuus osallistua muutoksen toteutukseen helpottaa siirtymää. Tuloksia voi hyödyntää tulevien hyvinvointialueiden valmistelutyössä.

Aineisto

Arja Kurvinen, Arja Jolkkonen ja Virpi Lemponen. Työn ja osaamisvaatimusten muutokset työn siirryttyä kunnasta yhtiöön. Loppuraportti. Itä-Suomen yliopisto. Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA SPATIA RAPORTTEJA 2/2021
ISBN 978-952-61-4328-6 (PDF)
ISBN: 978-952-61-4329-3 (Print)
ISSNL: 1795-9594
ISSN: 1795-9594, Spatia raportteja Avaa

Blogikirjoitus 1. Työ muuttui tukipalvelujen yhtiöittämisessä – valmennus auttaa sopeutumaan
https://blogs.uef.fi/ktl/2021/06/22/valmennus-auttaa-sopeutumaan-tyomuutoksiin/ Avaa

Blogikirjoitus 2. Koronapandemian vaikutukset työhön
https://blogs.uef.fi/ktl/2021/06/22/valmennus-auttaa-sopeutumaan-tyomuutoksiin/ Avaa

Blogikirjoitus 3. Digitalisaatio, robotiikka ja työn muutos

https://blogs.uef.fi/ktl/2021/10/27/digitalisaatio-robotiikka-ja-tyon-muutos/ Avaa