Päästölähteiden, ilmanvaihdon, painesuhteiden ja lämpötilaerojen vaikutus voc-yhdisteiden pitoisuuteen sairaalaympäristössä

Hanketiedot

Hankenumero
115116

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Pertti Pasanen
pertti.pasanen@uef.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 30.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.4.2015
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
139 249 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2017

Tiivistelmä

Sisäympäristöön liittyviä ongelmia koetaan yleisesti sairaaloissa. Oireita aiheuttavat kemialliset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet voivat olla peräisin rakennuksesta itsestään tai myös sairaalassa käytettävistä puhdistus-, desinfiointi- ja hoitokemikaaleista. Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi tulee tunnistaa epäpuhtauksien lähteet, niiden kulkeutuminen ja torjuntatoimet.

Tässä tutkimuksessa tuotetaan tietoa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) lähteistä, esiintymisestä ja kulkeutumisesta sairaalan eri työtiloissa. Tutkimuksessa selvitetään emissiolähteiden, ilmanvaihdon, lämpötilaerojen ja painesuhteiden merkitystä VOC-pitoisuuksiin huonetilassa ja ympäröivien tilojen välillä. Kokeellisessa työssä VOC -näytteitä otetaan sairaalan normaalin toiminnan aikana potilashuoneesta, toimistohuoneesta ja kansliasta. VOC yhdisteiden käyttäytymistä tilassa tutkitaan myös mallinnuksen keinoin em. tilatyypeissä. Emissiotietojen tuottamiseksi mallilaskelmia ja validointia varten valitaan edustajat em. tiloille. Näihin laitetaan tunnettujen hiilivetyjen tunnetut päästölähteet. Tunnettujen päästöjen ja ilmanvaihtoteknisten tietojen avulla lasketaan huoneen VOC-pitoisuusjakaumat ja simuloinnin tulokset varmistetaan VOC -pitoisuuksien mittauksilla.

Tutkimustietoa hyödynnetään haettaessa ratkaisuja rakennusperäisten ja toiminnoista peräisin olevien päästöjen ja mahdollisten esiin tulevien sisäilmaongelmien korjausratkaisujen suunnittelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pertti Pasanen

Tiedote

Sisäilmaongelmia esiin poistolaitteelta

30.9.2017

Itä-Suomen yliopiston tutkijat selvittivät parasta mahdollista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) näytteenottopaikkaa. Kokeellisten tutkimustulosten ja niiden tilastollisen analyysin mukaan VOC-sisäilmanäyte on yleensä syytä ottaa poistopäätelaitteelta. Tutkijoiden mukaan näin saadaan ilmenemään sisäilman todenmukaiset VOC-pitoisuudet.

Tutkijat käyttivät kokeellista malliainetutkimusta ja tätä tukevaa CFD-virtauslaskentaa. CFD-mallilla voi tarkastella ilmanvaihdon tehokkuutta, ja malli ottaa huomioon myös huonekalujen tai osastoivien seinien vaikutukset. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Tuloilmalaitteiden oikea sijoittaminen on tärkeä myös osastoivien seinien asentamisaikaan. Sisäilmaongelmakohteissa on hyvä tarkistaa niin ilmanvaihdon toimivuus kuin ilmamäärien mittaus- ja säätöarvot.

Ongelmallinen yhteys

Sisäilmaongelmien syitä haetaan usein mittaamalla VOC-pitoisuuksia sisäilmasta ja näiden pitoisuuksien vapautumista materiaalinäytteistä. Usein VOC-mittauksista saadut tulokset eivät tuo vastausta oireiden esiintymisen ja sisäilman laadun heikkenemisen välille.

Tutkijat päättelevät, että nykyisellä sisäilman VOC-mittausohjeistuksella voidaan saada huomattavasti todellisuutta pienempiä VOC-pitoisuuksia, varsinkin pistemäisessä päästölähteessä.

Tuloksia kaikille rakennuksille

Jos sisäilmamittauksilla saadaan päteviä pitoisuustuloksia, voidaan vähentää materiaalinäytteiden ottotarvetta, jolloin vältytään rakenteiden rikkomiselta.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat paneutuivat sairaalaympäristöihin, joissa sisäympäristöongelmat ovat yleisiä. Saatuja tuloksia voi silti hyödyntää myös muissa rakennuksissa ja normaalia voimakkaamman ilmanvaihdon tiloissa.

Tulokset on esitelty 2016–2017 kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa alan tutkijoille, sisäilmakonsulteille ja kiinteistöjen omistajille.

Tuloksia on jo hyödynnetty opetusmateriaalina ja tuloksista on laadittu artikkeleita kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Paavo Rautiainen, Pekka Saarinen, Joonas Ruokolainen, Marko Hyttinen, Jussi Timonen ja Pertti Pasanen.

Päästölähteiden, ilmanvaihdon, painesuhteiden ja lämpötilaerojen vaikutukset VOC-pitoisuuteen sairaalaympäristössä (SaVOC). https://www.tsr.fi/http://Paavo Rautiainen, Pekka Saarinen, Joonas Ruokolainen, Marko Hyttinen, Jussi Timonen ja Pertti Pasanen. Päästölähteiden, ilmanvaihdon, painesuhteiden ja lämpötilaerojen vaikutukset VOC-pitoisuuteen sairaalaympäristössä (SaVOC). Loppuraportti TSR Hanke nro 115116. 16.1.2018. 65 sivua. https://www.tsr.fi/documents/20181/300881/115116-loppuraportti-TSR_SAVOC_16.1.18Final.pdf

. Loppuraportti TSR Hanke nro 115116. 16.1.2018. 65 sivua.