PRE-kehittämisohjelma (kolmen organisaation yhteishanke)

Hanketiedot

Hankenumero
111206

Hakija
Prizztech Oy

Toteuttaja
Prizztech Oy

Lisätietoja
Risto Liljeroos
risto.liljeroos@prizz.fi

Toteutusaika
1.8.2011 - 1.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
22.6.2011
29 000 euroa

Kokonaiskustannukset
58 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2013

Tiivistelmä

Kolmen kehittäjäorganisaation työyhteisö tiivistää yhteistyötään ja valmistautuu fuusioon. Järjestelyllä vahvistetaan kilpailukykyä tulevaisuudessa, hyödynnetään synergiaedut ja ennen kaikkea vahvistetaan toiminnan asiakasystävällisyyttä.

Kehitystyön tavoitteena on rakentaa työyhteisöön muutosarkkitehtuuri, joka ohjaa organisaation muutostyötä ja muuttumista. Kehitystyö tuottaa mallin, jonka kautta organisaatio kehittyy ja oppii muutoskykyiseksi.

Kehitysohjelma tukee n. 90 asiantuntijan muutosprosessia, joka on kuin esimerkki tämän ajan muutostilanteista: työtilat muuttuvat, kolme eri organisaatiota yhdistyy, ihmiset tulevat yhteen eri toimipisteistä samoihin tiloihin ja toiminta on projektityyppistä asiantuntijatyötä.
PRE-ohjelmassa rakennetaan muutosjohtamisen malleja ja tapoja, joita ei vielä ole olemassa. Asiantuntijaorganisaation muutoksen läpivienti toimii laboratoriona, jossa testaamme itse menetelmiä ja tapoja. Näitä oppimistuloksia levitetään organisaation asiakasyrityksille ja tätä kautta saadaan työelämään uusia, toimintaa avartavia ja yritteliäisyyttä kasvattavia työtapoja.

Kehitysohjelmassa sovelletaan laajasti työn ja työelämän tutkimustietoa ja yhdistellään eri tutkimustuloksia työtapoja rakentaessamme. Sovellamme voimaantumisen, yhteisöllisyyden, lean-ajattelun, luovan toiminnan ja avoimien ympäristöjen teoriatietoutta, yhdistäen ne ryhmien dynamiikan peruslainalaisuuksiin.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2013 loppupuolella.

Hankkeen vastuuhenkilö

Risto Liljeroos

Tiedote

Yhteistyöhön yli vanhojen organisaatiorajojen

1.9.2013

Prizztech Oy onnistui saamaan fuusion jälkeen yhteistyön käyntiin yli vanhojen organisaatiorajojen. Se tapahtui Työsuojelurahaston rahoittamassa kehittämishankkeessa, jossa tukena ja valmentajana toimi Psykologipalvelu Fokka Oy.

Prizztech on suomalaisen innovaatioympäristön keskeinen toimija, jonka tavoitteena on parantaa ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Kansallisen roolin rinnalla työn perustan muodostaa Satakunnassa toteutettava kehitystyö. Yhtiö on satakuntalaisten kuntien omistama.

Poikkiorganisatoriset prosessiryhmät

Vuonna 2011 yritys valmistautui historiansa suurimpiin muutoksiin, kun siihen fuusioitui kaksi muuta asiantuntijaorganisaatiota. Samalla muutettiin uusiin toimitiloihin. Muutosprosessin onnistumisen varmistamiseksi käynnistettiin kehittämishanke. Hankkeessa tavoiteltiin myös esimerkiksi potentiaalisten synergiaetujen hyödyntämistä ja sen myötä kehittyvää asiakastyytyväisyyttä.

Kehitystyö aloitettiin keskustelemalla koko henkilöstön kanssa tavoitteista ja siitä, miten muutosprosessit haastavat koko organisaation ja sen henkilöstön.

Johtamismallia ja -organisaatiota uudistettiin perustamalla poikkiorganisatoriset prosessiryhmät kehittämään menestykselle keskeisimpiä prosesseja. Johtoryhmän kokoonpano uudistettiin, ja sille lähdettiin rakentamaan uusia työskentelytapoja.

Ulkopuolisella asiantuntijalla, Psykologipalvelu Fokkalla, oli laaja kokemus vastaavien muutosprosessien läpiviennistä erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa.

Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, johon valittiin kaikkien henkilöstöryhmien edustajia. Johtoryhmää, prosessiryhmiä ja olemassa olevia tiimejä valmennettiin. Tasaisin väliajoin pidettiin koko henkilöstöä koskevia tilaisuuksia, joissa keskityttiin informoimaan henkilöstöä kyseisten ryhmien valmennuksista sekä palautteen keräämiseen.

Uusia palveluita ja toimintamalleja

Yhteistyö saatiin käyntiin yli vanhojen organisaatiorajojen. Tämän avulla kyettiin ottamaan käyttöön uusia palveluita ja toimintamalleja, joista hyötyvät asiakkaat ja sidosryhmät. Lähitulevaisuudessa tämä nousee keskeiselle sijalle, kun palveluita ja toimintaprosesseja täytyy muuttuvassa toimintaympäristössä kehittää edelleen.

Samoin muuttuviin asiakastarpeisiin vastaaminen edellyttää tulevaisuudessa projekti- ja palvelukohtaisten tiimien kokoamista. Siten yhteistyökyky on avainasemassa. Johtamiseen ja viestintään saatiin uusia näkemyksiä ja toimintatapoja, joita edelleen kehitetään.

Kehittämishankkeessa tunnistettiin yrityksen menestyksen kannalta kriittisimmät toimintaprosessit ja päästiin nopeasti kiinni niiden kehitystarpeisiin.

Tiimivalmennuksissa kehitettiin palveluja, tuotteita ja viestintätapoja entistä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakaskontaktointia hoitavat entistä useammat henkilöt.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

PRE-kehittämisohjelma. Loppuraportti. Prizztech Oy. 17.1.2014 Avaa