Pitkä työaika ja riski sairastua syöpään: eurooppalainen monikohorttitutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
116270

Hakija
Katriina Heikkilä

Toteuttaja
Katriina Heikkilä

Lisätietoja
Katriina Heikkilä
katriina.heikkila@lshtm.ac.uk

Toteutusaika
4.9.2016 - 19.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
850 euroa

Kokonaiskustannukset
850 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoite on esitellä pitkien työaikojen ja syöpäriskin yhteyttä selvittäneen monikohorttitukimuksen tuloksia kansainvälisssa työterveysepidemiologian konferenssissa (EPICOH 2016) Barcelonassa, Espanjassa. Lisätavoitteina on saada työstä palautetta, hankkia tietoa muiden tutkijoiden ja ryhmien uusista ja meneillään olevista tutkimuksista, sekä verkostoitua eri maissa työskentelevien työterveysepidemiologian tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Monikohorttianalyyseissa tutkittiin työajan yhteyttä syöpäriskiin analysoimalla yksilötason tietoja yli 116 000:lta työikaiselta miehelta ja naiselta Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta ja Alankomaista. Tiedot saatiin 12:sta seurantatutkimuksesta, jotka ovat mukana suuressa eurooppalaisessa, suomalaisvetoisessa tutkimusyhteistyössä, Individual-participant-data Meta-analyses of Working Populations (IPD-Work) konsortiossa. Tutkimuksen osallistujat vastasivat kyselyyn tavallisen viikkotyöaikansa pituudesta, minkä jälkeen heitä seurattiin syöpä-, sairaala- ja kuolinsyyrekisterien kautta neljästä 22:een vuoteen. Tilastollisten menetelmien (pääasiassa Cox regressiomallien ja meta-analyysin) avulla verrattiin syöpäriskiä pitkään (55+ tuntia viikossa) työskentelevien ja standardien mukaista työaikaa (35-40 tuntia viikossa) noudattavien välillä. Tulokset ovat luettavissa British Journal of Cancer-lehden internetsivuilta (BR J Cancer, 2016 Mar 29;114(7):813-8. doi: 10.1038/bjc.2016.9).

Hankkeen vastuuhenkilö

Katriina Heikkilä

Tiedote

Vahvaa tilastollista tutkimusta syöpäriskeistä

19.9.2016

Apulaisprofessori Katriina Heikkilä (London School of Hygiene & Tropical Medicine) osallistui työterveysepidemiologien konferenssiin Espanjan Barcelonassa 4.–8. syyskuuta 2016. Hän esitteli 37 kirjoittajan posterissa monikohorttianalyyseja, jotka perustuvat 12 seurantatutkimukseen. Ne ovat mukana isossa suomalaisvetoisessa tutkimusyhteistyössä. Työsuojelurahasto tuki Heikkilän matkaa stipendillä.

Tutkimuksissa selvitettiin työajan yhteyttä syöpäriskiin analysoimalla yksilötietoja yli 116 000 työikäiseltä. Suomen, Ruotsin Tanskan, Saksan, Ison-Britannian ja Alankomaiden osallistujia seurattiin syöpä-, sairaala- ja kuolinsyyrekistereistä 4–22 vuotena.

Heikkilä vertasi tilastollisilla menetelmillä syöpäriskiä vähintään 55:tä viikkotyötuntia tekevillä ja normaalia työaikaa (35–40 viikkotyötuntia) noudattavilla.

Analyyseissa, joissa tupakoinnin ja muiden syövälle altistavien tekijöiden sekoittava vaikutus oli kontrolloitu, pitkä työaika ei ollut yhteydessä paksunsuolen syövän, keuhkosyövän tai eturauhassyövän riskiin.

Rintasyöpäriski sen sijaan oli kohonnut pitkiä päiviä tekevillä naisilla, mikä oli uusi havainto.

Heikkilä kertoo saaneensa kehuja aineistosta ja analyysien laadusta. Heikkilä päättelee, että Suomessa kerätään monia laadukkaita aineistoja, joilla on kysyntää kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä.

Varsinkin aineistojen yhdistämiseen perustuvat monikohorttitutkimukset mahdollistavat vertailun eri maiden ja työväestöjen välillä. Tällaiset tutkimuksiin perustuvat löydökset ovat laajasti yleistettävissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen