Osallistavalla johtamisella työhyvinvointia ja turvallisuutta: Levi, Ruka ja Ylläs

Hanketiedot

Hankenumero
115435

Hakija
Lapin yliopisto

Toteuttaja
Lapin yliopisto

Lisätietoja
Eila Annikki Linna
eila.linna@ulapland.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 29.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
115 970 euroa

Tulokset valmistuneet
29.12.2017

Tiivistelmä

Osallistavalla johtamisella työhyvinvointia ja turvallisuutta: Levi, Ruka ja Ylläs. Toteutusaika: 1.1.2016-29.12.2017

Hankkeessa tehdään tutkimus, jolla kehitetään hiihtokeskusten työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden osallistava toimintamalli. Malli kytkee hiihtokeskusten työntekijäryhmät, työnantajat ja hiihtokeskusten työympäristöön välittömästi vaikuttavat ulkopuoliset toimijat työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden verkostoksi. Osallistavaan toimintatapaan sisältyy yhdessä tehdyt riskikartoitukset, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiskohteiden määrittely sekä kehittämistoimenpiteiden käynnistys. Hankkeen tuloksena syntyvä työhyvinvointi- ja turvallisuusopas on hyödynnettävissä myös muissa hiihtokeskuksissa.

Hanke perustuu Työelämä 2020 -hankkeeseen ja se toteutetaan Levillä, Ylläksellä ja Rukalla. Tutkimuksellisena tavoitteena on selvittää, miten koettu työhyvinvointi ja -turvallisuus liittyvät osallistavaan johtamiseen ja osallistaviin kehittämistoimenpiteisiin. Tutkimustehtävä kytkeytyy osallistavaan kehittämiseen, jolla lisätään työyhteisön hyvinvointia, työyhteisön toiminnan turvallisuutta ja edelleen työn tuottavuutta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä matkailualan työmarkkinajärjestöjen MaRa ry:n ja PAM ry:n kanssa. Hankkeen toteuttavat Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti sekä Lapin ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: Eila Linna, eila.linna@ulapland.fi ja Virpi Tökkäri, virpi.tokkari@ulapland.fi

Hankkeen vastuuhenkilö

Eila Annikki Linna

Tiedote

Osallistavalla johtamisella tavoiteltiin työhyvinvointia ja turvallisuutta hiihtokeskuksissa

29.12.2017

Organisaation rakenne ja työympäristö vaikuttavat osallistuvan johtamisen toimivuuteen työpaikoilla. Lapin hiihtokeskuksissa tehdyn tutkimuksen perusteella yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa selkeillä vuorovaikutuksen käytännöillä.

Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa tutkittiin osallistavan johtamisen merkitystä työhyvinvoinnnille ja turvallisuudelle. Työsuojelurahaston tukemaa tutkimusta tehtiin Levin, Rukan ja Ylläksen hiihtokeskuksissa

Osallistavan johtamisen toimivuuteen työpaikoilla vaikuttavat tutkimuksen perusteella etenkin organisaatiorakenne ja työympäristö. Haasteita asettavat työntekijöitä lokeroiva osastorakenne ja työtehtävien sijoittuminen toisistaan erilleen, esimerkiksi tunturin eri puolille ja eri vuorokaudenaikoihin.

– Selkeät vuorovaikutuskäytännöt, kuten johtamisketjut, sekä tasapuolinen sisäinen viestintä ovat konkreettisia keinoja, joilla voidaan rakentaa ja ylläpitää yhteisöllisyyttä, kertoo tuloksista TKI-päällikkö ja hankkeen johtaja Eila Linna Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.

Psyko-sosiaalinen hyvinvointi kaipaa lisää huomiota

Fyysisestä työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta huolehdittiin keskuksissa hyvin. Sen sijaan työhyvinvoinnin psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden huomiointi oli satunnaisempaa ja ristiriitaisempaa.

Tutkimus vahvistaa aiempia tutkimuslöydöksiä, joiden mukaan psyko-sosiaalinen hyvinvointi tulisi huomioida työpaikoilla entistä paremmin

– Tämä on erityisen tärkeää aloilla, joilla jatkuva intensiivinen kiire ja työn kuormitustekijät haastavat työntekijöiden jaksamista ja palautumista, Linna sanoo.

Opas toimii latukarttana hiihtokeskuksissa – ja muilla työpaikoilla

Kaksivuotiseen tutkimukseen osallistuivat sekä työtekijät että johtoporras. Tutkimusmenetelminä olivat lähtötilanneselvitys, työpajat, haastattelut, ryhmähaastattelut, hyvinvointimittaukset (Firstbeat) ja havainnointi.

Kattavan tutkimuksen tuloksia on koottu oppaaseen ”Huippuhomma: töissä hiihtokeskuksessa” (Maaninka ym., 2017). Opas on tarkoitettu hyödynnettäväksi hiihtokeskusten kaikissa työtehtävissä, myös johtamisessa.

Lisäksi hankkeen tutkimusraportissa tarkastellaan, miten osallistava johtaminen on yhteydessä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämiseen suomalaisissa hiihtokeskuksissa.

– Hiihtokeskusten lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaen hyödyntää myös muilla työpaikoilla, etenkin matkailu- ja palvelualan yrityksissä, Linna sanoo.

Tutkimus perustuu Työelämä 2020 -hankkeeseen ja se tehtiin yhteistyössä matkailualan työmarkkinajärjestöjen MaRa ry:n ja PAM ry:n kanssa.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Tökkäri V., Iivari P., Maaninka T., Rahkola M. (2017). . Lapin yliopisto. Popa, Rovaniemi. ISBN 978-952-337-051-7 (painettu), ISBN 978-952-337-050-0 (pdf) Avaa

Maaninka T., Tökkäri V., Iivari P., Rahkola M., Latvala A., Tiikkaja M. (2017). Huippuhomma töissä hiihtokeskuksessa. Lapin ammattikorkeakoulu, Sarja D. Muut julkaisut 4/2017, Rovaniemi. ISBN 978-952-316-203-7 (nid.), ISSN 2342-2521 (painettu), ISBN 978-952-316-204-4 (pdf), ISSN 2342-253X (verkkojulkaisu).