Parempaa työkykyä ja henkistä hyvinvointia miesvaltaisille aloille – pelastajat ja urheiluvalmentajat ryhmätyönohjauksessa yhdessä ja erikseen

Hanketiedot

Hankenumero
115174

Hakija
Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

Lisätietoja
Marja Kokkonen
marja.kokkonen@jyu.fi

Toteutusaika
1.5.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
134 000 euroa

Kokonaiskustannukset
223 718 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Hanke paneutuu kahden työssään henkisesti kuormittuvan miesvaltaisen ammattiryhmän, pelastajien ja urheiluvalmentajien, työkykyisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin yksilöllisten ja työyhteisöllisten voimavaratekijöiden näkökulmasta.

Kehitämme Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastushenkilöstön ja Suomen ammattivalmentajat ry:n jäsenten hyvinvointikyselyn pohjalta puolivuotisen ryhmätyönohjausintervention. Siihen osallistuvia kolmea koeryhmää (pelastajat/urheiluvalmentajat/ pelastajien ja urheiluvalmentajien yhteisryhmä) vertaamme niitä vastaaviin kontrolliryhmiin.

Tutkimme 1) ammattiryhmien työkyvyn, henkisen hyvinvoinnin ja niitä selittävien tekijöiden eroja ja yhtäläisyyksiä, 2) yksilöllisten sekä työhön ja työyhteisöön liittyvien voimavarojen merkitystä työkyvylle sekä 3) koeryhmäläisten työkyvyn, henkisen hyvinvoinnin ja niihin liittyvien voimavarojen muutoksia ja ryhmätyönohjauskokemuksia. Intervention tuloksellisuutta arvioimme uusintamittauksin ja loppuhaastatteluin.

Hanke lisää tietoa voimavarojen merkityksestä pelastajien ja urheiluvalmentajien työkykyisyydelle ja henkiselle hyvinvoinnille, ryhmämuotoisesta työnohjauksesta sekä ammattiryhmittäin ja moniammatillisesti koottujen ryhmien toiminnasta ja tuloksellisuudesta. Loppuvuodesta 2016 alkaen tuloksemme hyödyttävät myös muita miesvaltaisia ja henkisesti kuormittuvia toimialoja (esim. poliisitoimi, vartiointi, järjestyksenvalvonta) sekä näiden toimialojen ja ohjausalan perus- ja täydennyskouluttajia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Kokkonen

Tiedote

Ryhmätyönohjaus tepsii miesammateissa

31.12.2016

Ryhmämuotoinen työnohjaus on yksilötyönohjausta kustannustehokkaampaa. Näin päättelevät Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen tutkijat, jotka paneutuivat pelastajien ja urheiluvalmentajien työkykyyn ja henkiseen hyvinvointiin.

Näitä henkisesti kuormittuvan ja miesvaltaisen ammattiryhmän edustajia tutkittiin puolen vuoden ryhmätyönohjauksella. Se toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitoksella Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja Suomen ammattivalmentajien kanssa. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Tutkijoiden sähköisen alkukyselyn täyttivät 31 pelastajaa ja 72 urheiluvalmentajaa. Heidän vastauksistaan tutkijat laativat työkykyindeksit. Niistä tutkijat johtivat kolme ryhmää, joissa oli viidestä yhdeksään ohjattavaa. Ryhmät saivat kuusi kaksituntista ryhmätyönohjausta.

Työ tärkeä etenkin valmentajille

Alkukyselyn mukaan valmentajat kokivat työssään pelastajia vahvempaa työn imua ja arvioivat työn merkitsevän itselleen koko elämää useammin kuin pelastajat. Valmentajat arvioivat itsellään olevan paremmat tunnetaidot kuin pelastajilla.

Pelastajat puolestaan arvioivat saavansa vähän palautetta, mutta pitivät työryhmäänsä pystyvämpänä kuin valmentajat. Pelastajat arvioivat tietoisuustaitonsa paremmiksi kuin valmentajat.

Terveys, työviihtyvyys ja tietoisuustaidot

Kun ikä ja sukupuoli vakioitiin, valmentajien työkyvyn vaihtelusta valtaosa selittyi heidän hyväksi arvioimallaan terveydellä ja työviihtyvyydellä. Vastaavasti pelastajilla työkyvyn vaihtelusta pääosa selittyi hyvällä itsearvioidulla terveydellä ja vahvoilla tietoisuustaidoilla.

Tutkijat päättelevät. että pelastusalalla ja urheiluvalmennuksessa on syytä kiinnittää huomiota työntekijöiden terveydenhuoltoon ja työviihtyvyyttä edistäviin tekijöihin. Nämä toimialat tarvitsevat myös tietoisuustaitojen ja sisäisen työmotivaation tukea.

Toistuva voimavarakartoitus olisi hyväksi

Työuran eri vaiheissa olevien ja eri ammattiryhmäläisten jakamat kokemukset auttoivat osallistujia tulkitsemaan omaa työhyvinvointiaan sekä työkykyisyyttä rikkovia ja eheyttäviä tekijöitä.

Tutkijat suosittavat työntekijöiden työkyvyn ja voimavarojen säännöllistä kartoittamista.

Lomakekysely antaa työnantajille kuvan työntekijöiden voimavaroista, joita työpaikoilla voi entisestään vahvistaa. Voimavaroja on syytä petrata jo ennen työkyvyn ja hyvinvoinnin heikkenemistä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kokkonen, M. & Pirttimäki, M. (2016). . 65 sivua. ISBN 978-951-39-6941-7, ISBN 978-951-39-6942-4. Avaa