Prosessikonsultaatio muutostyön käytäntönä -oppikirja

Hanketiedot

Hankenumero
113286

Hakija
Metanoia Instituutti

Toteuttaja
Metanoia Instituutti

Lisätietoja
Risto Puutio
risto.puutio@elisanet.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 30.4.2015

Työsuojelurahaston päätös
8.10.2013
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
22 040 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa suomenkielinen oppikirja muutostyön käytännöstä. Kirja käsittelee konsultatiivista työotetta muutostyössä. Keskeisenä käsitteenä on ns. prosessikonsultointi (Schein, 1969). Hanke hyödyntää vuorovaikutustutkimuksen (diskurssianalyysi, keskustelu- analyysi, diskursiivinen psykologia) käsitteitä, työtapoja ja näkökulmia.

Hankkeessa hyödynnetään aineistoa, josta kirjoittajat ovat aiemmin tuottaneet väitöskirjansa (Kykyri, 2008; Puutio, 2009) sekä yli 10 tieteellistä artikkelia. Hanke perustuu todellisen, huolella dokumentoidun muutoshankkeen tarkkaan analyysiin. Hankkeessa tuotettava oppikirja sisältää teorian ohella käytännön esimerkkejä muutostyön tilanteista ja keskusteluista.

Kirja jakautuu kolmeen lukuun: (1) muutostyön käytännön haasteet organisaatiossa, (2) tutkimuksen näkökulmia prosessikonsultoinnin käytäntöön ja (3) konsultoivan työtavan anti muutostyölle.

Kirja on tarkoitettu (1) työelämässä muutostyötä tekeville organisaatioiden sisäisille toimijoille, (2) ulkoisille konsulteille ja työnohjaajille, (3) työterveyshuollossa organisaatioita konsultoiville ammattiryhmille, (4) työ- ja organisaatiopsykologian sekä johtamisen ja henkilöstöjohdon perus- ja jatko-opiskelijoille yliopistoissa, (5) ammattikorkeakouluissa työelämän kehittämistä opiskeleville sekä (6) vuorovaikutusnäkökulmasta organisaatioita tarkasteleville tutkijoille.

Kirja valmistuu keväällä 2015 Metanoia Instituutin julkaisuna.

Hankkeen vastuuhenkilö

Risto Puutio

Tiedote

Konsultoinnin keskusteluun kiinni konkreettisesti

30.4.2015

Mitä konsultin ja asiakkaan välisissä keskusteluissa tapahtuu?
Miten pienet vuorovaikutusteot voivat auttaa löytämään uuden
suunnan muutostyölle, joka jo näytti ajautuneen toivottomaan
umpikujaan? Kuinka ymmärtää ja kehittää omaa keskusteluosaamistaan
konsulttina?

Näihin ja moniin muihin konsultointityön käytäntöjä koskeviin
kysymyksiin pureutuu
Risto Puution ja
Virpi-Liisa Kykyrin toimittama tuore kirja
Konsultointi keskusteluna – Vuorovaikutuksen vivahteita ja
tilanneherkkää tasapainoilua.

Teos on ensimmäinen empiiriseen tutkimukseen perustuva
konsultointia käsittelevä suomalainen kirja.

Kirjan on kustantanut Metanoia Instituutti, senioritason
saavuttaneiden organisaatiokonsulttien ja työnohjaajien muodostama
asiantuntijayritys.

Työsuojelurahasto tuki kirjan työstämistä tiedotus- ja
koulutusmäärärahalla.

Lähtökohtana todellinen prosessi säröineen

Organisaatioiden muutosta ja konsultaatiotyötä koskeva tutkimus
on kehittynyt pääosin erillään alan käytännön toimijoista.
Konsultointiprosesseja ja konsulttien työtä muutosten
toteuttamisessa on tutkittu toistaiseksi vähän. Tutkijoilla on
ollut vain harvoin pääsy muutostyön käytännön tilanteisiin
seuraamaan, mitä konsultit tarkasti ottaen tekevät.

Puution ja Kykyrin toimittama kirja raottaa ovea konsultoinnin
autenttisiin, suljettujen ovien takana käytyihin
keskusteluihin.

