Palkkausjärjestelmän tasa-arvoisuuteen vaikuttavat organisaatiotason tekijät toimivan palkkausjärjestelmän perustana -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113355

Hakija
Eira Yrttiaho

Toteuttaja
Eira Yrttiaho

Lisätietoja
Eira Yrttiaho
eira.yrttiaho@teknologiateollisuus.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Väitöstyössä tutkitaan organisaatioiden palkkausjärjestelmiä sukupuolten tasa-arvonäkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, mitkä palkkausjärjestelmään liittyvät tekijät ja prosessit vaikuttavat palkkausjärjestelmän tasa-arvoisuuteen ja näin estävät palkkatasa-arvon toteutumista sekä pahimmillaan johtavat perusteettomiin palkkaeroihin.
Tutkimuksessa tarkastellaan palkkausjärjestelmää prosessina, johon kuuluu sekä palkkausjärjestelmän rakenne että sen soveltamismenetelmät.

Tutkimuksen tavoitteet voidaan tiivistää seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitkä (1) palkkausjärjestelmiin liittyvät rakenteelliset seikat ja (2) palkkausjärjestelmien soveltamiseen liittyvät mekanismit vaikuttavat henkilöstön (3) tasa-arvokokemuksiin ja/tai (4) tuottavat todellista eriarvoisuutta sukupuolten välille?

Väitöstyössä hyödynnettävä aineisto koostuu kaikista BIT Tutkimuskeskuksen toteuttamista Samapalkkaisuusohjelmaan kuuluvissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotetuista havainnoista ja tutkimustuloksista. Eri lähteistä koottu, tutkimuksen avulla kerätty evidenssi mallinnetaan ns. systeemiajattelun (”systems thinking”) avulla. Mallinnuksen avulla saatavilla oleva tutkimusevidenssi kootaan yhteisen kehikon sisään, josta käy ilmi sukupuolten palkkatasa-arvoon vaikuttavat tekijät, niiden väliset yhteydet ja vaikutukset. Malli tuo organisaatioiden näkyviin ne tekijät ja mekanismit, joiden avulla edistää omaa palkkatasa-arvoaan.

Väitöstyön tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eira Yrttiaho

Tiedote

Palkkausta selittävät monet tekijät

31.12.2014

Aalto-yliopiston projektipäällikkö
Virpi Liinalaakso tutkii tulevassa
väitöskirjassaan organisaatioiden palkkausjärjestelmiä sukupuolten
tasa-arvon näkökulmasta. Hän selvittää, mikä palkkausjärjestelmässä
vaikuttaa tasa-arvoisuuteen ja miten.

Työsuojelurahaston stipendikautenaan vuonna 2014 Liinalaakso
hankki aineistonsa niiden suositusten mukaisesti, joita asetetaan
meta-analyyttiselle kirjallisuuskatsaukselle. Aineistoon valikoitui
423 kansainvälistä ja 43 kotimaista tutkimusartikkelia.

Monia selittäjiä, myös ristikkäisiä

Liinalaakso päättelee lukemansa perusteella, että
palkkausjärjestelmän tasa-arvoisuuteen vaikuttavat muun muassa
tehtävien vaativuuden arviointi ja suoriutumiseen tai meriitteihin
perustuvat palkkiot. Myös ikälisäjärjestelmät, sosiaaliset etuudet,
arvioija, vaikutustaktiikat, palkankorotusten periaatteet, töiden
arvostus ja palkkausjärjestelmän läpinäkyvyys vaikuttavat
asiaan.

Tulokset ovat osin ristiriitaisia. Esimerkiksi tehtävien
vaativuuden arvioinnin on todettu parantavan naisten palkkausta
suhteutettuna miesten palkkaukseen, mutta on myös päinvastaisia
havaintoja. Yllättävästi eräässä tutkimuksessa oli havaittu, että
naiset hyötyivät suoriutumiseen perustuvasta palkkauksesta.
Toisaalta tutkimukset ovat myös osoittaneet, että naiset ovat
heikompia neuvottelijoita.

Tulokset ovat alustavia, sillä Liinalaakso jatkaa
tarkastelujaan. Väitöskirjan pitäisi valmistua vuonna 2016.

Tutkittavina sekä rakenteet että soveltamiset

Virpi Liinalaakso tutkii sekä palkkausjärjestelmän rakennetta
että sen soveltamismenetelmiä. Molemmista voi löytyä selityksiä
sille, mikä asettaa sukupuolet eriarvoiseen asemaan ja johtaa
lopulta perusteettomiin palkkaeroihin.

Liinalaakso pyrkii luomaan niin sanottuun systeemiajatteluun
perustuvan mallin, joka kokoaa tutkimustiedon. Systeeminen malli
tuo esille palkkausjärjestelmien tasa-arvoisuuteen vaikuttavat
tekijät sekä niiden väliset suhteet ja riippuvuudet.

Toimittaja
Hannu Kaskinen