Persoonalliset resurssit ja työn imu – vertaileva tutkimus perinteisissä ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien välillä

Hanketiedot

Hankenumero
190061

Hakija
Ilona Toth

Toteuttaja
Ilona Toth

Lisätietoja
Ilona Toth
ilona.toth@lut.fi

Toteutusaika
4.6.2019 - 7.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
1 050 euroa

Kokonaiskustannukset
1 500 euroa

Tulokset valmistuneet
4.11.2019

Tiivistelmä

Esityksen teoreettinen lähtökohta on henkilökohtaisten voimavarojen/resurssien ja työn imun välinen yhteys. Näihin ei aiemmassa tutkimuksessa ole juuri kiinnitetty huomiota tietotyön kontekstissa, eikä eri työkonteksteja vertailevaa tutkimusta ole tehty. Esityksen tavoitteena on osoittaa, että työn imun edellytykset vaihtelevat työkonteksteittain ja henkilöittäin. Tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta työntekijöiden ja työtehtävien välinen yhteensopivuus kasvaisi. Tällaisella yhteensopivuudella on suuri merkitys työn imun kokemukselle ja sitä kautta myös suorituskyvylle ja tuottavuudelle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilona Toth

Tiedote

Persoonalliset resurssit ja työn imu

4.11.2019

Tiivistelmä

Työn imu on positiivinen työssä suoriutumista kuvaava käsite. Työn imua ja sen edellytyksiä epätyypillisissä työsuhteissa on tutkittu vain vähän. Työn imulla on suuri merkitys paitsi työntekijöiden työhyvinvoinnille myös työn tuottavuudelle, siksi sen edellytysten tunteminen on tärkeää myös henkilöstöhallinnon edustajien kannalta, joiden työkenttä on muutoksessa lisääntyneen digitaalisuuden ja uusien organisoitumismuotojen johdosta. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että työn imun edellytykset vaihtelevat työkonteksteittain ja henkilöittäin. Tällaisella yhteensopivuudella on suuri merkitys työn imun kokemukselle ja sitä kautta myös suorituskyvylle ja tuottavuudelle.

Tausta

Yhdysvaltalaisessa POS-konferenssissa haluttiin esitellä suomalaista työhyvinvointiin ja työn imuun liittyvää tutkimusta. Tavoitteena oli luoda keskustelua positiivisen organisaatiotutkimuksen näkökulmista yhdysvaltalaisten ja suomalaisten tutkijoiden välille sekä tutustua yhdysvaltaisten tutkijakollegoiden tekemään tutkimukseen.

Aineisto

Konferenssissa esitetty tutkimus perustuu Työsuojelurahaston rahoittamassa ’Työn imu tietotyön murroksessa’ -hankkeessa kerättyyn aineistoon. Aineisto on kerätty kyselytutkimuksena kolmessa hankkeeseen osallistuneessa organisaatiossa syksyn 2017 aikana. Tutkimusmenetelminä käytettiin lineaarisia regressioita ja klusterianalyysia.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen perusteella persoonallisilla resursseilla on suuri merkitys työn imun syntymisessä sekä perinteisissä että epätyypillisissä työsuhteissa. Kun vastaajista muodostetaan klustereita työsuhteen muodon mukaan, vaihtelee eri persoonallisten resurssien merkitys työn imulle suuresti. Tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta työntekijöiden ja työtehtävien välinen yhteensopivuus kasvaisi. Tällaisella yhteensopivuudella on suuri merkitys suorituskyvylle ja tuottavuudelle.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työn imua ja sen edellytyksiä epätyypillisissä työsuhteissa on tutkittu vain vähän. Suomalaisella työelämällä on vahvan teknologisen osaamisen ja maantieteellisen sijaintimme takia erinomaiset mahdollisuudet olla edelläkävijöitä sekä työsuhteiden monimuotoisuuden kehittämisessä että niiden tieteellisessä tutkimuksessa.