Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa (yhteishankkeet 118106 ja 118110)

Hanketiedot

Hankenumero
118106

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Merja Turpeinen
merja.turpeinen@ttl.fi

Toteutusaika
1.7.2018 - 30.4.2019

Työsuojelurahaston päätös
8.5.2018
42 000 euroa

Kokonaiskustannukset
73 268 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2019

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kartoitetaan ja kuvataan paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä ja esteitä teknologiateollisuudessa, jossa on sitouduttu ja panostettu paikallisen sopimisen kehittämiseen. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista sopimista esim. työaikajoustoista, etätyöstä, työkyky- ja työhyvinvointiasioista tai kannustinpalkkauksen tavoista. Tutkimuksen kohteena on 20-32 yritystä eri puolilta Suomea. Tutkimusmenetelminä käytetään puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja ja osallistavia työpajoja. Haastatteluissa selvitetään työnantajan ja työntekijöiden edustajien näkemyksiä paikallisen sopimisen käytännöistä, niiden hyödyistä ja haitoista. Haastattelujen pohjalta luodaan kooste paikallisen sopimisen käytännöistä, joiden toimivuutta arvioidaan kussakin yrityksessä osallistavassa työpajassa. Työpajoihin osallistuu eri henkilöstöryhmiä. Tavoitteena on myös luoda toimintatapojen kehittämissuunnitelma ko. yrityksille. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää työmarkkinaosapuolten keskinäisen luottamuksen ja yhteisymmärryksen kehittämisessä. Käytänteitä ja kokemuksia voidaan jakaa yritysten ja työpaikkojen käyttöön toimialasta riippumatta. Tutkimuksen avulla voidaan nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun niitä paikallisen sopimisen käytänteitä, jotka edistävät positiivista yhteistoimintaa, hyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä työpaikoilla. Lisäksi tuetaan ja kehitetään tutkimukseen osallistuvien yritysten paikallisen sopimisen menettelyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Turpeinen

Tiedote

Luottamus ja yhteistyö ratkaisevat paikallisen sopimisen onnistumisen

30.4.2019

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa laaja tilannekuva paikallisesta sopimisesta teknologiateollisuuden yrityksissä. Paikallisen sopimisen ymmärtäminen vaatii kattavaa selvitystä yrityksen toiminnasta, neuvottelu- ja vuorovaikutustavoista, yrityskulttuurista ja jopa henkilösuhteista. Tutkimuksen vahvuus on laaja ja syvällinen perehtyminen paikalliseen sopimiseen tutkituissa yrityksissä sekä haastattelujen että työpajojen muodossa. Tulokset ovat omiaan edistämään työmarkkinaosapuolten keskinäistä luottamusta, yhteisymmärrystä ja osaamista liittyen paikalliseen sopimiseen. Lisäksi tutkimustulokset ovat kiinnostavia ja hyvät käytännöt sovellettavissa myös muissa yrityksissä ja muilla toimialoilla.

Lähtökohdat

Paikallisen sopimisen merkitystä kilpailukyvyn, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on tutkittu Suomessa melko vähän. Tutkimuksena pyrittiin laadullisen keinoin 1) kartoittamaan Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaisen paikallisen sopimisen hyviä käytänteitä, esteitä ja kehittämiskohteita yrityksissä, 2) tukemaan objektiivista yhteiskunnallista keskustelua aiheesta ja 3) tuottamaan tietoa niiden alojen ja yritysten käyttöön, joilla paikallinen sopiminen ei ole vielä vakiintunut.

Aineisto

Paikallista sopimista selvitettiin yhteensä 22 eri kokoisessa yrityksessä, joiden omistus vaihteli suomalaisista perheistä kansainvälisiin sijoittajiin. Yritykset sijaitsivat Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Yksilöhaastattelut tehtiin työnantajan ja työntekijöiden edustajille, myös työpajoihin osallistui molempien edustajia.

Menetelmät

Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin puolistrukturoituja yksilö- ja asiantuntijahaastatteluja, havainnointia ja osallistavaa työpajatyöskentelyä. Puolistrukturoidut yksilöhaastattelut tehtiin sellaisille työnantajan ja työntekijöiden edustajille, joiden työtehtäviin paikallinen sopiminen kuului. Yrityskohtaisissa työpajoissa arviointiin työnantajan valitsemalla kokoonpanolla oman työpaikan paikallisen sopimisen käytäntöjä. Työpajoissa myös ideoitiin seuraavia kehittämiskohteita.

Tulokset ja johtopäätökset

Yritysten välillä on suuria eroja paikalliseen sopimiseen liittyvissä asenteissa ja käytännöissä. Tärkeimmiksi eroja selittäviksi tekijöiksi nousivat yrityksissä tehtävän yhteistyön tapa ja luottamuksen määrä. Yrityksissä paikallista sopimista edistävää kulttuuria ja uudistumiskykyisyyttä voidaan tukea yksinkertaisin ja arkisin keinoin – kehittämällä viestintää, edistämällä oppimista ja rakentamalla vuorovaikutusta. Parhaimmillaan paikallinen sopiminen on luontainen osa yrityksen johtamista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti monia kehitysideoita yrityksille, ammattiliitoille, työehtosopimuksiin sekä yleisesti työmarkkinoille. Konkreettisin tulos, jota voidaan hyödyntää suoraan myös muilla työpaikoilla, on paikallisen sopimisen arviointimalli. Mallin avulla työpaikalla saadaan esiin monipuolinen näkemys sopimuskäytänteistä sekä autetaan tunnistamaan kehittämiskohteita kunkin yrityksen paikalliseen sopimiseen liittyvissä toimintatavoissa. Arviointimalli on julkaistu myös erillisenä tietokorttina.

Aineisto

Raija Heimonen, Kirsi Timonen, Jarno Turunen, Hanna Karikallio,Seppo Leminen, Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa. Loppuraportti. Pellervon taloustutkimus PTT, Työterveyslaitos. Helsinki. 2019. ISBN 978-952-224-212-9 (painettu) ISSN 1455-4623 (painettu) ISBN 978-952-224-213-6 (pdf) ISSN 1796-4784 (pdf) Avaa

Luottamus ja yhteistyökyky ratkaisevat paikallisen sopimisen onnistumisen. Tiedote 17 4 2019 Avaa

Tutkimustulosten esittelydiat Avaa

Yhdessä sopimisen käytännöt -työkalu Avaa

Linkki julkistamistilaisuuden tallenteeseen Avaa