Persoonallisuuden arvioiminen esimiesten rekrytointiprosessissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115459

Hakija
Hanna Peltokangas

Toteuttaja
Hanna Peltokangas

Lisätietoja
Hanna Peltokangas
hanna.peltokangas@anvianet.fi

Toteutusaika
15.1.2016 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
6.11.2015
6 200 euroa

Kokonaiskustannukset
6 200 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on lisätä tietoutta siitä, miten esimiesten työsuoriutumista voidaan jo rekrytointivaiheessa ennustaa mahdollisimman tarkasti.

Keräsin aineistoni suuresta suomalaisesta pörssiyhtiöstä, joka toimii merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen alalla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 51 esimiestä ja 203 heidän suoraa alaistaan. Sekä esimiehet että alaiset tekivät erilaisia psykologisia testejä ja alaiset arvioivat esimiesten suoriutumista 360-arviointityökalun avulla. Käytin tutkimuksessa mm. WOPI-työpersoonallisuusinventaaria, Rorschachin musteläiskätestiä (Rorschach Comprehensive System, RCS) sekä Maslachin työuupumusmittaria.

Tutkimukseni tulokset tukevat hyvän henkilöarvioinnin periaatetta siitä, että työanalyysi on suoritettava huolellisesti ja tämän jälkeen erilaisten menetelmien kautta verrattava hakijan yhteensopivuutta työanalyysiin. Tutkimukseni kuitenkin painottaa, että yleisesti rekrytoinneissa käytetty piirretaso ei vaativissa esimiesarvioinneissa tuo riittävästi tietoa persoonallisuudesta. Esimerkiksi RCS:n lisääminen testipatteristoon lisäisi työsuoriutumisen ennustettavuutta ja parantaisi täten rekrytointien onnistumista.

Tutkimukseni tuo käytännön kontribuutiota alalla työskenteleville tarjoamalla lisätietoa käytettävissä olevista mittareista ja niiden luotettavuudesta.

Tutkimus valmistuu kevään 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Peltokangas

Tiedote

Persoona povaa pomona pärjäämistä

30.4.2016

Hanna Peltokangas tutkii esimiesten persoonallisuuden ja työssä suoriutumisen yhteyksiä. Hän päättelee, että esimiehen persoonallisuuden yhteensopivuus tulevaan ryhmään ja tuleviin tehtäviin pitäisi ottaa jo rekrytoinnissa huomioon.

Jos esimiehen persoonallisuus arvioidaan monipuolisesti ja laadukkailla menetelmillä, esimiehen käyttäytymistä voi ennustaa. Peltokangas suosisi musteläiskätestiä.
 
Työsuojelurahasto tuki stipendillä Peltokankaan johtamisen alan artikkeliväitöskirjan valmistumista. Tutkimus tuo hyödynnettävää tietoa rekrytointien kehittämiseen ja esimiesten arviointiin.
 
Miten löytää hyvä ja sopiva esimies?
 
Psykologi, henkilöarvioija Hanna Peltokangas toimii Ejendals Suomi Oy:n henkilöstöpäällikkönä. Työssään hän näkee, että esimiehet ovat tärkeitä organisaation menestymiselle, työntekijöiden hyvinvoinnille ja yleiselle ilmapiirille.
 
On kuitenkin vaikeaa löytää hyviä, organisaatioon sopivia esimiehiä. Siksi Peltokangas tutkii, mihin esimiesarvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota. Miten esimiesten työssä suoriutumista voisi ennustaa jo rekrytointivaiheessa?
 
Alaisten kanssa pärjäävä pärjää työssä
 
Peltokangas keräsi aineistonsa suuresta suomalaisesta pörssiyhtiöstä, joka toimii merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen aloilla. Tutkimukseen osallistui 96 esimiestä ja 203 alaista. Kaikki tutkitut osallistuivat psykologisiin testeihin, ja alaiset arvioivat esimiesten suoriutumista 360-arviointityökalulla.
 
Peltokangas havainnoi, että alaiset ovat sitä tyytyväisempiä esimiehen työsuoriutumiseen, mitä erilaisempia ovat esimiehen ja alaisen persoonallisuudet.
 
Mitä paremmin esimiehen persoonallisuus vastaa tehtävän vaatimuksia, sitä vähemmän esimies kokee työuupumusta ja sitä paremmin hän pärjää töissä.

Peltokangas arvioi tulostensa kertovan, että yhteensopivuusteoria on tärkeä työsuoriutumisen ja työuupumuksen taustateoria.

Musteläiskätesti ennustaa hyvin
 
Vaativissa esimiesarvioinnissa on totuttu käyttämään piirretasomenetelmää. Se ei Peltokankaan mukaan kuitenkaan tuo tarpeeksi tietoa persoonallisuudesta, eikä siis ennusta esimiehen työssä suoriutumista.
 
Peltokangas päättelee, että psykologiassa perinteinen Rorschachin musteläiskätesti ennustaa esimiehen suoriutumista paremmin kuin itsearviointi. Peltokangas käytti henkilöarvioiden tekoon musteläiskätestistä Comprehensive System -tulkintaa.
 
Peltokankaan mukaan musteläiskätesti myös syventää keskustelua johtajuuden ja narsismin yhteyksistä.
 
Alaiset arvioivat narsistisen esimiehen työsuoriutumista myönteisesti vain silloin, kun esimies oli toiminut tehtävässä vasta lyhyen ajan.
 
Työanalyysi + vertailut
 
Peltokangas määrittelee, että hyvään henkilöarviointiin kuuluu huolellinen työanalyysi, jossa esimies on arvioinut kunkin työtehtävän vaatimuksia ja on luonut ikään kuin ihanneprofiilin työtehtäviin. Tämän jälkeen monella arviointimenetelmällä pitää verrata hakijan yhteensopivuutta työanalyysiin.

Yhä useammin työnhakijoita arvioi kuitenkin henkilö, jolla ei ole lainkaan koulutusta ihmismielestä. Peltokangas toivoo, että hänen väitöskirjansa herättää keskustelua rekrytoinneista.

Väitöstilaisuus järjestetään Vaasan yliopistossa 1.7.2016

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu

Hanna Peltokangas (2016): Leadership, Personality and Performance. Acta Wasaensia 351. 92 sivua. ISBN 978-952-476-682-1 (painettu), ISBN 978-952-476-683-8 (verkkoaineisto), ISSN 0355-2667 (painettu), ISSN 2323-9123 (verkkoaineisto), ISSN 1235-7871(painettu), ISSN 2323-9735 (verkkoaineisto). Avaa