Pelastustyötä tekevien toimintakyvyn edistäminen – Lihaksiston palautumista nopeuttavat aktiiviset toimintamallit

Hanketiedot

Hankenumero
113038

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Juha Oksa
juha.oksa@ttl.fi

Toteutusaika
1.5.2013 - 31.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2013
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
332 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa työpaikoille helposti käytettävä lihasten palautumista edistävä menetelmä ja siihen liittyvä koulutusmateriaali. Lihaksiston riittävä palautuminen vähentää pitkäkestoisen väsymyksen ja sitä kautta liikuntaelinvaivojen riskiä.

Tuloksia voidaan suoraan hyödyntää käytännön työelämässä ylläpitämään ja edistämään palomiesten ja muiden fyysisesti kuormittavien ammattiryhmien toimintakykyä. Tuloksia voivat soveltaa ja hyödyntää työntekijät, työterveyshuolto ja työturvallisuushenkilöstö.

Tutkimus on kolmiosainen: Työterveyslaitoksella tehtävä aktiivisten palautumismenetelmien laboratoriotutkimus, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella tehtävä menetelmien soveltava kenttätutkimus ja näiden pohjalta tehtävän koulutusmateriaalin käyttöönotto Pelastusopiston koulutuksessa. Laboratoriotutkimuksessa tehdään raskas savusukellusta ja raivausta jäljittelevä kuormitus, jonka jälkeen lihasten palautumista seurataan 30 tuntia. Neljällä kerralla käytetään aktiivisia palautumismenetelmiä: kylmävesiterapiaa, lämmin/viileävesiterapiaa, kofeiinitabletteja ja venyttelyä ja yhdellä kerralla ei. Kenttätutkimuksessa varmennetaa kahden tehokkaimman menetelmän toimivuus mittaamalla palautumista raskaiden työvaiheiden ja harjoitusten jälkeen. Menetelminä käytetään sekä fysiologisia mittareita että koetun palautumisen kyselyjä.

Tutkimuksen tulokset ovat vaiheittain käytettävissä alkaen kesäkuussa 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Oksa

Tiedote

Pelastaja, huolla lihaksistoasi

31.8.2015

Lihaksiston täydellinen palautuminen raskaan suorituksen jälkeen voi kestää jopa yli kaksi vuorokautta. Pelastajan lihaksiston palautumista voidaan kuitenkin huomattavasti nopeuttaa palauttavin menetelmin, muuttujasta riippuen 2–56-kertaisesti.

Keskimäärin lihaksiston palautumista edistää tehokkaimmin kontrastivesiterapia, mutta myös muut menetelmät – kylmävesialtistus, aktiivinen venyttely ja kofeiinin nauttiminen – ja niiden yhdistelmät ovat hyödyllisiä. Itselleen voi valita mieluisimman tai mieluisimmat tavat.

Lihaksiston palautumista nopeuttavia aktiivisia toimintamalleja on tutkinut Työterveyslaitos. Toimintamallien halutaan edistävän pelastustyötä tekevien toimintakykyä. Hankkeen tulokset ovat helposti sovellettavissa ja hyödynnettävissä kaikissa pelastustoimen ammateissa sekä vastaavissa raskasta fyysistä työtä sisältävissä ammateissa.

Tutkimus tuotti koulutuspaketin Pelastaja – huolla lihaksistoasi, joka otetaan vuonna 2016 käyttöön Pelastusopiston uusien palomiesten koulutuksessa ja opiston täydennyskoulutuksissa.

Työsuojelurahasto tuki tutkimusta määrärahalla.

Hankkeen loppuraportti ja koulutuspaketti ovat luettavissa Työsuojelurahaston sivuilla (katso Materials-kohta) ja Työterveyslaitoksen sivuilla www.ttl.fi.

Tärkeätä jo työuran alussa

Lisäksi koulutuspakettia tarjotaan pelastuslaitoksille, ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat voivat tarvittaessa olla käytettävissä materiaalin esittelyssä.

Aktiiviset palautusmenetelmät vähentävät kroonista väsymystä, tuki- ja liikuntaelinoireiden ja -vaivojen riskiä ja siten edistävät työterveyttä ja työssä jaksamista.

Tutkijoiden mukaan palautumiseen tulisi kiinnittää huomiota jo työuran alussa, ja erityisen tärkeäksi se muodostuu työuran loppupuolella.

Ennenaikaisten eläkkeiden torjuntaa

Tutkimus oli jatkoa Työterveyslaitoksen aiemmalle tutkimukselle Lihasten toimintakyvyn turvaaminen kuumatyössä: kuormituksen, väsymyksen ja työstä palautumisen arviointi.

Siinä havaittiin, että lihaksiston täydellinen palautuminen voi kestää yli kaksi vuorokautta (28 tuntia).

Koska tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat palomiesten toiseksi yleisin ennenaikaisten eläkkeiden syy ja koska työstä palautumattomuus on näiden vaivojen riskitekijä, jatkotutkimus selvitti, voivatko aktiiviset palautumismenetelmät nopeuttaa palautumista.

Neljä menetelmää vertailussa

Tutkimukseen osallistui 13 Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palomiestä. Laboratoriotutkimuksessa he tekivät testiradalla savusukellusta ja raivausta jäljittelevää työtä.

Palautumista seurattiin 28 tuntiin saakka lihasvoiman, hermostollisen säätelyn, lihasrakenteen ja lihaksen aineenvaihdunnan osalta.

Neljällä mittauskerralla palautumista pyrittiin aktiivisesti nopeuttamaan, viidennellä ei. Menetelmät olivat kylmävesialtistus (15-asteinen vesi), kontrastivesialtistus (ensin minuutti 15-asteisessa vedessä, siten minuutti 38-asteisessa vedessä), aktiivinen venyttely ja kofeiinin nauttiminen lihaksen sisäisen kalsiumtasapainon palauttamiseksi.

Kaikki menetelmät hyviä, kontrastivesi tehokkainta

Kenttätutkimuksessa huoneistopaloharjoituksen jälkeen käytettiin laboratoriomittauksissa tehokkaimmaksi todettua menetelmää ja seuraamalla lihaksiston palautumista.

Tulosten perusteella kaikki tutkimuksessa käytetyt aktiiviset palauttavat menetelmät nopeuttavat lihasten palautumista suhteessa vertailumittaukseen. Muuttujasta riippuen lihaksiston palautumista voidaan nopeuttaa 2–56-kertaisesti.

Sekä koehenkilöiden oman arvion että mitattujen parametrien perusteella kontrastivesiterapia edisti palautumista tehokkaimmin. Myös kenttäolosuhteissa se edisti tehokkaasti lihasten rakenteen palautumista.

Tutkijat ovat viestineet tuloksista aktiivisesti. Valmisteilla on kansainvälinen tieteellinen artikkeli, ja vuoden 2016 aikana tuloksia esitellään edelleen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kokouksissa ja koulutustilaisuuksissa.

Jo nyt on kirjoitettu yleistajuisia artikkeleita ja pidetty esitelmiä kansainvälisilläkin foorumeilla.
 
 
 
 
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti Juha Oksa, Petri Tuomi, Sirkka Rissanen, Ragnar Viir, Harri Lindholm, Sirpa Lusa, Hannu Rintamäki, Satu Mänttäri. 2015. Pelastustyötä tekevien toimintakyvyn edistäminen. Lihaksiston palautumista edistävät aktiiviset toimintamallit. Työterveyslaitos. ISBN 978-952-261-638-8 (nid.) ISBN 978-952-261-637-1 (PDF) Avaa

Avaa

Koulutuspaketti Pelastaja, huolla lihaksistoasi Avaa

Artikkelit Mänttäri S, Tuomi P, Rissanen S, Rintamäki H, Lusa S, Oksa J.2015. Pelastustyöntekijöiden toimintakyky kuumassa: lihaksistonväsymyksen ja palautumisen arviointi ja palautumista nopeuttavatmenetelmät. Pelastustieto (erikoisnumero Palotutkimuksen päivät),s. 61-66.

Oksa J, Tuomi P, Kaukonen E, Viir R, Toivonen R, Lindholm H, LusaS, Rintamäki H, Mänttäri S, Rissanen S. Pelastustyötä tekevientoimintakyvyn edistäminen. Pelastusopisto, D-sarja 5/2014, s.58-59.

Pro gradu -tutkielmat Nikkilä M. 2015. Aktiivisten palautumismenetelmien vaikutuslihaksiston palautumiseen raskaan työn jälkeen – hermostollisetvasteet. Pro gradu tutkielma, Oulun yliopisto, Biolääketieteenlaitos.

Turska M-L. 2015. Pelastustyötä tekevien lihaksiston palautumisenedistäminen – voimantuotto ja lihassähköinen aktiivisuus. Pro gradututkielma, Oulun yliopisto, Biolääketieteen laitos.

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 24-26 Juttu: U rheilijan lihaskunto työn raskaan raatajalle. http://tiedonsilta.fi/urheilijan-lihashuolto-tyon-raskaan-raatajalle/

Tiiv istelmä