Professoreiden muuttuvat rekrytoinnit ja urapolut yliopistoissa: vaikutukset akateemiselle työlle ja tasa-arvolle yliopistoissa

Hanketiedot

Hankenumero
220190

Hakija
Taru Siekkinen

Toteuttaja
Taru Siekkinen

Lisätietoja
Taru Siekkinen
taru.siekkinen@jyu.fi

Toteutusaika
1.8.2022 - 31.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
9.8.2023

Tiivistelmä

Professoreiden rekrytoinnit ja urapolut ovat muuttuneet. Professorit rekrytoidaan nykyään tenure track -uramallin kautta. Tällä on merkittäviä vaikutuksia sille, minkälaista työtä yliopistoissa tehdään ja ketkä ovat tulevaisuuden professoreita. Projektissa tehdään kysely tt-professoreille ja kerätään tilastotietoa.
Projektin aikana valmistuu kirja (Edward Elgar Publishing): Pekkola, E. ja Siekkinen, T. (Edit): Tenure Tracks in European Universities: Managing Careers in Academia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taru Siekkinen

Tiedote

Akateemisen työn arvioinnin käytänteet aiheuttavat epätasa-arvoa akateemisilla urilla

9.8.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa tarkasteltiin tenure track -professorien työtä ja tasa-arvoa, sekä tenure track -uramallia niin tenure track -professoreiden kuin heidän esimiestensä näkökulmasta. Hankkeessa kerättiin kyselyaineistoja, joihin tuli vastauksia lähes kaikista suomalaisista yliopistoista.
Hankkeen aikana kerättyjä aineistoja tullaan käyttämään tutkimusartikkeleissa, jotka julkaistaan kansallisissa sekä kansainvälisissä tiedejulkaisuissa. Tätä tietoa hyödynnetään yliopistoissa akateemisten urien sekä akateemisen työn arvioinnin kehittämisessä.
Hankkeen aikana toimitettiin myös kirja: Pekkola, E. & Siekkinen, T. (2024) Tenure tracks in European Universities: Managing Careers in Academia. Edward Elgar. Tämä kirja viimeistellään syksyllä 2023.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena oli kerätä ajantasaista tutkimustietoa tenure track -uramallista, sen haasteista, akateemisesta työstä ja tasa-arvosta suomalaisissa yliopistoissa. Hankkeen tavoitteena oli myös toimittaa kirja jonka avulla saamme vertailutietoa tenure track -uramallin käytöstä eurooppalaisissa yliopistoissa. Tämä tieto on arvokasta kansallisesti ja myös kansainvälisesti akateemisen työn ja urien kehittämisessä.

Aineisto

Hankkeen aikana kerättiin kyselyaineistoja tenure track -professoreilta sekä heidän esimiehiltään. Tämä aineisto sisältää kvantitatiivista sekä kvalitatiivista dataa akateemisesta työstä, työn arvioinneista, tenure track -uramallista ja sen haasteista. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin aikaisemmin kerättyä tilastoaineistoa yliopistojen rekrytoinneista.

Menetelmät

Hankkeessa kerättiin kyselyaineistoja jotka sisälsivät myös avoimia vastauksia. Näitä aineistoja analysoidaan kvantitatiivisin sekä kvalitatiivisin analyysimenetelmin. Hankkeessa hyödynnettiin myös yliopistoista kerättyä tilastoaineistoa joka sisältää tilastoja lähes kaikkien yliopistojen professoreiden rekrytoinneista.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen aikana kerätyistä aineistoista valmistuu tutkimusartikkeleita jotka julkaistaan kansainvälisissä sekä kansallisissa tiedejulkaisuissa. Tähän mennessä aineistosta voi tehdä johtopäätöksen että tenure track -professoreiden rekrytoinneissa sekä työn arvioinneissa korostuu työn kvantitatiivisten tulosten arvionti (esim. julkaistujen artikkeleiden määrät), joka saattaa johtaa epätasa-arvoisuuteen akateemisilla urilla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen avulla saatiin tärkeää tutkimustietoa tenure track -uramallin nykytilanteesta, tenure track -professoreiden työstä sekä tasa-arvosta suomalaisissa yliopistoissa. Hankkeen tuloksiin perustuen voidaan käydä tietoon perustuvaa keskustelua siitä miten esimerkiksi akateemisen työn arviointia tulisi kehittää, jotta siinä tulisi paremmin näkyväksi kaikki tutkijoiden ja opettajien työtehtävät.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa