Potilassiirto- ja kuljetuspaarien vaikutus työergonomiaan

Hanketiedot

Hankenumero
111134

Hakija
Pensi Rescue Oy

Toteuttaja
Pensi Rescue Oy

Lisätietoja
Eero Vuorenoja
eero.vuorenoja@pensi.fi

Toteutusaika
2.5.2011 - 31.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
28.4.2011
13 800 euroa

Kokonaiskustannukset
27 600 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2011

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on 1) ensihoitajien työkuormituksen vähentäminen, 2) työturvallisuuden ja työssä jaksamisen lisääminen sekä 3) potilaan siirrossa käytettävien työvälineiden ja -menetelmien kehittäminen.

Tutkimuksessa selvitetään, miten erilaiset potilassiirto- ja kuljetuspaarit vaikuttavat ensihoitajien fyysiseen kuormittumiseen ja ergonomiaan. 10 ensihoitajaa siirtää pareittain 75 kg painavan nuken paarien avulla kerrostalon toisesta kerroksesta ulkona olevaan ambulanssiin. Siirtotehtävässä käytetään kolmea erilaista paaria tai siirtomenetelmää: Ergomy + monitoimipaari + rappulaskusylinteri, Stryker ja Ferno. Siirtotehtävän kuormittavuutta arvioidaan lihassähköisen aktiivisuuden (EMG, Elektromyografia) ja sykkeen mittauksella, videokuvasta tehtävällä REBA (Rapid Entire Body Assessment) asentohavainnoinnilla, sekä koehenkilöiden fyysisillä kuormituskokemuksilla (RPE). Lihassähköisen aktiivisuuden mittaus tehdään symmetrisesti oikealta ja vasemmalta puolelta yläraajoista, niska-hartia–alueelta, alaselästä ja reisistä.

Tutkimuksen tuloksena raportoidaan paarien käytöstä aiheutuva ensihoitajien fyysinen työkuormitus ja erot kuormituksessa eri paarien välillä. Lisäksi tutkimus kertoo yleisesti ensihoitajien fyysisistä kuormitustekijöistä potilassiirtotilanteissa. Tulokset ovat hyödynnettävissä potilassiirto- ja kuljetuspaarien ergonomiaa ja käytettävyyttä kehittäessä, sekä ensihoitajien potilassiirtotaitojen opettamisessa. Tulokset ovat käytettävissä 31.8.2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eero Vuorenoja

Tiedote

Paarinkannon ergonomiaa parannettu

31.8.2011

Pensi Rescue Oy teetti kokeen, jossa verrattiin viiden
ensihoitajatyöparin kuormituseroja. Kokeessa havaittiin paareista
johtuvia kuormituseroja, kun jäljiteltiin potilassiirtotyötä.
Mittauksista vastanneet Työterveyslaitoksen ergonomiatutkijat
päättelevät, että paarien kantamista voi selvästi keventää
ergonomisilla ratkaisuilla. Työsuojelurahasto tuki
kehittämistyötä.

Sastamalalainen Pensi Rescue Oy on Pohjois-Euroopan johtava
potilaan siirto- ja kuljetusvälineiden suunnittelija ja valmistaja.
Yritys sai arvokasta tietoa tuotekehitystyötään varten. Varmuuden
hankkeen onnistumisesta saa vasta, jos ensihoitajien ergonomia
paranee potilassiirroissa.

Kokeessa haluttiin selvittää paarinkantomenetelmien hyödyt ja
haitat. Kehittämisellä pyritään vähentämään ambulanssien ja
siirtokuljetusten ensihoitajien työkuormitusta. Samalla pyritään
lisäämään työturvallisuutta ja työssä jaksamista.

Viisi paria vertaili kolmet paarit

Tutkijat selvittivät, miten potilassiirto- ja kuljetuspaarit
vaikuttavat ensihoitajien fyysiseen kuormittumiseen ja ergonomiaan.
Koehenkilöistä oli naisia neljä ja miehiä kuusi, ikä vaihteli
29:stä 43 vuoteen. Koehenkilöt siirsivät pareina 75-kiloista nukkea
paareilla kerrostalon toisesta kerroksesta ulos ajoneuvoon.

