Pölyn leviämisen estäminen osastoidun korjausrakennustyömaan ulkopuolelle

Hanketiedot

Hankenumero
118153

Hakija
Anna Kokkonen

Toteuttaja
Anna Kokkonen

Lisätietoja
Anna Kokkonen
anna.kokkonen@raksystems.fi

Toteutusaika
22.9.2018 - 1.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
800 euroa

Kokonaiskustannukset
2 920 euroa

Tulokset valmistuneet
1.10.2018

Tiivistelmä

Matkani tarkoituksena on osallistuminen työhygienian alan tieteelliseen konferenssiin (IOHA Washington 2018, 11th IOHA Scientific Conference), jossa esittelen korjausrakentamistyön aikaista pölynhallintaa viereisissä tiloissa työskentelevien tai oleskelevien henkilöiden terveyden turvaamisen näkökulmasta. Lisäksi osallistun ennen konferenssia järjestettäviin Professional Development -kursseille työhygieenisen ammattitaitoni kehittämiseksi. Esitykseni (Control of dust dispersion from an enclosed renovation site into adjacent areas) osoittaa pölyisten työvaiheiden aikaisten kohdepoistojen käytön olevan merkittävässä roolissa pölyn leviämisen estämisessä osastoinnin ulkopuolelle, kun osastointi on huonosti toteutettu ja painesuhteita ei hallita. Tutkimus toteutettiin kahdeksalla työmaalla (20 tapausta) mittaamalla painesuhteita ja hengittyvän pölyn pitoisuuksia työmaan ulkopuolelta ja pölyisästä työvaiheesta työmaalta. Tilastolliset analyysit osoittivat, että pölypitoisuudet ovat kolme kertaa alhaisemmat osastoinnin ulkopuolella kohdepoistoja käytettäessä. Konferenssin ja PDC-kurssien sisältö tukee työhygieniaan suuntautuvia jatko-opintojani tarjoten yleisesti tietoa erilaisten työympäristöjen ajankohtaisista työhygieenisistä tutkimustuloksista ja kehittämistoimista. Tarkoitukseni on hyödyntää matkalta kertyvää viimeisintä tutkimustietoa työhygienian alan väitöstyössäni, joka käsittelee epäpuhtauksien leviämisen estämistä ympäröiviin tiloihin korjausrakentamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Kokkonen

Tiedote

Kohdepoistot tarpeen pölyisissä töissä

1.10.2018

Itä-Suomen yliopiston nuorempi tutkija Anna Kokkonen osallistui IOHA2018-työhygieniakonferenssiin Washington DC:ssä, Yhdysvalloissa 22.–26. syyskuuta 2018. Professional Development -kursseilla hän oppi sekä henkilökohtaisen altistumisen arviointia mallinnuksella että aerosolinäytteen keräysmenetelmiä.

Kokkonen kertoo, että konferenssin tapahtumissa korostui vuorovaikutus työntekijöiden kanssa. Työhygienian jalkauttaminen vaatii asiaosaamisen lisäksi hyvät yhteistyötaidot ja riskiviestinnän osaamista.

Kokkonen toivoo työhygieenikolta myös johtajuustaitoja, jotta pystyy vakuuttamaan sekä työntekijöitä että työnantajia työturvallisuuden ja -terveyden edistämistoimista.

Konferenssissa Kokkonen esitteli tutkimusta osastoidulta korjausrakennustyömaalta. Esityksen muut kirjoittajat ovat Markku Linnainmaa, Arto Säämänen, Tomi Kanerva, Jouni Sorvari, Vuokko Lappalainen ja Pertti Pasanen. Esitys pohjaa Tekesin Puhdas ja turvallinen saneeraus -hankkeeseen. Kokkonen sai konferenssimatkaansa Työsuojelurahaston matkastipendin.

Huono osastointi levittää pölyä

Kokkosen esittelemän tutkimuksen työmaa on huonosti osastoitu, ja työmaan painesuhteet eivät ole hallinnassa. Tällöin työkaluihin liitettyjen kohdepoistojen käyttö vähentää merkittävästi pölyn leviämistä työmaalta.

Lisäksi oviliikenne voi johtaa pölyn leviämiseen työmaan ulkopuolelle. Niinpä kohdepoistojen käyttö pölyisten työvaiheiden aikana on tärkeää myös ympäröivissä tiloissa olevien suojelemiseksi.

Kokkosen mukaan pölypitoisuuden ennustetaan vähenevän kolminkertaisesti työmaan ulkopuolella, kun työkaluissa käytetään kohdepoistoja pölyisissä työvaiheissa, kuten hionnassa ja piikkaamisessa.

Vastaavasti työmaalla kohdepoiston käyttö alentaa pölyjä jopa viisinkertaisesti.

Tutkittavina oli kahdeksan työmaan 16 tapausta. Työmaan ulkopuolelta mitattiin painesuhteita sekä hengittyvän pölyn ja alveolipölyn pitoisuuksia, työmaalta mittaukset tehtiin pölyisän työvaiheen läheltä.

Kokkonen on lähettänyt Annals of Work Exposures and Health -tiedelehteen esityksestään käsikirjoituksen. Se sisältyy väitöskirjaan, jossa Kokkonen paneutuu hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviämisen estämiseen osastoiduista tiloista. Väitöskirja on esitarkastettavana.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Anna Kokkonen, Markku Linnainmaa, Arto Säämänen, Tomi Kanerva, Jouni Sorvari, Vuokko Lappalainen, Pertti Pasanen. Työterveyslaitos ja Itä-Suomen yliopisto. Control of dust dispersion from an enclosed renovation site into adjacent areas. Posteriesitys. https://www.tsr.fi/https://www.tsr.fi/documents/20181/1361304/118153-posteri-IOHA_poster_Kokkonen_final.pdf