Peliklinikan monitoimijamallin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117020

Hakija
SOCCA Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Toteuttaja
SOCCA Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätietoja
Corinne Björkenheim
corinne.bjorkenheim@hus.fi

Toteutusaika
1.3.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2017
14 000 euroa

Kokonaiskustannukset
29 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Peliklinikka on erityisesti rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus. Peliklinikan monitoimijamallin kehittäminen –hankkeessa, 1.3.2017-31.12.2018, mallinnetaan ja harjoitetaan monitoimijamallin toimivia työkaluja: miten henkilöstö saadaan toimivaan osallistavasti? Tarkastellaan monitoimijamallin rakenteita; ovatko nykyiset rakenteet ja sisäinen tiedonkulku sekä vuorovaikutustavat kunnossa. Mitä osallistava toimintatapa tarkoittaa rakenteiden, roolien ja ammatillisen vuorovaikutuksen kannalta. Miten kehitetään innovatiivisesti omaa työtä? Miten työviihtyvyyttä parannetaan? Miten erilainen osaaminen jaetaan kohti yhteistä osaamista? Tarkastellaan miten saadaan lisää keinoja tunnistaa, käsitellä ja ennalta ehkäistä työn sisällöistä aiheutuvaa kuormitusta.

Hankkeen kohteena on Peliklinikan henkilöstö. Peliklinikan työntekijät ovat työsuhteissa omiin taustaorganisaatioihinsa. Hankkeen tavoitteena on, että Peliklinikalla syntyy jo hankkeen aikana käytäntöjä ja toimintakulttuuria, joka tukee yhteistyön toimivuutta, tuloksellisuutta ja dialogista työhyvinvointia. Hanke tuottaa onnistuessa monitoimijamallin kehittämisen –mallin, joka olisi sovellettavissa muissa hankkeissa 2019 lähtien.

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimii Rasimus, PRO koulutus ja konsultointi Oy. Hankkeessa käytettävien menetelmien, toiminnallisuus, dialogi ja osallistavat toimintatavat, pohjana on käsitys työntekijästä ajattelevana ja toimivana yksilönä ja monialaisen ryhmän jäsenenä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Corinne Björkenheim

Tiedote

Ymmärryksestä rakentuu yhteinen tapa toimia – Peliklinikalla kehitettiin monitoimijamallia

31.12.2018

Saman katon alla ilman yhteisöllisyyttä – Peliklinikan työtä on viime vuosina vaikeuttanut sen taustaorganisaatioiden erilaiset toimintamallit. Kehittämishankkeessa rakennettiin vuorovaikutusta, ymmärrystä ja yhteisiä tapoja toimia klinikalle, joka auttaa rahapeliongelmia kohdanneita.

Peliklinikka onHelsingin ja Vantaan kuntien, järjestöjen ja valtion yhteishanke, joka auttaa rahapeliongelmia kohdanneita ja heidän läheisiään. Klinikka tarjoaa tietoa myös pelaajia kohtaaville ammattilaisille.

Monen toimijan muodostamassa yhteisössä törmättiin viime vuosina useisiin haasteisiin. Yhdeksi isoimmaksi pulmasta nousi taustaorganisaatioiden erilaiset tavat toimia. 

Myös yhteisöllisyyden puute rasitti toimintaa, vaikka palvelut fyysisesti toimivat yhteisissä tiloissa. Samaan aikaan työtä kuormitti asiakasmäärien merkittävä kasvu.

Peliklinikan työyhteisö kaipasi siksi rakennetta työssä jaksamiseen, työviihtyvyyden sekä johtamiselle. Yhteistä tapaa toimia ja työhyvinvointia lähdettiin rakentamaan Peliklinikan Monitoimijamallin kehittäminen -hankkeella.

Yhteinen suunnitelma ja uusia viestinnän tapoja

Nyt päättyneellä hankkeella saatiin hyviä tuloksia. Hankkeessa mm. luotiin Peliklinikalle pitkäjänteistä suunnitelmaa työssä jaksamisen ja työviihtyvyyden sekä johtamiskulttuurin kehittämiselle.

Henkilöstö tutustui hankkeen aikana työtoverien työtehtäviin ja eri tiimit tekivät kuvauksia perustehtävästään, mikä lisäsi ymmärrystä ja yhteistä tietoa. Hankkeen aikana luotiin myös uusia työryhmiä sekä viestinnän tapoja.

Näiden toimien myötä työyhteisön vuorovaikutus sekä osaamisen jakaminen on lisääntynyt. Myös työyhteisön joustavuus muutoksissa on kasvanut ja esimiesten yhteistyö on vahvistunut. 

Vuorovaikutusta tekojen kautta

Vuosina 2017–2018 käynnissä olleen hankkeen menetelmät perustuivat toiminnallisuuteen, dialogiin ja osallistaviin toimintatapoihin. 

Kehitystyö aloitettiin Peliklinikan työntekijöiden haastatteluilla ja henkilöstön yhteisillä kehittämispäivillä. Päivien aikana sovittiin toimenpiteistä, joilla rakennetaan myönteistä vuorovaikutuskulttuuria tekojen kautta.

Esimiehiä valmennettiin vielä lisäksi monialaisen johtamisen kehittämispajoissa.

Peliklinikan johdolla oli hankkeessa keskeinen rooli huolehtia, että työyhteisön kesken sovitut linjaukset, toimenpiteet juurtuvat käytännöiksi ja että niitä varten on soveltuvat rakenteet. 

Hankkeen ulkopuolinen asiantuntija, Ulla Rasimus, vastasi hankkeen kehittämispäivien ja -pajojen suunnittelusta ja vetämisestä yhteistyössä Peliklinikan johdon sekä henkilöstön kanssa. 

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Corinne Björkenheim, Jenni Kämppi, Riikka Ränninranta ja Inka Silvennoinen. Pelikliniikka. Avaa

. Loppuraportti. 2019.