Osatyökykyiset työyhteisössä – käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille – Jengoilleen-hanke

Hanketiedot

Hankenumero
113069

Hakija
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Tuula Rouhiainen-Valo
tuula.rouhiainen-valo@samk.fi

Toteutusaika
1.9.2013 - 1.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2013
86 000 euroa

Kokonaiskustannukset
107 544 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2014

Tiivistelmä

Tavoitteena on tukea osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymistä ja onnistunutta työhönpaluuta lisäämällä lähiesimiesten ja henkilöstöhallinnon osaamista. Yhteiskehittämisen keinoin laaditaan käytännöllinen, työyhteisöjen tarpeet huomioon ottava opas valtakunnalliseen levitykseen.

Osatyökykyiselle ja työyhteisölle on tärkeää, että esimiehellä on keinoja vastata alentuneen työkyvyn haasteisiin sekä siihen, että työntekijät jaksaisivat työelämässä pidempään. Ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisy on tärkeää yksilöiden ja yritysten kannalta sekä keino työurien pidentämiseen.

Lähiesimiehet ovat usein aika neuvottomia, kun sairauslomalta palaa työntekijä, jonka työkyky on selkeästi muuttunut. Heiltä vaaditaan mm. uudenlaista työyhteisöosaamista, tehtävien räätälöintiä sekä sirpaleisen palvelukentän tuntemista.

Hankkeessa suodatetaan olemassa olevaa tutkimustietoa ja materiaalia lähiesimiesten arkeen vuorovaikutteisessa prosessissa hyödyntäen Satakunnan ammattikorkeakoulussa kehitettyä Työnantajan palveluohjaus -mallia. Tuloksena kootaan opas, joka on helposti hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä.

Yhdessä valtakunnallisten ja alueellisten kumppaniorganisaatioiden kanssa panostetaan tiedon levittämiseen erityisesti työmarkkinajärjestöihin, luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatioihin sekä työterveyshuoltoon. Näin lähiesimiehet ja henkilöstöhallinto saavat tehokkaasti tietoa sekä käytännöllisiä välineitä työelämän muutostilanteisiin ja työyhteisöjen hyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Rouhiainen-Valo

Tiedote

Lähiesimies tarvitsee tukea, kun alaisen työkyky on alentunut

1.12.2014

Lähiesimiehille laadittu opas antaa apua ja tukea, kun alaisen
työkyky on alentunut esimerkiksi sairauden takia.

Satakunnassa pilotoidussa Jengoilleen-hankkeessa oli mukana yli
sata henkilöä ja sen ansiosta esimiehille on nyt tarjolla apua, kun
alainen palaa sairauslomalta eikä ole täysin työkykyinen tai kun
alaisen työkyky on alentunut vaikkapa lääkkeiden käytön takia.

Keskeisin työkalu on opas, joka antaa tietoa työkyvyn laskun
merkeistä. Esimiehille annetaan tietoa myös siitä, miten asian voi
ottaa puheeksi ja kuinka palveluverkostoja voi hyödyntää. Myös
esimiesten oma jaksaminen ja siitä huolehtiminen otetaan oppaassa
huomioon.

Oppaasta löytyy myös tietoa uupumuksen, päihteiden käytön ja
mielenterveyden häiriöiden varhaisesta tunnistamisesta sekä
palveluista työtehtävien ja työaikojen räätälöintiin ja muuhun
työnmukauttamiseen. Yritysten pyynnöstä oppaaseen koottiin myös
tietoa lääkkeiden vaikutuksista työelämässä.

Teemojen ympärille koottiin myös Avaimia työkykyjohtamiseen
-koulutussarja. Sen pilotointiin osallistui vuonna 2014 yli sata
henkilöä.

Vertaisryhmästä tukea

Esimiestyö on yksinäistä ja vastuullista, ja jaksamisen tueksi
yhteen yritykseen perustettiin esimiesten vertaistukiryhmä. Ryhmä
koettiin hedelmälliseksi ja sen kokemuksista laadittiin
hankejulkaisu Tartu kollegaa hihasta, vinkit esimiesten
vertaistyöhön,
tyokykyopas.samk.fi. Osatyökyvyttömyys on
esimiehille osa arkea.

Hankkeen toteutti Satakunnan ammattikorkeakoulu, ja
Työsuojelurahasto rahoitti hanketta. Hankkeessa oli mukana 11
esimiestä erilaisista yrityksistä.

Tutkimuksen mukaan esimiehillä on ollut työyhteisöissään
vaihtelevasti kokemuksia osatyökykyisistä ja erilaisista työkyvyn
alenemista. Työkyvyn alenemat ovat olleet joko fyysisiä tai
psyykkisiä. Fyysisistä ongelmista mainittiin selkäsairaudet, joihin
on useissa työyhteisöissä pyritty vaikuttamaan työnergonomian
keinoin. Psyykkisistä ongelmista tuotiin esille työuupumus, jota
ilmenee erityisesti pedanteimmilla työntekijöillä.

Työmatkojen aikana lisääntynyt alkoholin käyttö ja
työntekijöiden perheitä koskettaneiden kriisien aiheuttamat
työkyvyn muutokset mainittiin ongelmallisina. Fyysisiin ongelmiin
puuttumista ja ratkaisujen löytämistä pidetään myös helpompana kuin
psyykkisiin sairauksiin puuttumista.

Monet esimiehistä olisivat valmiita palkkaamaan osatyökykyisen
henkilön, mikäli työkyky ja yhtiön tarve kohtaavat. Työnteon
joustoihin, kuten osapäiväiseen työntekoon, ollaan myös valmiita
panostamaan, sillä hyvästä työntekijästä ei haluta luopua.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Hanna Hannukainen. 2014. Tartu kollegaa hihasta. Vinkit esimiesten vertaistyöhön. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81612/2014_D_7_Esimiesten_vertaisryhma.pdf Avaa

Niina Inberg. 2014. Tuottavaa hyvinvointia esimiehiä tukemalla. Avaa

www.samk.fi/hankkeet/jengoilleen

tyokykyopas.samk.fi. http://tyokykyopas.samk.fi/

www.tyomieli.fi