Pensi Rescuen edustajat olettavat, että vastaavaa
tutkimusaineistoa potilaiden siirrossa käytettävien työvälineiden
ja -menetelmien ergonomiasta ja käytettävyydestä ei ole.

Siirrossa käytettiin kolmea siirtomenetelmää. Ne olivat Pensi
Rescue Oy:n paarit yhdistettynä rappulaskusylinteriin ja
Ergomy®-lastausavustimeen sekä Stryker- ja Ferno-paarit. Nukke
lastattiin ajoneuvoon asennetulle paarialustalle.

Koehenkilöiksi valittiin mahdollisimman tasapuolisesti
henkilöitä, jotka ovat käyttäneet mainittuja paareja. Käytettävien
siirtomenetelmien järjestys satunnaistettiin, samoin työparin
jäsenten sijoittuminen paarien jalkopäähän tai pääpuolelle.

Koehenkilöt innostuivat tutkimuksesta, mutta ensihoitajien työn
sidonnaisuus ja kireä työtahti rajoittivat osallistumista.

Pensi-paarien ergonomiaa kehuttiin

Potilassiirtotyön kuormittavuutta paareilla oli tarkoitus
arvioida videokuvasta tehtävällä asentohavainnoinnilla.
Pilottimittauksessa todettiin, että tutkittava työ kuormittaa
lujasti hengitys- ja verenkiertoelimistöä, joten päätettiin mitata
myös syke. Syke saatiin kuitenkin mitattua edes osittain vain
kahdelta henkilöltä. Sykemittausta paikattiin kysymällä fyysisiä
kuormituskokemuksia.

Siirtotehtävän kuormittavuutta arvioitiin lihassähköisestä
aktiivisuudesta. Tätä mitattiin samoista 12 kohdista oikealta ja
vasemmalta: yläraajoista, niska–hartia-alueelta, alaselästä ja
reisistä.

Lihassähköinen aktiivisuus oli merkitsevästi muita paareja
alhaisempi, kun käytettiin Pensi-paareja. Koehenkilöt myös tunsivat
kuormittuvansa selvästi vähiten Pensi-paareilla tehdyn siirron
jälkeen.

Käytettävyyskyselyssä koehenkilöt arvioivat siirtomenetelmiä eri
tilanteissa ja asettivat testatuista paareista ykköseksi
Pensi-paarit rappulaskusylinterillä ja lastausavustimella.
Koehenkilöt eivät havainneet eroja Ferno- ja Stryker-paarien
välillä.

Tutkitussa siirtotehtävässä Pensi-paareilla ei tarvinnut kantaa
lainkaan vaan tasamaalla paareja työnnettiin. Portaikossa paariin
yhdistetty rappulaskusylinteri poisti paarin kantamisen vaivan, ja
lastausavustin vähensi paarien ajoneuvoon lastaamisen
raskautta.

Käyttökoulutus tarpeen

Jotta työntekijä saa parhaan hyödyn ergonomisista työvälineistä,
hänen pitää osata käyttää niitä sujuvasti. Koehenkilöt halusivat,
että työyhteisöissä järjestettäisiin paarien käyttökoulutusta.

Tuloksia on tarkoitus hyödyntää tuote- ja
työergonomiakoulutuksessa ensihoitajille sekä tuotekehityksessä,
kun edelleen kehitetään potilassiirto- ja kuljetuspaarien
ergonomiaa ja käytettävyyttä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Toivonen Risto, Fagerström Virpi. Vertailututkimus. Potilassiirto- ja kuljetuspaarien vaikutus ensihoitajien työergonomiaan. 6.9.2011 Työterveyslaitos Helsinki. Avaa

Alueviesti, Vammala 13.7.2011 ”Pensi Rescue tutkii sairaankuljettajien työergonomiaa”