Professional empowerment -kehittämisohjelma

Hanketiedot

Hankenumero
110455

Hakija
Ensi- ja turvakotien liitto ry

Toteuttaja
Ensi- ja turvakotien liitto ry

Lisätietoja
Ritva Karinsalo
ritva.karinsalo@ensijaturvakotienliitto.fi

Toteutusaika
1.2.2011 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2010
22 500 euroa

Kokonaiskustannukset
45 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Tavoitteena on tukea työyhteisöä ja sen asiantuntijoita hallitsemaan muutosta, vahvistumaan ammatti-identiteetissä ja yhteisöllisyydessä sekä lisätä työhyvinvointia. Hankeen menetelminä ovat yksilöcoach, työidentiteettivalmennus ja työyhteisön voimaantumisen coaching. Tuloksena syntyy voimaantunut ja hyvinvoiva työyhteisisö, jossa asiantuntijuus on jaettua ja reflektoivaa ja asiantuntijat voivat hyvin. Haasteellinen työ kansalaisjärjestössä ja ongelmia kohdanneiden perheiden auttamisessa vahvistuu ja työntekijät voivat hyvin. Työyhteisön rakenteet tukevat työn tekemistä. Työyhteisöjen muutostilanteisiin luodaan verkkotyökalu.
Tulokset alkavat näkyä työyhteisössä prosessin aikana ja juurtuneina seuraavilla toimintakausilla. Verkkotyökalu valmistuu hankkeen lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ritva Karinsalo

Tiedote

Auttajajärjestö selvensi työroolinsa ja tehtävänsä

31.12.2011

Ensi- ja turvakotien liitto hankki apua, kun työyhteisön ja
työntekijöiden työidentiteetti oli koetuksella. Työroolit ja
perustehtävät saatiinkin tarkennettua kehittämishankkeessa, jonka
toteutti Kehityspiikki Consulting Oy. Organisaation yhteinen
osaamispääoma vahvistui ja liitossa edettiin kohti jaettua
asiantuntijuutta. Työsuojelurahasto tuki kehittämistä.

Ensi- ja turvakotien liiton hanketta taustoittavat ensinnäkin
työelämän yleiset muutokset. Myös kansalaisjärjestöissä työstä on
tullut yhä yrittäjämäisempää ja projektiluonteisempaa. Kolmannen
sektorin toimija joutuu muuntumaan harrastus- tai aatepohjalta
kaupalliseksi toimijaksi. Muutokset haastavat niin yksilön kuin
yhteisön osaamisen.

Liitto pyrki kehittämishankkeella vahvistamaan sekä yksilön että
yhteisön työidentiteettiä ja lisäämään työhyvinvointia. Niin ikään
yritettiin kehittää ohjelma, joka vahvistaisi ammatillisia
valmiuksia ja hyvinvointia. Lisäksi oli tarkoitus kehittää
verkkotyökalu työntekijöille.

Työidentiteetti koheni innovaatiokylpylässä

Hanke toteutettiin kolmiportaisesti. Tunnin yksilövalmennukseen
osallistui koko henkilöstö, 32 henkilöä. Työidentiteettivalmennus
järjestettiin neljälle ryhmälle kuudesti, neljä tuntia kerralla.
Myös viisi yhteisöpäivää sisältyi hankkeeseen.

Taustateoriana hyödynnettiin muun muassa filosofian tohtori ja
terveydenhuollon maisteri
Salme Mahlakaarron väitöskirjaa
Subjektiksi työssä – identiteettiä rakentamassa voimaantumisen
kehitysohjelmassa
(107322).

Työmenetelmiä olivat parantava elämänkehä, arkkityypit, oma
työidentiteettitarina ja -filosofia. Yhteisöpäivien teemoja olivat
kuuleminen ja kuulluksi tuleminen, työn tuloksellisuus ja palaute,
moniulotteinen johtajuus ja innovaatiokylpylä. Töitä tehtiin niin
suurissa kuin pienissä ryhmissä, pareina ja yksin.

Hanke edisti vuoropuhelua

Loppuraportissa todetaan, että hankeaikana työyhteisön jäsenet
tutustuivat toisiinsa, mikä on kehittänyt työyhteisöä dialogiseen
suuntaan arkiratkaisuissa. Ihmissuhteet ovat parantuneet ja
erilaisuuden hyväksyminen on lisääntynyt. Palautteen anto ja
vastaanotto ovat tulleet avoimemmiksi. Avautuminen näkyy etenkin
henkilöstön suljetun Facebook-ryhmän ahkerana käyttönä ja
kiinnostuksena toisen työn sisältöihin.

Yksi työntekijä tekee maisterinopintoihinsa kuuluvaa
opinnäytetyötä ohjelman vaikutuksista. Muutama työntekijä on
aloittanut ammatilliset jatko-opinnot ohjelman innoittamana.

Hanke pääsi tavoitteisiinsa muuten, mutta verkkotyökalua ei saatu
aikaiseksi. Henkilövaihdokset hidastivat prosessia jonkin verran,
ja kehittämiseen tarvittavaa aikaa ei aina helposti löytynyt.

Henkilöstön motivaatio työyhteisön kehittämiseen säilyi korkeana
koko hankeajan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Professional empowerment kehittämisohjelma. Loppuraportti 15.12.2011. Ensi- ja turvakotien liitto ry. Avaa