Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat

Hanketiedot

Hankenumero
180022

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kati Karhula
kati.karhula@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
14.11.2018
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
164 984 euroa

Tulokset valmistuneet
12.11.2021

Tiivistelmä

Terveydenhuollon palvelut toimivat ympärivuorokautisesti. Viime vuosina lääkäreiden työhön on vaikuttanut esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittäminen ja uudet päivystysmallit. Suomalaisista sairaalalääkäreistä 70 % tekee päivystystyötä, mutta erilaisista päivystysmalleista on vähän tutkimustietoa.

Hankkeessa selvitetään sairaalalääkäreiden kokonaistyöajan ja erityyppisten päivystysjärjestelyjen yhteyttä sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja työhyvinvointiin. Hankkeen ensimmäisessä osassa kerätään sairaalalääkäreiden toteutuneet työajat sisältäen myös päivystystyön työaikatiedot 2008-2018 ja ne yhdistetään rekisteritietoon sairauspoissaoloista ja tapaturmista. Neljän sairaanhoitopiirin osa-aineistossa tutkitaan lääkäreiden työaikojen yhteyksiä työhyvinvointiin (unen laatu, stressi ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen) yhdistämällä työaika-aineisto Sairaalahenkilöstön hyvinvointikyselyyn.

Hankkeessa kerätään ensimmäistä kertaa Suomessa lääkäreiden todelliset, toteutuneet työajat sekä sairauspoissaolot ja työtapaturmat rekistereistä sekä yhdistetään nämä tiedot laajaan kyselytietoon lääkäreiden työhyvinvoinnista.
Hankkeen tulosten perusteella annetaan suosituksia nyt käytössä olevista erilaisista päivystysjärjestelyistä ja annetaan organisaatiotason palautetta. Tulosten perusteella kootaan sairaalalääkäreiden työaikasuositukset, joilla pyritään edistämään alan käytäntöjä sekä parantamaan työhyvinvointia ja vähentämään sairauspoissaoloja ja työtapaturmia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Karhula

Tiedote

Päivystävien lääkäreiden toteutuneet työajat, sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työhyvinvointi

12.11.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa päivystystyön työaikamuuttujia, tarkastella työaikatrendejä ja selvittää työajan ja päivystystyön yhteyttä sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja työhyvinvointiin. Tutkimusaineistona oli 12 sairaanhoitopiirin rekisteritiedot sairaalalääkäreiden toteutuneista työajoista ja sairauspoissaoloista, Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturmatiedot sekä sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukseen kyselyaineisto. Tulokset lisäävät tietoa päivystystyöajan yhteyksistä sairauspoissaoloihin, avaavat lääkäreiden työtapaturmien ja toteutuneiden työaikojen tutkimuksen ja vahvistavat aiemmin kyselytiedoin tutkittuja hyvinvointivaikutuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää lääkäreiden päivystysjärjestelyjen suunnittelussa.

Lähtökohdat

Terveydenhuollon ympärivuorokautiset palvelut edellyttävät lääkäreiltä päivystystyötä. Suomessa päivystystyöjärjestelyistä on toteutettu paikallisia kokeiluja, mutta tutkimustietoa sairaalalääkäreiden päivystystyön toteutuneista työajoista ja työaikapiirteiden yhteyksistä hyvinvointiin ja terveyteen on vähän. Aiemmissa kyselytutkimuksissa lääkäreiden työaikoihin on liitetty monia haittapuolia, kuten uniongelmia, työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeuksia ja alanvaihtoaikeita.

Aineisto

Hankkeeseen osallistui 12 sairaanhoitopiiriä (EKSOTE, EPSHP, HUS, KHSHP, KSSHP, PSHP, PPSHP, PSSHP, SatSHP, Siun sote, VSHP ja VSSHP), joista kerättiin kaikkien päivystävien lääkäreiden toteutuneet työaikatiedot ja sairauspoissaolojaksot ohjelmistoversioiden mahdollistamalta ajalta, pisimmillään 2005–2019, mihin yhdistettiin Tapaturmavakuutuskeskuksen tiedot työtapaturmista (n=14 704). Lisäksi käytettiin 892 lääkärin kyselytietoja Sairaalanhenkilöstön hyvinvointitutkimuksesta (n=892).

Menetelmät

Hankkeessa kehitettiin poimintasovellus, jonka avulla kerättiin ensimmäistä kertaa Titania Lääkäripäivystykset® -ohjelmasta toteutuneet päivystystyöajan tiedot, ja ne yhdistettiin säännöllisen työajan, sairauspoissaolojen ja työtapaturmien rekisteritietoihin sekä pienemmässä osa-aineistossa kyselytietoihin työhyvinvoinnista. Rekisteriaineiston analysoinnissa hyödynnettiin tapaus-ristikkäisasetelmaa ja kaikki tulokset raportoitiin ristitulosuhteina (engl. odds ratio).

Tulokset ja johtopäätökset

Sairaalalääkäreiden kokonais- ja viikkotyöajat olivat varsin korkeita. Alle 13 tunnin päivystysvuorojen osuus kasvoi hieman yli 10 prosenttiyksiköllä 2014–2018. Useat päivystysvuorot olivat yhteydessä lyhyiden sairauspoissaolojen ja työtapaturmien riskiin. Useat lyhyet vuorovälit lisäsivät lyhyiden sairauspoissaolojen ja toistuvat, yli 12 tunnin vuorot työtapaturmien riskiä. Etenkin yli 48 tunnin viikkotyöajat olivat yhteydessä riittämättömään uneen, ja vaikeuksiin yhdistää työ ja muu elämä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa monipuolistettiin päivystystyötä tarkastelevia työaikamuuttujia ja hanke tuotti uutta tietoa sairaalalääkäreiden toteutuneiden työaikojen muutoksista 2014-2018, päivystystyöaikojen ja kokonaistyöaikojen yhteyksistä lyhyisiin sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja työhyvinvointiin. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää sairaalalääkäreiden päivystystyöaikojen suunnittelussa ja työaikamallien valinnoissa niin osallistuneissa kuin muissakin sairaanhoitopiireissä.

Aineisto

Kati Karhula, Jenni Ervasti, Ilkka Kivimäki, Aki Koskinen, Sampsa Puttonen, Mika Kivimäki, Mikko Härmä, Työterveyslaitos. Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat. Loppuraportti. 2021.
ISBN 978-952-261-983-9 (nid.)
ISBN 978-952-261-984-6 (PDF) Avaa

Annina Ropponen, Aki Koskinen, Sampsa Puttonen, Jenni Ervasti, Mika Kivimäki, Tuula Oksanen, Mikko Härmä & Kati Karhula. Association of working hour characteristics and on-call work with risk of short sickness absence among hospital physicians: A longitudinal cohort study. Chronobiology International. The Journal of Biological and Medical Rhythm Research

https://doi.org/10.1080/07420528.2021.1993238