Osatyökyvyttömyys ja työurien pituus

Hanketiedot

Hankenumero
190400

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Taina Leinonen
taina.leinonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2020 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
3.2.2020
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
370 808 euroa

Tulokset valmistuneet
21.6.2023

Tiivistelmä

Lähtökohdat:
Osasairauspäivärahan saaminen ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat lisääntyneet, minkä vuoksi on tärkeä ymmärtää niiden vaikutuksia työurien pituuteen.

Uutuusarvo:
Tutkimus tuottaa uutta tietoa osatyökykyisten työurien pituudesta yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tulokset kertovat osatyökyvyttömyysetuuksien käytön potentiaalista pidentää työuria eri työntekijä-, työkuormitus- ja sairausryhmissä.

Tavoitteet:
Tuotamme yksityiselle ja julkiselle sektorille vertailukelpoista tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytöstä ja vaikutuksista työurien pituuteen. Tuotamme myös tietoa vaikutusten eroista sosiodemografisten tekijöiden, työhön liittyvien tekijöiden ja sairausryhmän mukaan.

Toteutus:
Laadimme suomenkielisiä ja kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja yleistajuisia suomenkielisiä kirjoituksia yhteensä kahdeksan kappaletta. Tuloksia levitetään seminaareissa, muissa tilaisuuksissa ja lehdistötiedotteissa.

Tutkimusaineisto ja menetelmät:
Käytämme pitkittäistä kansallisesti edustavaa yksilötason rekisteriaineistosta. Käytämme menetelminä regressioanalyysiä, yleistettyjä estimointiyhtälöitä, kiinteiden tekijöiden malleja, Sullivanin menetelmää, propensiteettipistekaltaistusta ja monitilamallinnusta.

Tulosten odotettu vaikutus työelämään:
Tutkimus auttaa osatyökyvyttömyysetuuksien käytön ja työn kuormitustekijöiden vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tarkoituksenmukaista kohdistamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Leinonen

Tiedote

Työnantajasektorien välillä on eroja osatyökyvyttömyysetuuksien käytössä ja työuravaikutuksissa

21.6.2023

Tiivistelmä

Tämä väestötason rekisteritietoja ja monipuolisia tilastollisia menetelmiä hyödyntävä tutkimushanke tuotti uutta tietoa osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöön vaikuttavista tekijöistä sekä näiden yhteyksistä työurien pituuteen. Osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käytöllä oli osittain samoja taustatekijöitä, mutta esimerkiksi työnantajasektori on niihin eri tavoin yhteydessä. Osasairauspäivärahan käyttö on vaikuttavampaa yksityisellä sektorilla, kun taas julkisella sektorilla hyödynnetään erityisen paljon osatyökyvyttömyyseläkettä. Tulosten avulla voidaan edistää osa-aikaisten ratkaisujen hyödyntämistä työkyvyttömyyden yhteydessä ja parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Lähtökohdat

Osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen lisääntyneestä käytöstä huolimatta aiheesta on ollut vain rajatusti tietoa. Hankkeessa tarkasteltiin osatyökyvyttömyysetuuksien käyttöön vaikuttavia tekijöitä sekä näiden yhteyksiä työurien pituuteen. Keskityimme erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin välisiin eroihin, sillä sektoreiden välillä on järjestelmäeroja, jotka todennäköisesti vaikuttavat sekä osatyökyvyttömyysetuuksien käyttöön että sen jälkeiseen työmarkkinoille osallistumiseen.

Aineisto

Käytimme laajaa yksilötason rekisteriaineistoa, joka koostuu Suomen työikäistä väestöä edustavista 70 % satunnaisotoksista. Aineisto sisältää Kelan, Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekistereistä yhdistettyjä tietoja sosiodemografisista ja työhön liittyvistä tekijöistä sekä työllisyys- ja sosiaaliturvaetuusjaksoista. Työn kuormitustekijöiden arvioimiseksi käytimme kyselytutkimuksen avulla aikaisemmin kehitettyjä työaltistematriiseja. Tarkasteluja tehtiin vuosien 2005 ja 2018 välillä.

Menetelmät

Käytimme monipuolisesti erilaisia pitkittäis- ja paneeliaineiston analyysiin soveltuvia tilastollisia menetelmiä, mukaan lukien yleistettyjä estimointiyhtälöitä, satunnaisvaikutusten ja kiinteiden tekijöiden malleja, trajektorianalyysiä, propensiteettipistekaltaistusta sekä työajanodotteiden laskemista.

Tulokset ja johtopäätökset

Osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käytöllä oli osittain samoja, mutta myös päinvastaisia taustatekijöitä. Esimerkiksi osasairauspäivärahan käyttö oli yleisempää yksityisellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttö julkisella sektorilla. Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö voi tuoda työuraan jopa useita vuosia lisää. Osasairauspäivärahan käyttö on vaikuttavampaa yksityisellä sektorilla, kun taas julkisella sektorilla hyödynnetään erityisen paljon osatyökyvyttömyyseläkettä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti uutta tietoa osatyökyvyttömyysetuuksia käyttävien työurien pituudesta sekä muuttuvista ja vaihtelevista mahdollisuuksista osallistua työhön yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tulokset kertovat, missä ryhmissä voi olla mahdollista lisätä osatyökyvyttömyysetuuksien käyttöä ja missä käytön hyödyt ovat merkittävimmät. Tulosten avulla voidaan edistää osa-aikaisten ratkaisujen hyödyntämistä työkyvyttömyyden yhteydessä ja parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Aineisto

Taina Leinonen, Elli Hartikainen, Laura Salonen, Svetlana Solovieva, Eira Viikari-Juntura . Osatyökyvyttömyys ja työurien pituus yksityisellä ja julkisella sektorilla. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-112-3 (pdf) Avaa

Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajilla vuosina 2007–2017 Avaa

Associations of employment sector and occupational exposures with full and part-time sickness absence: random and fixed effects analyses on panel data Avaa

Has the share of the working life expectancy that is spent receiving a partial or full disability pension changed in Finland over the period 2005–2018? A longitudinal register-based study Avaa

Working life expectancy and working years lost among users of part- and full-time sickness absence in Finland Avaa

Uutta tietoa työnantajasektorin ja työn kuormitustekijöiden vaikutuksesta sairauspoissaoloihin Avaa

Työnteko osatyökyvyttömyysetuuksien käytön yhteydessä pidentää työuraa jopa usealla vuodella Avaa

Julkaisuluettelo Avaa