Proactive Baltic Professional

Hanketiedot

Hankenumero
111037

Hakija
Suomen Itämeri-instituutti

Toteuttaja
Suomen Itämeri-instituutti

Lisätietoja
Minna Hanhijärvi
minna.hanhijarvi@tampere.fi

Toteutusaika
17.1.2011 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2011
11 000 euroa

Kokonaiskustannukset
22 070 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen Itämeri-instituutin sisäistä oppimista, toiminnan laatua, suorituskykyä ja sisäistä joustavuutta. Tavoitteena on saada näistä aikaan instituutin strategiaa toteuttava toimiva kokonaisuus siten, että samalla henkilöstön toiminta helpottuu ja tehostuu. Hankkeessa keskitytään projektitoimintaan kohdistuvien toimintatapojen kehittämiseen sekä instituutin sisäisten resurssien ja kompetenssien käytön tehostamiseen.

Kehittämistoimet kytketään tiiviisti osaksi käytännön projektityötä ja projektien hallintaa. Hankkeen tavoittelemien muutosten toteutuksessa sovelletaan uusimpia ja tehokkaimpia analyysi- ja kehittämismenetelmiä kuten yksilö- ja ryhmätyömenetelmiä, kyselyitä, hyvien käytäntöjen mallittamista ja ongelmanratkaisumenetelmiä. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti kehittämistoimien soveltamiseen omaan työhönsä ja niiden onnistumisen seurantaan.

Hankkeessa on tavoitteena vuoden 2011 loppuun mennessä kehittää instituutin resurssien ja henkilöstön kompetenssien pohjalta projektimanuaali, jonka avulla instituutin projektien koordinointi ja johtaminen systematisoidaan ja yleistetään. Projektityöskentelyä tukevia instituutin sisäisiä toimintatapoja ja tukitoimintoja kehitetään ja otetaan käyttöön. Henkilöstön yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kompetensseja vahvistetaan, jotta ne tukevat sekä uusia toimintatapoja että myös projektien hallintaan liittyvän tiedon havaitsemista, ymmärtämistä ja käyttöönottoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Hanhijärvi

Tiedote

Suomen Itämeri-instituutti kasvoi ulos toimintamalleistaan

31.12.2011

Suomen Itämeri-instituutin toiminta on laajentunut, eivätkä
organisaation sisäiset prosessit olleet pysyneet kehityksen
tahdissa. Konsultti
Mirva Kolosen johdolla kehitettiin uusi
projektimanuaali, jonka ansiosta instituutti voi jatkaa
toimintaansa tehokkaasti. Työsuojelurahasto oli mukana tukemassa
kehittämistyötä.

 

Idea kehittämistarpeesta alkoi muhia, kun Suomen
Itämeri-nstituutin laajentunut projektitoiminta ei enää vastannut
strategiaa. Myös resurssien käytössä oli tehottomuutta. Kuvioiden
kasvaminen oli tuonut uusia haasteita niin johtamiselle, toiminnan
suunnittelulle, talousohjaukselle kuin työn organisoinnille ja
yhdessä tekemiselle.

 

Tavoitteeksi asetettiin instituutin sisäisen oppimisen, toiminnan
laadun, suorituskyvyn ja joustavuuden kehittäminen. Tulokseksi
haluttiin instituutin strategiaa toteuttava kokonaistoiminta, jossa
henkilöstön työskentely on tuloksellista ja mukavaa.

 

Suurennuslasin alle nostettiin instituutin projektitoiminta ja sen
toimintatapojen kehittäminen. Samalla oli tarkoitus tehostaa
instituutin sisäisiä resurssien ja talossa olevan osaamisen
käyttöä.

 

Kehittämistyön tuloksena syntyi konkreettisia työkaluja, sisäisiä
toimintatapoja sekä välineitä tiedon ja osaamisen jakamiseen.
Konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin projektimanuaali, jonka
avulla instituutin projektien koordinointi ja johtaminen
systematisoitiin ja yleistettiin.

 

Myös henkilöstön jäsenten yksilöllistä osaamista kehitettiin niin,
että jokainen osaa toimia uuden toimintamallin mukaisesti.

 

Tehokkaat menetelmät kehitystyön apuna

 

Kehittämistoimet kytkettiin tiiviisti instituutin käytännön
projektityöhön ja projektien hallintaan. Tavoitellun muutoksen
toteutuksessa sovellettiin uusimpia ja tehokkaimpia analyysi- ja
kehittämismenetelmiä. Konsultti hyödynsi yksilö- ja
ryhmätyömenetelmiä, kyselyitä, hyvien käytäntöjen mallintamista ja
ongelmanratkaisumenetelmiä.

 

Henkilöstö osallistui kehittämistyöhön aktiivisesti. Työntekijät
sovelsivat kehittämistoimia omaan työhönsä ja osallistuivat uusien
toimien onnistumisen seurantaan. Työntekijät olivat myös mukana
suunnittelemassa projektia yhdessä instituutin johdon ja konsultti
Mirva Kolosen kanssa.

 

Suomen Itämeri-instituutti on Tampereen kaupungin vuonna 1994
perustama ja omistama säätiömuotoinen organisaatio. Se on
erikoistunut kansainvälisten yhteistyöhankkeiden
projektinhallintaan. Säätiöllä ei ole kaupallista toimintaa.
Instituutin toiminnan tarkoituksena on edesauttaa konkreettisten
yhteistyöhankkeiden käynnistymistä Itämeren alueella. Instituutti
myös edistää suomalaisten toimijoiden osallistumista alueen
yhteistyöhön. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Proactive Baltic Professional – edelläkävijäksi kansainvälisenä projektiammattilaisena. Kehittämisprojekti Suomen Itämeriinstituutin työyhteisön ja organisaation toimivuuden tehostamiseksi. Tiivistelmä. Avaa