Paras ensikoti tehdään yhdessä

Hanketiedot

Hankenumero
220333

Hakija
Lapin ensi- ja turvakoti ry

Toteuttaja
Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lisätietoja
Arja Kilpeläinen
arja.kilpelainen@lapinentu.fi

Toteutusaika
16.12.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
7 425 euroa

Kokonaiskustannukset
14 850 euroa

Tulokset valmistuneet
2.1.2024

Tiivistelmä

Kehittämisen tavoitteena on muutoksen toteuttaminen siten, että henkilöstö sitoutuu uuteen yhteiseen toimintakulttuuriin ja toimii täysipainoisesti yhteishenkeä vaalien uudessa toimintaympäristössä. Hanke toteutetaan yhdessä kahden ensikodin henkilöstön kanssa kaikkien osallisuuden tärkeyden huomioiden. Kehittämistyötä tehdään sekä koko henkilöstön työpajoissa että tiimivastaavien coachingissa. Asiantuntija tukee henkilöstöä ja auttaa esihenkilöitä johtamistyössä kahden ensikodin fuusiossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Kilpeläinen

Tiedote

Henkilöstö muutoksen voimavarana - tunteiden tunnistaminen ja johtaminen tukee onnistunutta muutosta

2.1.2024

Tiivistelmä

Paras ensikoti tehdään yhdessä -hankkeessa tavoitteena oli toteuttaa kahden ensikodin toiminnallinen yhdistyminen hallitusti ja suunnitellusti. Koko henkilöstön osallistavilla työpajapäivillä keskityttiin etukäteen päiväkohtaisesti valitun aiheen äärelle ulkopuolisen sparraajan tuella. Molemmista yksiköistä haluttiin säilyttää parhaat menetelmät yhdistyneessä ensikodissa ja tunnistaa ne asiat, joista voidaan luopua. Olennaista oli työpajapäivien välissä tapahtuva muutosta tukeva toiminta.

Lähtökohdat

Kahden erillisen ensikodin yhdistyminen oli välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Hankkeen päätavoite oli siten yhteiseen toimintakulttuuriin sitoutunut, yhden ensikodin henkilöstö, joka työskentelee saumattomasti yhteen. Asiantuntijoina olivat Mari Blomqvist (ParaVita) ja Minna Anttila (Individual Insight). Työskentely perustui suunniteltuun, osallistavaan kehittämiseen, jossa hyödynnettiin muutosjohtamisen teoriatietoa ja painotettiin tunnetyöskentelyn tärkeyttä em. näkökulmasta

Kohderyhmät

Kohderyhmä oli molempien ensikotien koko henkilöstö, sillä se muutoksen jokapäiväisessä työssään.

Menetelmät

Dialogisen yhteiskehittämisen avulla työntekijät oppivat tarkastelemaan toimintaa laaja-alaisesti eri näkökulmista. Jatkuva työskentely työpajapäivien ohella turvasi prosessin keskeytymättömän etenemisen sekä auttoi tunnistamaan ja tiedostamaan muutoksen riskit ja niiden ehkäisemisen. Toiminnan suuntaamisessa valmentavat työpajapäivät olivat avainroolissa, Esihenkilöiden tiimicoaching mahdollisti yhtenäisyyden vahvistamisen ja muutosjohtamisen teoreettisen tiedon juurruttamisen arkityöhön.

Vaikuttavuus

Jatkuva muutostyöskentely integroitui arkityöhön riittävän hyvin. Työntekijöiden itseohjautuvuus vahvistui. Hyvien työtapojen tunnistaminen ja toimimattomista luopuminen onnistuivat. Työpajapäivät tarjosivat aikataulutetut tarkastelupisteet ja tilaa fokusoida toimintaa sovitun mukaisesti. Toimintojen välille oli löytynyt tasapaino osaamisen suhteen ja henkilöstön kyky soveltaa ja hyödyntää osaamistaan asiakastyössä asiakaslähtöisesti muuttuvissa arjen tilanteissa vahvistui.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa kehitettyä ja käyttöön otettua uutta toimintamallia voi hyödyntää vastaavissa yhdistymistilanteissa. Tiimicoaching tarjosi yhteisölle uudenlaisen, osallistavan ja kokoaikaisesti toimintaan nivoutuvan toimintamallin muutostyöskentelyyn. Työpajapäivissä vahvistui myös ymmärrys siitä, että muutostyöskentelyssä on olennaista tunnistaa ne asiat, joita pitää käsitellä välittömästi ja ne, joihin voi palata myöhemmin.

Aineisto

Paras ensikoti tehdään yhdessä. Loppuraportti. 2023. Avaa