Palvelukadun henkilöturvallisuuden kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117045

Hakija
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Matti Pietilä
matti.pietila@tamk.fi

Toteutusaika
20.2.2017 - 31.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2017
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2017

Tiivistelmä

Työympäristössä Turvallisuus jakaantuu sekä subjektiiviseen tunteeseen että objektiivisesti rakentuviin teknisiin ja toiminnallisiin järjestelyihin. Tällöin sen kokonaisvaikutuksen arviointi on aina yksilölähtöistä, eikä sen ylläpitäminen vain teknisin ja toiminnallisin keinoin ole riittävää.

Tavoite on antaa käytännön työkaluja ja välineitä uhkatilanteiden välttämiseen/torjuntaan tai sellaisesta mahdollisimman turvalliseen poispääsemiseen opiskelijapalveluiden asiakaspalvelurajapinnassa toimijoille. Ensisijaisin tavoite on lisätä turvallisuusosaamista ja tietoutta omassa työympäristössä/-pisteellä TAMKissa. Hankkeen avulla mahdollistamme henkilöstön kehittämistä, turvallisempaa työskentelyä ja siten parempaa työssä jaksamista.

Menetelmänä on yksilöllinen, työhuone-/työpistekohtainen toteutus, jossa ei tuoda valmista mallia, vaan se luodaan asiantuntijan kanssa prosessiin aktiivisesti osallistuen. Jokainen/samassa työhuoneessa oleva tekee riskikartoituksen asiantuntijoiden ohjauksessa, jonka pohjalta turvallisuusosaamista ja –tietoutta kehitetään.

Ulkopuolisina asiantuntijoina ovat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta Jukka Mertaniemi ja Jari Laine. Heillä on vankka turvallisuusalan käytännön kokemus, kattava tuntemus oppilaitosympäristön turvallisuuteen liittyvistä tarpeista, lain mukanaan tuomista vaatimuksista, sekä tulevaisuuden uusista haasteista. Tulokset ovat käytettävissä marraskuun alusta 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Pietilä

Tiedote

Uhkaava asiakas osattava kohdata

31.10.2017

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) henkilöstö huolestui Palvelukatunsa turvallisuudesta. Palvelukatu on käytävä, jolle on keskitetty opiskelijoiden palvelut. Työsuojelurahaston tukemassa kehittämishankkeessa Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) asiantuntijoiden ohjauksessa kehitettiin näissä palveluissa toimivien turvallisuusosaamista ja -tietoutta. Jo työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa varautumaan häirintään ja väkivaltaan.

Niissä Palvelukadun työpisteissä, joissa oli kohdattu uhkaava asiakas, turvallisuusasioita oli jo käsitelty. Nyt koko henkilöstö sai hankkeen myötä osaamista, kuinka toimia tietoa uhkaavissa tapauksissa.

Turvallisuusohje joka työpisteelle

Hankkeen aluksi kaikille osallistujille esiteltiin hanke, ja nykytilanne kartoitettiin webropol-kyselyllä. Sen jälkeen TAKK-asiantuntijat ohjasivat TAMKissa jokaisen työpisteen ja koko työympäristön riskianalyysin, jossa otettiin huomioon oman toiminnon asiakaspalvelun erityispiirteet. Ohjaajina toimivat turvallisuusalan koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi ja kouluttaja Jari Laine.

Seuraavaksi TAKK-asiantuntijat ohjasivat työhuoneittain tai -pisteittäin oman turvallisuusohjeen tekemisen. Sen aineistona käytettiin TAMKin intranetistä löytyviä ohjeita, TAKKin turvallisuusohjetta ja Kurki Videon aineistoja.

Lopuksi yhteistilaisuudessa esiteltiin tuotokset työpisteittäin tai toiminnoittain. Ennen hankkeen päättymistä tehtiin myös webropol-kysely.

Hankkeessa hyödynnettiin Laurea ammattikorkeakoulun Vakavien henkilöriskien hallinta -opasta.  

Yhdessä parempiin ajatuksiin ja osaamiseen

Loppukyselyn ja keskustelupalautteen mukaan kaikki vastanneet kokivat, että hankeaikana koko Palvelukadun henkilöstön turvallisuusosaaminen parani ainakin jonkin verran.

Erittäin moni totesi, että asioita on pitänyt katsoa tutussa ympäristössä uusin silmin: ”Olemme tiedostaneet paljon asioita, mitä ei muuten olisi käyty läpi.” Myös TAMKin intranetin ohjeita kehitettiin edelleen, kun niistä saatiin osallistujilta palautetta.

Moni arvosti sitä, että asioista oli puhuttu suoraan. Yhdessä pohtiminen parantaa asioiden käsittelyä.

Kaikki Palvelukadulla toimivat kuuluvat muuhun kuin opetushenkilöstöön. Hanke lisäsi toimintojen välistä yhteistyötä. Tarkoitus on, että nyt saatuja kokemuksia ja tehtyjä ohjeistuksia voidaan soveltaa myös TAMKin opettajien työssä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Matti Pietilä. Avaa

-loppuraportti. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy.2017