Osatyökyvyttömyys ja työurien pituus

Hanketiedot

Hankenumero
190400

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Taina Leinonen
taina.leinonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2020 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
3.2.2020
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
370 808 euroa

Tiivistelmä

Lähtökohdat:
Osasairauspäivärahan saaminen ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat lisääntyneet, minkä vuoksi on tärkeä ymmärtää niiden vaikutuksia työurien pituuteen.

Uutuusarvo:
Tutkimus tuottaa uutta tietoa osatyökykyisten työurien pituudesta yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tulokset kertovat osatyökyvyttömyysetuuksien käytön potentiaalista pidentää työuria eri työntekijä-, työkuormitus- ja sairausryhmissä.

Tavoitteet:
Tuotamme yksityiselle ja julkiselle sektorille vertailukelpoista tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytöstä ja vaikutuksista työurien pituuteen. Tuotamme myös tietoa vaikutusten eroista sosiodemografisten tekijöiden, työhön liittyvien tekijöiden ja sairausryhmän mukaan.

Toteutus:
Laadimme suomenkielisiä ja kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja yleistajuisia suomenkielisiä kirjoituksia yhteensä kahdeksan kappaletta. Tuloksia levitetään seminaareissa, muissa tilaisuuksissa ja lehdistötiedotteissa.

Tutkimusaineisto ja menetelmät:
Käytämme pitkittäistä kansallisesti edustavaa yksilötason rekisteriaineistosta. Käytämme menetelminä regressioanalyysiä, yleistettyjä estimointiyhtälöitä, kiinteiden tekijöiden malleja, Sullivanin menetelmää, propensiteettipistekaltaistusta ja monitilamallinnusta.

Tulosten odotettu vaikutus työelämään:
Tutkimus auttaa osatyökyvyttömyysetuuksien käytön ja työn kuormitustekijöiden vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tarkoituksenmukaista kohdistamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Leinonen