Perittyjen tekijöiden vaikutus ei-malignien keuhkosairauksien syntyyn -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
111332

Hakija
Mari Kukkonen

Toteuttaja
Mari Kukkonen

Lisätietoja
Mari Kukkonen
mari.k.kukkonen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2012 - 30.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
16.11.2011
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
58 634 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2013

Tiivistelmä

Tämän väitöskirjahankkeen tavoitteena on selvittää geneettisten herkkyystekijöiden merkitystä asbesti- ja tupakka-altistumiseen liittyvien ei-malignien keuhkomuutosten synnyssä. Tutkittavana on useiden vierasaineiden metaboliaan osallistuvien ja sidekudosta muokkaavien entsyymien, tulehdukseen ja luonnolliseen immuunivasteeseen liittyvien proteiinien sekä keuhkoahtaumatautiin aiemmin liitettyjen proteiinien eri geenimuotoja suhteessa rakennustyöntekijöiden emfyseemaan, fibroosiin, keuhkopussin plakkeihin ja keuhkotoiminnan häiriöihin. Tutkimusaineistona on 1021 asbestille ja tupakansavulle altistunutta rakennustyöntekijää, joille on tehty huolelliset kliiniset ja radiologiset tutkimukset Työterveyslaitoksella, ja joiden verinäytteistä on eristetty DNA geenianalyyseja varten. Geenianalyysit toteutetaan sekä perinteisin menetelmin että uudempaa sirutekniikkaa hyödyntäen. Geenianalyysien tulokset suhteutetaan keuhkomuutoksiin tilastollisia menetelmiä käyttäen.

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään työperäisten sairauksien ehkäisemisessä, kliinisiä hoitotoimenpiteitä suunniteltaessa, ammattitautidiagnostiikassa ja lääkäreiden koulutuksessa. Hankkeen tulosten ensisijaisia kohderyhmiä ovat työelämän ja perinnöllisyyden tutkijat sekä lääkärit ja muu terveydenhoitohenkilöstö. Hankkeen tulokset ovat käytössä loppukeväästä 2013, jolloin hanke odotetaan saatavan päätökseen väitöstilaisuuden muodossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Kukkonen

Tiedote

Perinnöllisellä alttiudella vaikutusta keuhkomuutosten syntyyn

30.6.2013

Perinnölliset tekijät vaikuttavat asbestille ja tupakansavulle
altistuneiden työntekijöiden riskiin saada hyvänlaatuisia
keuhkomuutoksia.

Työterveyslaitoksen tutkija, FM
Mari Kukkonen on tutkinut artikkeliväitöskirjaansa
varten perinnöllisten herkkyystekijöiden merkitystä asbesti- ja
tupakka-altistumiseen liittyvien hyvänlaatuisten keuhkomuutosten
synnyssä.

Työsuojelurahasto on tukenut työskentelyä stipendillä.

Keuhkofibroosia ja -emfyseemaa

 

Tutkimusaineistona käytettiin 1021:tä asbestille ja tupakansavulle
altistunutta rakennustyöntekijää, joille oli aikaisemmin tehty
huolelliset kliiniset ja radiologiset tutkimukset
Työterveyslaitoksella ja joiden verinäytteistä oli eristetty dna
geenianalyyseja varten.

 

Geenianalyysit toteutettiin sekä perinteisin menetelmin että
uudemman sirutekniikan avulla. Geenianalyysin tulokset
suhteutettiin keuhkomuutoksiin tilastollisia menetelmiä käyttäen.

 

Tulosten perusteella perinnölliset tekijät vaikuttavat asbestille
ja tupakansavulle altistuneiden työntekijöiden riskiin saada
hyvänlaatuisia keuhkomuutoksia.

 

Tiettyjen vierasaineita hajottavien entsyymien geenimuotojen
havaittiin altistavan sekä fibroottisille muutoksille että
emfyseemamuutoksille ja alentuneelle keuhkotoiminnalle.
Fibroottiset muutokset tarkoittavat keuhkojen sidekudoistumista, ja
keuhkoemfyseema tarkoittaa keuhkolaajentumaa.

 

Emfyseemamuutoksille altistavia geenimuotoja löytyi lisäksi eräiden
proteaasi-antiproteaasitasapainoon liittyvien entsyymien joukosta,
kun taas fibroosin kehittymiseen yhdistettiin luonnolliseen
immuniteettiin liittyvien proteiinien tiettyjä geenimuotoja.
Proteaasi on yhteinen nimi niille soluetsyymeille, jotka
aiheuttavat proteolyysin eli hajottavat proteiineja.

 

Väitöstilaisuus marraskuussa

Stipendiaikana Kukkoselta valmistui kaksi käsikirjoitusta,
joista toinen on hyväksytty julkaistavaksi BMC Pulmonary Medicine
-lehdessä ja toinen on editoitavana julkaisemista varten
Occupational and Environmental Medicine -lehdessä. Hän myös
viimeisteli väitöskirjayhteenvetonsa stipendin turvin.

Väitöskirjan esitarkastuslupa on saatu Helsingin yliopiston bio-
ja ympäristötieteelliseltä tiedekunnalta, ja väitöspäivämääräksi on
sovittu 1. marraskuuta 2013.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Kukkonen Mari. 2013. Genetic susceptibility to asbestos and tobacco smoke related non-malignant pleuropulmonary changes. People and Work Research Reports 101. Finnish Institute of Occupational Health. Helsinki. ISBN 978-952-261-345-5 (paperback) ISBN 978-952-261-346-2 (PDF) ISSN-L 1237-6183 ISSN 1237-6183 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-346-2 Avaa

Kukkonen MK, Tiili E, Vehmas T, Oksa P, Piirilä P, Hirvonen A. Association of genes of protease-antiprotease balance pathway to lung function and emphysema subtypes. BMC Pulmonary Medicine 2013; 13:36 doi:10.1186/1471-2466-13-36