Perfektionismi ja masennusoireet opetustyössä

Hanketiedot

Hankenumero
116008

Hakija
Kia Gluschkoff

Toteuttaja
Kia Gluschkoff

Lisätietoja
Kia Gluschkoff
kia.gluschkoff@helsinki.fi

Toteutusaika
10.4.2016 - 29.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
860 euroa

Kokonaiskustannukset
1 080 euroa

Tulokset valmistuneet
29.4.2016

Tiivistelmä

The 12th Conference of The European Academy of Occupational Health Psychology, 11.-13.4.2016, Ateena, Kreikka.

Matkan tarkoituksena on osallistua European Academy of Occupational Health Psychology:n järjestämään konferenssiin Ateenassa 11.-13.4.2016. Konferenssissa esitän tuloksia tutkimuksestani, jossa tarkastelen perfektionismin yhteyttä opettajien masennusoireisiin sekä psykologisen työstä irrottautumisen välittävää ja muovaavaa roolia tässä yhteydessä. Esitelmän otsikko on “Perfectionism and Depressive Symptoms in Teaching: Moderating and Mediating Effects of Detachment”.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajien perfektionistiset pyrkimykset (ns. positiivinen perfektionismi) eivät ole yhteydessä masennusoireisiin. Sen sijaan perfektionistiset huolet ja omaan epätäydellisyyteen kohdistuva itsekriittisyys (ns. negatiivinen perfektionismi) ovat tutkimuksen tulosten mukaan yhteydessä masennusoireisiin opettaja-aineistossa. Heikko psykologinen työstä irrottautuminen selittää osittain perfektionististen huolten ja masennusoireiden välistä yhteyttä. Toisaalta hyvä psykologinen työstä irrottautuminen voi kuitenkin mahdollisesti suojata opettajia masennusoireiden kehittymiseltä niiden henkilöiden joukossa, joilla on perfektionistisia huolia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi työhyvinvointi-interventioiden kehittämisessä henkilöille, joilla on perfektionistisia huolia ja siten mahdollisesti kohonnut riski masennuksen kehittymiselle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kia Gluschkoff

Tiedote

Kielteinen perfektionismi masentaa opettajan

29.4.2016

Opettajien perfektionistiset huolet ja omaan epätäydellisyyteen
kohdistuva itsekriittisyys liittyvät opettajien masennusoireisiin.
Myös heikko psykologinen työstä irrottautuminen selittää
masennusoireiden ja täydellisyyden tavoitteluun liittyvien huolten
välistä yhteyttä. Sen sijaan perfektionistiset tavoitteet (ns.
positiivinen perfektionismi) eivät ole yhteydessä
masennusoireisiin.

Tiedot selviävät pian julkaistavasta tutkimuksesta, jonka on
tehnyt Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava, PsM ja KTM
Kia Gluschkoff. Tutkimuksen tekoon ovat
osallistuneet myös
Marko Elovainio (THL) ja
Taina Hintsa (Helsingin yliopisto).

Tutkimus esiteltiin työterveyspsykologian konferenssissa Kreikan
Ateenassa 11.-13.4.2016 järjestetyssä The 12th Conference of The
European Academy of Occupational Health Psychologyssa. Siellä
Gluschkoff piti suullisen esityksen otsikolla ”Perfectionism and
Depressive Symptoms in Teaching: Moderating and Mediating Effects
of Detachment”.

Työsuojelurahasto tuki Gluschkoffin osallistumista tilaisuuteen
matkastipendillä.

Gluschkoff pitää konferenssin keskeisenä antina esityksiä, jotka
käsittelivät yksilökeskeistä tutkimusnäkökulmaa ja interventioita.
Hänen mukaansa konferenssissa esiin tulleet tuoreet kansainväliset
näkemykset työstressiin, työuupumukseen ja masennukseen liittyvistä
aiheista on tarpeen saada myös suomalaisen työelämän tutkimuksen ja
kehittämisen piiriin.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Konferenssin verkkosivut

www.eaohp.org/conference.html