Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja -johtamista

Hanketiedot

Hankenumero
110131

Hakija
Mittaviiva Oy

Toteuttaja
Mittaviiva Oy

Lisätietoja
Anssi Koskenvesa
koskenvesa@mittaviiva.fi

Toteutusaika
2.5.2010 - 1.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
23.6.2010
45 000 euroa

Kokonaiskustannukset
81 200 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2011

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on rakennusteollisuuden pääurakoitsija-aliurakoitsijaverkoston työturvallisuuden ja yhteistoiminnan parantaminen. Tähän pyritään varmistamalla turvallisuuskulttuurin ja toimintatapojen välittyminen pää- ja aliurakoitsijayritysten välisessä yhteistoiminnassa.

Hankkeessa kerätään ja analysoidaan tietoa siitä, millaisena ja miten turvallisuutta koskevat toimintamallit ja tietämys nykyisellään välitetään pääurakoitsijalta muille urakoitsijoille sekä miten ne vaikuttavat aliurakoitsijoiden toimintaan eri työmailla. Lisäksi hankkeessa esitetään ehdotuksia ja uusia toimintamalleja turvallisuuskulttuurin välittymisen parantamiseksi.

Tutkimuksessa tarkastellaan mm. työhön perehdyttämistä, työnopastusta, työoloja ja työympäristöä, työyhteisön tiedonkulkua ja yhteistyötä sekä organisaation toimintamalleja sekä näiden vaikutuksia urakoitsijoiden toimintaan tai toiminnan muuttumiseen.

Tutkimusmenetelminä käytetään laajasti erilaisia toisiaan tukevia menetelmiä, mm. työmaiden henkilöstön ja yritysten sekä alan asiantuntijoiden teemahaastatteluja, toiminnan havainnointia työmaalla, stimulated recall -haastatteluja sekä tutkimuksessa kerättyjen dokumenttien analysointia.
Tulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anssi Koskenvesa

Tiedote

Pää- ja aliurakoitsijan tulisi lisätä keskustelua

1.6.2011

Mittaviiva Oy pyrkii parantamaan rakennusteollisuuden
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijaverkoston työturvallisuutta ja
yhteistyötä. Yhtiö pyrkii tutkimushankkeellaan kohentamaan hyvien
toimintatapojen välittymistä. Hankkeessa myös esitetään parannuksia
turvallisuuskulttuurin välittymiseen. Ehdotukset ja toimintamallit
syntyivät Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimuksessa.

 

Hanke perustui sille, että tapaturmataajuudeltaan korkeimmat luvut
keskittyvät pieniin yrityksiin. Isot yritykset ovat onnistuneet
alentamaan omia tapaturmalukujaan. Tässä työssä tarkasteltiin,
miten tätä kulttuuria ja toimintatapoja välitetään
aliurakoitsijoille.

Yhteistyö paljastaa, välitetäänkö turvallisuudesta

 

Monilla suurilla pääurakoitsijayrityksillä on pitkälle kehitettyjä
toimintamalleja, joilla pyritään varmistamaan, että työmaalla
työskennellään turvallisesti. Osittain nämä toimintamallit ovat
lakisääteisiä, osittain ne perustuvat yrityksissä kehitettyihin
toimintajärjestelmiin.

 

Kun yritys teettää työtä aliurakoitsijoilla, tätä
toimintakulttuuria pyritään siirtämään aliurakoitsijoille
erilaisilla suunnitelmilla, riskikartoituksilla, sopimuksilla,
palavereilla ja tarkastuksilla.

Tässä hankkeessa tarkasteltiin yhteistyötilanteita, joissa
pääurakoitsijan turvallisuuskulttuuria välitetään
aliurakoitsijoille. Näitä tilanteita ovat muun muassa
aloituspalaverit, perehdytystilanteet, työmaapalaverit ja työmaan
säännöllinen valvonta. Näissä tilanteissa käsitellään
turvallisuusasioita, neuvotellaan työmaan pelisäännöistä ja
sovitaan toimintatavoista.

Perehdytys, arkivalvonta ja palaute keskeisiä

 

Mittaviivan tutkijat keräsivät tietoa siitä, miten ja millaisena
turvallisuuden toimintamallit välitetään pääurakoitsijalta muille
urakoitsijoille. Menetelmiin kuuluivat työmaiden henkilöstön ja
alan asiantuntijoiden teemahaastattelut, toiminnan havainnointi
työmaalla sekä tutkimuksessa kerättyjen dokumenttien analysointi.

