Osapuolten neuvotteluaseman oikeudelliset elementit ja oikeussuoja työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa

Hanketiedot

Hankenumero
210421

Hakija
Johannes Lamminen

Toteuttaja
Johannes Lamminen

Lisätietoja
Johannes Lamminen
johannes.lamminen@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
8.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tutkitaan paikallisten sopimusten osapuolten neuvotteluasemaa turvaavia oikeudellisia tekijöitä sekä oikeussuojan tehosteita, mikäli sopimisessa on ongelmia. Tutkimuksessa erotetaan normaalisitovan työehtosopimuksen valtuuttama ja yleissitovaan työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen. Lainopillinen ja kansainväliset normistot huomioiva tutkimus aiheesta on tarpeen aihepiirin vähäisen tutkimuksen ja Suomen työmarkkinatilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johannes Lamminen

Tiedote

Paikallisessa sopimisessa on huomioitava kansainväliset normistot ja osapuolten neuvotteluasemat

8.1.2024

Tiivistelmä

Hankkeessa on tutkittu normaalisitovaan ja yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvaa paikallista sopimista, sääntelyn kansainvälisiä ja kansallisia perusteita, käytännön sopimismahdollisuuksia kansallisella tasolla sekä osapuolten neuvotteluasemien elementtejä. Hankkeen tavoitteena on ollut systematisoida työehtosopimukseen perustuvaa paikallista sopimista sekä tuottaa tutkimustietoa paikallista sopimista koskevien sopimiskäytäntöjen ja kansallisten normistojen kehittämiseksi. Lainopillista menetelmää hyödyntäneen hankkeen tulosten perusteella paikallisen sopimisen kehittämisessä on huomioitava kansainvälisten sopimusten velvoitteet ja periaatteet sekä paikallisten osapuolten erilaiset neuvotteluasemat.

Lähtökohdat

Suomen työmarkkinamalli on muutoksessa ja työmarkkinakeskustelu erityisesti paikallisesta sopimisesta on ollut viime vuosina korostunutta. Erityisesti paikallista sopimista koskevan lainsäädännön uudistustavoitteet ja käytäntöjen systematisointitarpeet on nostettu siinä keskiöön. Hankkeessa on pyritty selvittämään tarkemmin normaalisitovaan ja yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen lähtökohtia, osapuolten sopimismahdollisuuksia sekä neuvotteluasemien elementtejä.

Aineisto

Kansallinen tutkimusaineisto on muodostunut lainsäädännöstä, lakien esitöistä, oikeuskirjallisuudesta, työehtosopimuksista ja oikeuskäytännöstä. Lisäksi kansainvälisenä lähdeaineistona on ollut yhdistymisvapautta, kollektiivista neuvotteluoikeutta ja kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämistä koskevat Suomea sitovat sopimukset, niiden valvontakäytännöt sekä oikeuskirjallisuus.

Menetelmät

Oikeusdogmatiikan keinoin on selvitetty työehtosopimuksiin perustuvan paikallisen sopimisen lähtökohtia, sopimismahdollisuuksia, sopimista koskevaa keskeistä lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä sekä kansainvälistä normistoa ja valvontakäytäntöä. Näiden pohjalta on tarkasteltu osapuolten oikeussuojaa, oikeusasemia ja näiden eri elementtejä sekä normaalisitovan että yleissitovan työehtosopimusta koskevan paikallisen sopimisen osalta.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimustulosten perusteella paikallisen sopimisen kehittämisessä on huomioitava erityisesti yhdistymisvapautta, kollektiivista neuvotteluoikeutta ja kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämistä koskevat velvoitteet ja periaatteet. Perusperiaatteita ovat vapaus ja vapaaehtoisuus, vilpittömän mielen neuvotteluperiaatteet ja sisältöä koskeva autonomia. Yleissitovuuden osalta korostuu sen erilaiset vaikutukset, osapuolten neuvotteluasemat ja painostustoimenpiteiden käyttömahdollisuus.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus on tuottanut lisätietoa paikallisen sopimisen kehittämisessä ja edistämisessä huomioitavista seikoista. Tulokset auttavat hahmottamaan myös paikallisen sopimisen kansainvälisiä ja kansallisia lähtökohtia, sopimismahdollisuuksia sekä osapuolten oikeusasemia. Tutkimusta voidaan hyödyntää sopimisen edistämisessä huomioimalla tulokset niin normaalisitovaa ja yleissitovaa koskevan sopimisen yhtäläisistä lähtökohdista kuin niiden erilaisista vaikutuksista ja tavoitteista.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa

Osapuolten neuvotteluaseman oikeudelliset elementit ja oikeussuoja työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa. Loppuraportti Avaa