PrepSec – Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön turvallisuusvalmiudet

Hanketiedot

Hankenumero
190344

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Sirpa Virta
sirpa.virta@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2019
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
96 552 euroa

Tulokset valmistuneet
8.2.2021

Tiivistelmä

Viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan ammatillisten oppilaitosten turvallisuusympäristöt ovat muuttuneet ja turvallisuushaasteet ovat yhä monimuotoisempia. Haasteista huolimatta ammatillisten oppilaitosten
turvallisuutta, erityisesti ulkoisten uhkien näkökulmasta, on tutkittu Suomessa verrattain vähän. Ammattioppilaitosten turvallisuusympäristön kompleksisuus asettaa arjen turvallisuustyölle tiedollisia ja toiminnallisia haasteita, joiden kartoittamiseen tässä tutkimuksessa keskitytään.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ammatillisten oppilaitosten opettajien tiedollisia ja toiminnallisia turvallisuusvalmiuksia sekä pyrkiä ratkaisukeskeisesti kehittämään käytännöllisiä toimintamalleja, joiden avulla opettajilla on paremmat valmiudet kohdata ja hoitaa arjessa tapahtuvia turvallisuushaasteita. Tiedollisten ja toiminnallisten turvallisuusvalmiuksien kehittäminen lisää työhyvinvointia merkittävästi, kun työn hallittavuuden tunne paranee.

Tutkimukseen valitaan 7 kohderyhmän organisaatiota, joissa toteutetaan aineistonkeruu vinjettimenetelmällä. Vinjetit varmistavat, että tutkimus tuottaa tuloksia ammatillisten oppilaitosten opettajien tiedollisista ja toiminnallisista turvallisuusvalmiuksista. Turvallisuusvalmiuksilla tarkoitetaan sitä, onko opettajilla a) tietoa, b) kykyjä (osaamista), c) keinoja ja d) mahdollisuuksia ratkoa turvallisuushaasteita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Virta

Tiedote

Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön tiedolliset ja taidolliset turvallisuusvalmiudet

8.2.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut lisätä empiiristä tietämystä opetushenkilöstön turvallisuusosaamisesta ja turvallisuusjohtamisen tarpeista ammatillisten oppilaitosten kontekstissa. Tutkimuksen painopisteenä on ns. security-turvallisuus, josta ei toistaiseksi ole tutkimuksia ammatillisten oppilaitosten osalta. Aineisto kerättiin kyselyn avulla, jossa hyödynnettiin vinjettejä eli lyhytkertomuksia. Tutkimuksen otanta tuotti satunnaistettua toimintaympäristötietoa, mutta tulosten yleistettävyys on varmistettu kansallisten ja kattavien kyselyjen pohjalta muodostetuilla vinjeteillä. Hanke on tuottanut myös konseptin, jota hyödyntämällä oppilaitokset voivat kehittää oman organisaationsa turvallisuutta.

Lähtökohdat

Viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan oppilaitoksissa koetut turvallisuushaasteet ovat paitsi monimuotoistuneet, niitä kohdataan arjessa myös yhä useammin. Turvallisuusympäristön muutos onkin johtanut tarpeeseen tarkastella ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön turvallisuusosaamista. Teoriatausta rakentuu turvallisuuskulttuurin, turvallisuusjohtamisen ja resilienssin ympärille. Tavoitteena on ollut mm. selvittää miten ja keiden kanssa opettajat ratkovat turvallisuushaasteita.

Aineisto

Hankkeen informantteina toimivat viiden suomalaisen ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö. Kysely lähetettiin valittujen oppilaitosten sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja logistiikka-alan opetushenkilöstölle. Kyselyyn vastasi yhteensä 220 henkilöä ja koko tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui näin ollen 32,2 %. Vastaajat kykenivät vastaamaan kyselyyn täysin anonyymisti.

Menetelmät

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä toimii vinjetteihin eli lyhytkertomuksiin ja taustamuuttujiin pohjautuva kysely. Vinjettejä on käytetty laajasti tutkimusmetodina mm. yhteiskuntatieteissä, erityisesti organisaatio- ja johtamistieteissä, ja niitä käytetään yleisimmin silloin, kun halutaan tarkastella ihmisten käsityksiä, mielipiteitä, arvoja ja asenteita tutkittavia asioita kohtaan. Kyselytulokset on analysoitu sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin, riippuen kysymyksen luonteesta.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten mukaan ammatillisten opettajien tiedolliset ja taidolliset turvallisuusvalmiudet ulkopuolisten uhkien osalta ovat kapeahkot. Opettajat kaipaavatkin enemmän käytännön koulutusta, erityisesti aggressiivisten ja häiriköivien oppilaiden kohtaamisen suhteen. Opettajat yrittävät usein ratkaista asioita itsenäisesti tai yhdessä kollegoiden kanssa, eikä oppilaitostason ratkaisuja tai esimiehen tukea tunnistettu keskeiseksi keinoksi hallita tilanteita.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksen uutuusarvona on huomion kiinnittäminen opetushenkilöstön turvallisuusvalmiuksiin ja niiden tasoon. Tutkimus tuotti uutta empiiristä tietoa ammatillisten opettajien turvallisuustiedoista ja -taidoista muuttuvassa turvallisuusympäristössä, erityisesti security-uhkiin liittyen. Tuloksia voidaan peilata muilla työpaikoilla omaan organisaatioympäristöön ja tarvittaessa hyödyntää loppuraportin liitteissä 1 ja 2 olevia kyselyä ja kehittämismateriaalia.

Aineisto

Mikko Mykkänen, Johanna Liljeroos-Cork, Henri Rikander, Sari Tappura. Tampereen yliopisto. PrepSec – Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön turvallisuusvalmiudet. Loppuraportti. Tampere, 2020
ISBN 978-952-03-1847-5 (online) Avaa