 

Tutkijat haastattelivat rakennustyömailla toimivia pää- ja
aliurakoitsijoiden työnjohtajia ja työntekijöitä. Tarkoitus oli
kartoittaa työmaaturvallisuuden yhteistoimintaa: käytäntöjä,
tilanteita, välineitä ja kokemuksia.

 

Haastatteluaineistossa suurinta keskustelua herättivät
perehdyttäminen, päivittäinen työmaan turvallisuuden valvonta ja
palautteen antaminen työntekijöille. Näiden nähtiin olevan
keskeisiä, kun välitetään turvallisuuskulttuuria. Muuttuvan
turvallisuuskulttuurin odotettiin kohentavan asenteita ja näkyvän
yhteisenä vastuuna työmaanturvallisuudesta.

Havainnoiden ja analysoiden

 

Tutkijat myös havainnoivat työmailla monia turvallisuuspalavereja.
Tarkasteltavina olivat muun muassa työhön perehdyttäminen,
työnopastus, työolot, työyhteisön tiedonkulku ja yhteistyö sekä
organisaation toimintamallit. Näiden vaikutuksia urakoitsijoiden
toimintaan tai toiminnan muuttumiseen tutkittiin.

 

Lopuksi tutkijat tekivät tuloksistaan päätelmiä, joilla voi
parantaa rakennusalan pää- ja aliurakoitsijan yhteistoimintaa.

 

Perehdytys- ja aloitustilaisuuksissa puhuu vain
työnjohto


 

Mittaviivan ehdotuslistalla ensimmäisenä on vuorovaikutteisuuden
lisääminen perehdyttämistilaisuuksiin. Tutkijat havaitsivat, että
heidän seuraamansa perehdyttämiset olivat erittäin
työnjohtovetoisia. Perehdytyksissä asiat käytiin läpi valmiin
muistilistan mukaisesti, eikä tilaisuuksissa juuri keskusteltu.
Perehdytettävät henkilöt esiintyivät hyvin passiivisina.

Mittaviivan hanke kehottaa miettimään perehdyttämistilaisuuksien
toteuttamista: Miten niistä saadaan vuorovaikutteisempia ja
paremmin turvallisuutta kehittäviä tilaisuuksia? Yritykset
päättävät, mitä pitävät tärkeänä.

Toiseksi tutkijat esittävät turvallisuussuunnitelman huolellista
läpikäyntiä aloituspalavereissa. Hankkeen tulokset osoittavat, että
pääurakoitsijat hoitivat aloituspalaverit vakiintuneesti, ja
yleensä kokouksissa keskusteltiin vain vähän. Tutkijat saivat
vaikutelman, että palaverissa kerrattiin kaikkien jo ennalta
tietämiä asioita.

Työturvallisuutta käsiteltiin myös muissa kuin
perehdyttämistilaisuuksissa ja aloituspalavereissa. Näissä muissa
työmaapalavereissa syntyi enemmän keskustelua pääurakoitsijan
työnjohdon ja työntekijöiden välillä.

 

Sekä koulumaista että vapaata turvallisuustyötä

 

Tutkijat suosittelevat yrityksiä harkitsemaan koulutusta tai muita
välineitä turvallisuussuunnitelmien laatimiseen. Muiksi
turvallisuutta edistäviksi keinoiksi tutkijat tarjoavat
turvallisuutta kuvaavia kuva-aineistoja lehdistössä ja
turvallisuusvarttien käyttöönottoa yrityksissä.

 

Lisäksi olisi hyödyllistä, jos yrityksissä luotaisiin
vapaamuotoisia tilanteita turvallisuusasioiden käsittelyyn. Niin
ikään ulkomaalaisilta työntekijöiltä pitäisi varmistaa, että he
ymmärtävät työn sisällön.

Hanketta on esitelty Ratuke (Rakentamisen turvallisuuden
kehittäminen)-palavereissa ja hankkeeseen osallistuneissa
yrityksissä sekä Mittaviivan nettisivuilla.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tarja Mäki, Anssi Koskenvesa. Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja -johtamista. Loppuraportti 2011. 61 sivua. Avaa

www.ratuke.fi