Palkansaajien ja työnantajien järjestäytyminen 2009 sekä työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008

Hanketiedot

Hankenumero
110107

Hakija
Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen

Toteuttaja
Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen

Lisätietoja
Lasse Ahtiainen
tutkimuspalvelu@gmail.com

Toteutusaika
1.3.2010 - 1.3.2011

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2010
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
71 424 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2011

Tiivistelmä

Tutkimus on jatkoa Lasse Ahtiaisen aiemmin työministeriölle tekemille tutkimuksille Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 ja 2004 sekä Työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2004.
Tutkimuksissa selvitetään palkansaajaliitoille suunnatun kyselyn, työehtosopimusten yleissitovuusratkaisujen ja tilastoaineistojen avulla palkansaajien järjestäytyminen 2009 ja järjestöjen jäsenrakenne sekä sopimuskierroksella 2007/2008 solmittujen työehtosopimusten osapuolet ja sopimusten piirissä olevien osuudet toimialoittain ja henkilöstöryhmittäin.

Palkansaajien järjestäytymistä koskevassa osassa käytetään vertailupohjana työttömyyskassatietoja, Työolobarometria ja tilastokeskuksen työvoimatutkimuksilla kokoamia aineistoja. Työehtosopimusten kattavuus-osiossa tukena ovat yritys- ja palkkarakennetilastot.

Tutkimus valmistuu helmikuussa 2011. Raportit julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuina.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lasse Ahtiainen

Tiedote

Nuoret ja osa-aikaiset heikosti järjestäytyneitä

1.3.2011

Nuorisotoiminta ja nuorten saaminen mukaan järjestötoimintaan jo
opiskeluvaiheessa on erityisen tärkeätä palkansaajaliitoille. Alle
30-vuotiasta on järjestäytynyt alle kaksi viidestä. Ikä,
osa-aikaisuus, määräaikaisuus ja työttömyys näkyvät heikommassa
järjestäytymisessä.

 

Vuoden 2009 lopussa ammattiliittoon kuului 67,4 prosenttia
palkansaajista. Vuonna 2004 vastaava luku oli 69 prosenttia, joten
järjestäytymisaste oli laskenut 1,6 prosenttiyksikköä.

 

Tiedot käyvät ilmi VTM, vapaa tutkija
Lasse Ahtiaisen tutkimuksesta
Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2009,
joka selvittää ammatillisen järjestäytymisen tilannetta ja
kehitystä.  Sen rinnakkaistutkimus
Työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008 kuvaa
työnantajien järjestäytymisen ja työehtosopimusten kattavuuden
tilannetta ja kehitystä.

 

Molemmat tutkimukset antavat tärkeätä työmarkkinainformaatiota
viime vuosilta. Heinäkuussa 2011 julkistetut tutkimukset on tehty
työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta, ja ne ovat ilmestyneet
sen julkaisusarjassa. Tutkimuksia rahoitti Työsuojelurahasto.

 

Naiset miehiä järjestäytyneempiä

 

Palkansaajien järjestäytymistä on tutkittu vastaavalla tavalla
aiemmin neljä kertaa.

 

Vuoden 2009 lopussa ammattiliitoissa oli 2 148 000
jäsentä. Näistä kuitenkin 569 000 eli 26,5 prosenttia voidaan
luokitella varsinaisen edunvalvonnan ulkopuolella oleviksi. Tähän
sisältyvät eläkeläiset, opiskelijat, vapaajäsenet ja yrittäjät.

 

Edunvalvonnan piirissä olevia jäseniä oli vuoden 2009 lopussa
kaikkiaan 1 580 000, ja tämän perusteella laskettu
järjestäytymisaste oli 67,4 prosenttia. Laskua vuodesta 2004 oli
1,6 prosenttiyksikköä. Järjestäytyminen on suhteellisesti laskenut
selvästi vuodesta 1994 vuoteen 2009: 78,5 prosentista 67,4
prosenttiin.

 

Naiset ovat järjestäytyneet useammin kuin miehet. Heidän
järjestäytymisasteensa oli 72,5 prosenttia ja miesten 62,1.

 

Teollisuudessa järjestäytymisaste oli 84,4 prosenttia, julkisilla
palvelualoilla 81,6 prosenttia ja yksityisillä palvelualoilla vain
50,4 prosenttia.

 

Työehtosopimusten kattavuus

 

Työehtosopimuksia koskeva selvitys antaa yleiskuvan vuosina 2007–2
008 solmituista työehtosopimuksista, sopimuksen osapuolista ja
sopimuksen vaikutusalueesta.

 

Sopimuksen vaikutusaluetta määriteltäessä yleissitovuus on
keskeinen tekijä. Mikäli vähintään noin puolet sopimusalan
palkansaajista toimii järjestäytyneen työnantajan palveluksessa,
sopimus on yleissitova ja sitoo myös sopimusalan
järjestäytymättömiä työnantajia.

 

Työehtosopimusten piirissä oli yksityisellä sektorilla 85
prosenttia palkansaajista, kun yleissitovuus otetaan huomioon. Kun
mukaan lasketaan julkinen sektori, jossa sopimukset kattavat kaikki
palkansaajat, työehtosopimuksen piiriin kuului 89,5 prosenttia
palkansaajista.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Ahtiainen Lasse. 2011. Palkansaajien järjestäytyminen vuonna 2009 ja työehtosopimusten kattavuus vuonna 2008 Suomessa. Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2011 s. 35-45. http://www.tem.fi/files/30771/ahtiainen.pdf http://www.tem.fi/index.phtml?s=4597

Artikkeli Helsingin Sanomat 5.7.2011 ”Vain joka viides alle 30-vuotias on liittynyt ammattiliittoon”.

Ahtiainen Lasse. 2011. Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 27/2011. 65 s. ISBN 978-952-227-552-3 ISSN 1797-3554 (painettu), ISBN 978-952-227-553-0 ISSN 1797-3562 (sähköinen)

http://www.tem.fi/files/30376/TEM_27_2011_netti.pdf Avaa

Tilaukset

: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. mailto:asiakaspalvelu.publishing@edita.fi

020 450 05

www.edita.fi/netmarket

Ahtiainen Lasse. 2011. Työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 28/2011. 60 s. ISBN 978-952-227-554-7 ISSN 1797-3554 (painettu), ISBN 978-952-227-555-4 ISSN 1797-3562 (sähköinen)

http://www.tem.fi/files/30377/TEM_28_2011_netti.pdf Avaa

Tilaukset

: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. mailto:asiakaspalvelu.publishing@edita.fi

020 450 05

www.edita.fi/netmarket