Professorien rooli yliopiston strategisessa johtamisessa

Hanketiedot

Hankenumero
116227

Hakija
Sinimaaria Ranki

Toteuttaja
Sinimaaria Ranki

Lisätietoja
Sinimaaria Ranki
sinimaaria.ranki@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoite Tutkimus selvittää suomalaisten yliopistojen sisäisen johtamismaiseman ulottuvuuksia ja elementtejä professoreiden näkökulmasta. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitä strategisen johtamisen elementtejä kehittämällä voidaan kirkastaa keskijohdon roolia ja yliopiston strategian suhdetta ja tätä kautta parantaa yliopiston dynaamista kyvykkyyttä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Professoriliiton kanssa. Tutkimuskysymykset ovat muotoutuneet sekä käytännön työssä tehtyjen havaintojen että teoriakirjallisuuden pohjalta. Kysymyksiä on kaksi: 1) Minkälaisena näyttäytyy professorin näkökulmasta yliopiston strateginen johtaminen ja sen eri elementit: työyhteisössä käytävä strateginen keskustelu, yksilön ja työyhteisön tavoitteiden yhdenmukaisuus ja yliopiston kyvykkyyden rakentaminen 2) Mitkä strategisen johtamisen elementit professoreiden näkökulmasta ovat keskeisimpiä yliopistoyhteisön tavoitteiden määrittelyn ja tuloksellisuuden kannalta. Aineiston analysoinnissa yhdistetään kvalitatiivisuutta ja kvantitatiivisuutta. Menetelmien valinta noudattaa strategisen johtamisen uusia tutkimussuuntia, joissa pyritään löytämään monipuolisempaa ymmärrystä strategisen johtamisen dynamiikasta. Työn tuloksena syntyy sellaista tietoa ja ymmärrystä, jota kukin yliopisto voi hyödyntää omassa johtamisen ja työyhteisön kehittämisessään. Tutkimusrapotti on käytettävissä kesäkuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sinimaaria Ranki

Tiedote

Uutta tietoa keskijohdon roolista yliopiston strategisessa johtamisessa

31.5.2017

Kauppatieteiden tohtori Sinimaaria Ranki on selvittänyt tutkimuksessaan suomalaisten yliopistojen sisäisen johtamismaiseman ulottuvuuksia ja elementtejä professoreiden näkökulmasta. Ranki julkaisi tutkimuksestaan kesällä 2017 kirjan: Keskijohdon kokemuksia yliopiston strategisesta johtamisesta.

Rankin tutkimus tuotti tietoa strategisen johtamisen elementeistä, joita kehittämällä voidaan kirkastaa keskijohdon roolia ja yliopiston strategian suhdetta ja tätä kautta parantaa yliopiston dynaamista kyvykkyyttä.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Professoriliiton kanssa Työsuojelurahaston rahoittaman muu stipendin tuella.

Avoimia teemahaastatteluja strategisesta ajattelusta

Tutkimuksessa haastateltiin dekaanin ja laitosjohtajan tehtävissä toimivia professoreita neljässä yliopistossa.

Avoimilla teemahaastatteluilla selvitettiin keskijohdon näkemyksiä muun muassa oman yliopiston sisäisen toimintaympäristön keskeisistä muutosvoimista, sekä omien yksiköiden toiminnan välittymisestä yliopiston strategiaan.

Haastatteluissa tarkasteltiin myös esimiesten onnistumisen tunteita työssä ja haastateltavien käsityksiä tulevaisuuden strategisesta johtamisesta joka parhaiten kirittäisi yliopistojen menestystä.

”Erityisen kiinnostukseni kohteena oli avata näkymää niihin tekijöihin, jotka selittävät strategisen ajattelun välittymistä yliopistoissa, sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia strategisen ajattelun muotoutumiseen”, Ranki kertoo.

Kattava läpileikkaus keskijohdon näkemyksistä

Rankin tutkimus antaa monipuolisen kuvan yliopistojen keskijohdon roolista strategisen johtamisen kokonaisuudessa.

Tutkimuksessa nousi esille lukuisia kiinnostavia teemoja, esimerkiksi onnistumisten yhteys työn merkityksellisyyteen. Haastatelluista esimiehistä moni mainitsi sisäisen motivaation keskeisimmäksi innostuksen lähteeksi.

Haastatteluissa kävi ilmi myös muun muassa liiallisen muutoksen mahdollinen vaikutus strategian toteutumiseen. Keskijohdon näkökulmasta liiallinen muutos sisäisenä olosuhdetekijänä voi häiritä strategian mukaista toimintaa yliopistoissa.

”Yksittäisen muutoksen tarkoitus voi olla hyvä, mutta toiminta menee sekaisin, kun isot muutokset sotkevat toisiaan. Toistuvat muutokset väsyttävät, kun perustyön puitteet ovat jatkuvasti epäselvät”, Ranki huomauttaa.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Ranki, Sinimaaria. Avaa

.2017.

ISBN:978-952-93-8936-0