Lähtökohtana on todellinen, videonauhoitettu
konsultointiprosessi – tai kirjoittajien määrittelyn mukaan
muutosmatka –, jossa prosessi on autenttisesti dokumentoituna.

Kirja ei sisällä ”ideaalitapausten” ideologisesti värittynyttä
esittelyä vaan esimerkkejä elämänmakuisista yrityksistä,
erehdyksistä ja onnistumisesta, kuten emeritusprofessori
Jarl Wahlström toteaa kirjan esipuheessa.

Teoreettisena taustana ovat keskeisesti muun tutkimusmateriaalin
lisäksi Puution ja Kykyrin väitöskirjat.

Puutio (2009) tarkasteli konsultointia tilanteiden näkökulmasta
osoittaen, miten piiloiset agendat rakentuvat vuorovaikutuksessa.
Kykyri (2008) puolestaan toi esiin, miten prosessikonsultoinnin
periaatetta auttaa asiakasta auttamaan itseään toteutetaan
konsultoinnin ryhmätilanteissa.

Ammattilaisille ja oppikirjaksi

Kirja soveltuu kaikille työyhteisöjen kanssa toimiville
ammattilaisille ajattelun syventämiseen sekä oppikirjaksi
yliopisto-opetukseen ja työ- ja organisaatiopsykologian
täydennyskoulutukseen.

Kirja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa johdattaa teemaan,
esittelee tapausesimerkkinä käytetyn työyhteisön muutosmatkan sekä
johdattaa vuorovaikutustutkimuksen ideoihin, näkökulmiin ja
käsitteisiin.

Toinen osa rakentuu tapausesimerkkeihin. Jokainen niistä avaa
uuden näkökulman konsultointivuorovaikutuksen ilmiöihin. Lukija voi
hyödyntää näitä artikkeleita myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Toisen luvun artikkelit pohtivat esimerkiksi: Millaisia
jännitteitä konsultaatiosuhteeseen liittyy? Kuinka niitä säädellään
vuorovaikutuksessa?

Kuinka arkaluonteisista keskusteluaiheista puhutaan
konsultoinnissa? Miten niihin liittyvää uhkaa säädellään?

Miten asiakkaan kritiikki ilmenee? Kuinka sitä voidaan
konsultoinnissa käsitellä ja hyödyntää?

Kirjan kolmas osa tiivistää konsultoinnin ammattikäytännön
kannalta keskeisiä hahmotuksia kirjan prosessikonsultointitapauksen
pohjalta. Luku sisältää myös eettistä pohdintaa ja kriittisiä
näkökulmia konsultointiin.

Kropan tuntemuksia myöten

Metanoia Instituutti avaa kirjan sisältöä muun muassa
Organisaatioajattelun blogissa (www.metanoia.fi).

Pitkään organisaatiokonsulttina työskennellyt
Marianne Tensing kirjoittaa, että kirja tempaisee
mukaansa, koska se kertoo niin yksityiskohtaisesti konsultaatiotyön
ammattilaisen työstä ja tulkitsee sitä.

Tensing kertoo samastuneensa kirjan kuvaamiin tilanteisiin ja
konsultin ajatuksiin sekä jopa kropan tuntemuksiin työskentelyn
aikana. Juuri kirjan kuvaamalla tavalla hänkin on tuntenut, kun on
kysynyt ryhmältä jotakin, ja reagointi on ollut täysin toisenlaista
kuin konsultin mielessä olleet vaihtoehdot.

Tensingin mukaan oli tärkeää jälleen kerran lukea myös siitä,
että konsultin oma tietämättömyys on paras työkalu dialogisen
keskusteluyhteyden synnyttämiseen.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Kirja

Risto Puutio, Virpi-Liisa Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna – Vuorovaikutuksen vivahteita ja tasapainoilua. 284 s. Metanoia Instituutti 2015.

ISBN 978-952-67406-7-6 (sid.)

ISBN 978-952-67406-8-3 (pdf)

Kirjan johdanto

Johdanto konsultointiin ja konsultatiiviseen työotteeseen. s. 14. Avaa

Myynti

Metanoia Instituutin verkkokauppa www.metanoia.fi

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016

, s. 40-41

Juttu:

Muutosmatkalla konsultin kanssa. http://tiedonsilta.fi/muutosmatkalla-konsultin-kanssa/