Psykologinen omistajuus organisaation muutostilanteessa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112354

Hakija
Jenni Luoma

Toteuttaja
Jenni Luoma

Lisätietoja
Jenni Luoma
jluoma@hotmail.com

Toteutusaika
1.11.2012 - 30.7.2013

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
9 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.7.2013

Tiivistelmä

Väitöskirjan aiheena on ”Psykologinen omistajuus organisaation muutostilanteessa”

Tutkimustyöni on jaettu kahteen työvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistui lisensiaatin tutkimus (2010). Siinä kuvataan, miten tutkimuksen kohdeyrityksessä toteutettu muutosprosessi eteni toimintatutkimuksen näkökulmasta. Muutosjohtamisen välineenä käytettiin Appreciative Inquiry:a. Tutkimuksen toisessa vaiheessa, väitöskirjassa, kuvataan psykologisen omistajuuden ilmenemistä ja merkitystä kyseisen muutosprosessin aikana. Organisaation muutostilanteessa ilmenevän psykologisen omistajuuden empiirinen tarkastelu on uusi ja merkittävä näkökulma sekä muutosjohtamisen että psykologisen omistajuuden kehyksissä.

Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina ovat psykologinen omistajuus, muutos sekä muutosjohtaminen. Tutkimus tuottaa uutta tietoa muutosjohtamiseen sekä mahdollistaa muutokseen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien paremman ymmärryksen yksilöllisen ja kollektiivisen psykologisen omistajuuden tunnistamisen ja hyödyntämisen kautta.

Tutkimuksen tämän hetkinen vaihe on väitöskirjan v.2004-2007 kerätyn aineiston analyysi sekä käsikirjoituksen työstäminen. Aineiston analyysiin kuuluvat litteroidut haastattelut, lomakekyselyt ja erilaiset toimintatutkimuksena kerätyt aineistot. Tutkimustyön arvioidaan olevan valmis esitarkastukseen keväällä 2013 ja väitöstilaisuus näin ollen vuoden 2013 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Luoma

Tiedote

Psykologinen omistajuus tuo yritykselle muutosonnea

30.7.2013

Jenni Luoma tutkii yrittäjyyden väitöskirjassaan muutosjohtamista. Hän paneutuu yrityksen onnistunutta muutosta edeltäviin tekijöihin. Luoma vahvistaa aiempaa tietoa, jonka mukaan muutoksen onnistumista ennakoivat tehokas viestintä, selkeä visio ja muutoksessa edistymisen osoittaminen. Nämä mahdollistavat psykologisen omistajuuden.

Luoma tutki maailmanlaajuisesti teollisuudenaloja palvelevan yrityksen muutosta keräämällä tutkimusaineiston vuosilta 2004–2007.

Muutos nostattaa kierroksia
 
Luoma toteaa, että muutos on nykyorganisaatioissa pysyvä olotila. Organisaatioiden on reagoitava ulkoisiin haasteisiin tehokkaasti, jotta organisaatiot voisivat menestyä. Ulkoinen muutos edellyttää aina myös sisäistä muutosta. Muutosten ennakointi on yhä vaikeampaa ja silti muutoksiin tulisi reagoida entistä nopeammin.

Muutosjohtamisen kyky nähdään keskeiseksi organisaatiolle. Muutosjohtamisen tulokset eivät kuitenkaan rohkaise, sillä kaksi kolmesta organisaatiomuutoksesta epäonnistuu.

Ytimessä omistajuustunne

Aiemmin ei ole onnistuttu selvittämään, miksi tehokas viestintä, selkeä visio ja muut tunnetut tekijät edistävät organisaatiomuutoksessa onnistumista. Siksi Luoma pureutui miksi-kysymykseen. Hän nostaa onnistuneen muutoksen avaimeksi psykologisen omistajuuden tuntemisen.

Psykologinen omistajuus on mielentila, jossa yksilö tuntee omistajuuden kohteen – aineellisen tai aineettoman – tai sen osan kuuluvan itselleen. Ydin on omistajuuden tunne ja psykologinen sitoutuminen kohteeseen. Yrityksen muutoksen onnistumiselle myös ylimmän johdon tuki on välttämätön.

Tunne siivittää tulevaisuuteen

Luoma painottaa, että myös reitit, joissa psykologinen omistajuus ilmenee, yhdistyvät muutoksen menestymistä ennakoiviin tekijöihin.  Näin syntyvillä psykologisen omistajuuden tunteilla organisaation tulevaisuutta kohtaan lienee monia myönteisiä seurauksia. Niistä ensimmäinen on niin yksilön, organisaation kuin yhteisön muutoksessa onnistuminen.

Muihin mahdollisiin myönteisiin seurauksiin kuuluvat muun muassa organisaatioon sitoutuminen ja tunnistautuminen; koettu vastuullisuus; työssä suoriutuminen; organisaation suoriutuminen tai kasvu ja tiedon jakaminen.

Onnistumista ennakoivat tekijät myös syventävät työntekijän psykologisen omistajuuden tunnetta haluttua organisaation tilaa tai visiota kohtaan.

Välineeksi myönteinen lähestyminen

Luoma korostaa myönteisen muutosjohtamisen välineen (appreciative inquiry) käyttöä. Mainittu väline on muutokseen myönteinen lähestymistapa. Se kiinnittyy yksilöiden ja ryhmien vahvuuksiin ja tarpeisiin sekä täten vaikuttaa muun muassa motivaatioon.

Luoma arvioi tutkimuksensa tuovan välineitä muutoksessa onnistumiseksi. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Luomalle tutkijastipendin väitöskirjan viimeistelyyn. Luoman väitöskirja on tarkastettu 10. huhtikuuta 2015 Jyväskylän yliopistossa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu

Jenni J. M. Luoma: Understanding change management through the psychological ownership framework – Examination of antecedents of successful change. University of Jyväskylä 2014, 214 sivua. Jyväskylä Studies in Business and Economics ISSN 1457-1986; 156. ISBN 978-951-39-6128-2 (nid.), ISBN 978-951-39-6129-9 (pdf) Avaa