Palvelevan johtajuuden rakentuminen varhaiskasvatuksen johtajien ja kuntapäättäjien yhteistyönä

Hanketiedot

Hankenumero
117187

Hakija
Kirsi Tuulia Rytkönen

Toteuttaja
Kirsi Tuulia Rytkönen

Lisätietoja
Kirsi Tuulia Rytkönen
kirsituulia.rytkonen@gmail.com

Toteutusaika
1.8.2017 - 31.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2017
5 250 euroa

Kokonaiskustannukset
5 250 euroa

Tulokset valmistuneet
25.9.2020

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä, kuvata ja tuottaa tietoa palvelevan johtajuuden ilmiöstä ja sen kehittämisestä sekä kehittää johtamisorientaatiota kohti palvelevaa johtajuutta henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteisöllisenä prosessina. Tutkimus tarkastelee johtajuutta moniulotteisesti varhaiskasvatuksen- ja kuntaorganisaation eri tasoilla; henkilöstön, johtajien ja kuntapäättäjien tulkitsemana.

Tutkimus nostaa ihmislähtöisen johtajuuden, nyt hallitsevan rationaalisen johtamisajattelun rinnalle ja tarjoaa ne keskeiset elementit, joiden kautta työyhteisöt voivat kehittää johtajuutta kohti eettistä, kokonaisvaltaista ja ihmisarvoista palvelevaa johtajuutta. Palveleva johtajuus on johtajan vilpitöntä halua palvella työntekijää perustehtävän toteuttamisessa ja arvostaa henkilöstön osaamista organisaation aineettomana arvona.

Tutkimus on työelämälähtöinen ja työelämää palveleva toimintatutkimus, jossa lähtökohtana toiminnan kehittämiselle on toimijoiden osallisuuden kunnioittaminen sekä rehellinen reflektointi ja avoin keskustelu organisaation johtamiskulttuurista. Tutkimusaineistoa luonnehtii aineistotriangulaatio. Pääosin laadullinen aineisto koostuu focus group- haastatteluista sekä johtajien reflektoivista kirjoituksista. Analyysimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Laadullista aineistoa on täydennetty määrällisellä SLS-kyselyllä.

Tutkimuksen tulokset ovat kokonaisuudessaan käytettävissä keväällä 2018, joka on tutkimuksen arvioitu väitösajankohta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Tuulia Rytkönen

Tiedote

Palveleva johtajuus varhaiskasvatuksessa – vastuuttamista, voimaannuttamista ja suunnan näyttämistä

25.9.2020

Tiivistelmä

Työelämälähtöisen ja työelämää palvelevan toimintatutkimuksen tavoitteena oli selvittää palvelevan johtajuuden toteutumista ja kehittymisprosessia kunnallisen varhaiskasvatuksen organisaatiossa. Tutkimusaineisto koostui ryhmähaastatteluista, kyselyistä sekä reflektiivisistä kirjoituksista. Varhaiskasvatuksessa esiintyi palvelevaa johtajuutta. Eniten korostuivat johtajan kyky voimaannuttaa ja vastuuttaa työntekijöitä sekä osoittaa suuntaa. Tutkimus tuottaa sovellettavissa olevaa tietoa paremman johtajuuden ja työelämän kehittämiseen sekä herättää yhteiskunnallista keskustelua palvelevan johtajuuden arvosta.

Lähtökohdat

Prosessi käynnistyi organisaation esimiestyöhön liittyvien tarpeiden pohjalta. Teoreettiset lähtökohdat nojaavat kontekstuaalisesti rakentuvaan johtajuuteen sekä palvelevan johtajuuden viitekehykseen. Metodologiset perusteet tulevat sosiaalisesta konstruktionismista. Tutkimus on toimintatutkimus ja sitä ohjaa humanistinen ihmiskäsitys. Uutuusarvo ja tavoitteet liittyvät palvelevan johtajuuden tunnistamiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen organisaation aineettomana arvona ja kilpailuetuna.

Aineisto

Tutkimusympäristö rajautui Lapuan kuntaorganisaation sisälle varhaiskasvatuksen yksikköön. Tutkimukseen osallistui 36 henkilöä: sivistyslautakunnan poliittiset päättäjät, varhaiskasvatuksen eri johtamistasojen johtajat sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö. Tutkimusaineisto muodostui ryhmähaastatteluista sekä johtajien reflektiivisistä kirjoituksista. Lisäksi varhaiskasvatuksen 142 työntekijälle toteutettiin kyselyt.

Menetelmät

Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä aineistotriangulaatiota että metodologista triangulaatiota. Tutkimusaineisto koostui koko henkilöstölle (n=142) kohdennetuista lähtöanalyysikyselystä ja palvelevan johtajuuden kyselyistä, johtajien (n=11), päättäjien (n=10) ja henkilöstön (n=15) ryhmähaastatteluista sekä johtajien minä johtajana –kirjoituksista. Laadullinen aineisto ja kyselyjen avoimet vastaukset analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia käyttäen.

Tulokset ja johtopäätökset

Varhaiskasvatuksessa esiintyi palvelevaa johtajuutta. Eniten korostuivat johtajan kyky voimaannuttaa ja vastuuttaa työntekijöitä sekä osoittaa suuntaa. Päättäjien päätöksentekoa hallitsivat ensisijaisesti taloudelliset faktat. Palvelevan johtajuuden rakentuminen vaatii aikaa, ajattelua ja osallisuutta. Vertaistuki ja itsensä johtaminen sekä rakenteelliset uudistukset edistävät palvelevan johtajuuden rakentumista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimukseni tarjoaa konkretiaa, jonka toivon päättäjien, asiantuntijoiden ja kouluttajien, kuten myös johtajien ja muiden työntekijöiden, ottavan huomioon paremman johtajuuden ja työelämän kehittämisessä. Luotan siihen, että väitöskirjani herättää yhteiskunnallista keskustelua palvelevan johtajuuden tärkeydestä.  Tutkimus tarjoaa kehyksen, jonka avulla organisaatiot voivat tunnistaa, arvioida ja kehittää palvelevaa johtajuutta.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa

Kirsi Rytkönen. Palveleva johtajuus varhaiskasvatuksessa. Tampereen yliopiston väitöskirjat 73. Tampereen yliopisto. 2019.

ISBN 978-952-03-115-5 (painettu)
ISBN:978-952-03-1116-2 (verkkojulkaisu)
ISSN 2489-9860 (painettu)
ISSN 2490-0028 (verkojulkaisu) Avaa