Päiväkodin kasvattajien työssä jaksaminen, stressin säätely ja pedagogisen työn laatu -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114231

Hakija
Mari Nislin

Toteuttaja
Mari Nislin

Lisätietoja
Mari Nislin
mari.nislin@helsinki.fi

Toteutusaika
1.4.2015 - 31.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2016

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessani tarkastelen varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä jaksamista, stressin säätelyä, ja millä tavoin nämä ovat yhteydessä heidän tarjoamansa varhaiskasvatuksen laatuun. Tutkimus lisää tietoa varhaiskasvatuksen ammattilaisten edellytyksistä tehdä pedagogista työtä, joka on laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen kannalta merkittävää.

Tutkimus on luonteeltaan monitieteellinen, ja siinä yhdistyvät mm. kasvatustieteen, työpsykologian ja neurotieteiden tutkimuskentät. Tutkimukseen on osallistunut yhteensä 206 varhaiskasvattajaa päiväkodin 3-6-vuotiaiden ryhmistä (n=24) sekä integroiduista erityisryhmistä (n=21) kahdesta kunnasta pääkaupunkiseudulla. Aineisto on kerätty vuosina 2011–2013. Tutkimusote on monimenetelmällinen, ja tavoitteena on näin kerätä mahdollisimman monipuolista tietoa työhyvinvoinnista ja sen yhteyksistä työssä suoriutumiseen. Aineistoa on kerätty kyselyillä, stressin säätelyä mittaavilla syljen kortisoli- ja alfa-amylaasinäytteillä sekä havainnoimalla pedagogisen työn laatua päiväkotiryhmissä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa vuosina 2015–2016. Väitöskirjani muodostuu näistä osajulkaisuista ja yhteenvedosta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Nislin