Psykologisen turvallisuuden johtaminen ja myötätunto työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
210217

Hakija
CoHumans Oy

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Jenni Spännäri
jenni.spannari@helsinki.fi

Toteutusaika
16.2.2021 - 20.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
22 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 559 euroa

Tulokset valmistuneet
2.1.2023

Tiivistelmä

Tutkimme, miten psykologinen turvallisuus ilmenee työyhteisöissä, miten sen johtamista voidaan edistää myötätuntoa vahvistamalla, ja miten tämä vaikuttaa monin eri tavoin työhyvinvointiin. Interventiona on lähiesimiesten verkkovalmennus kahdessa suomalaisessa kunnassa. Aineistona ovat koulutettavien kertomukset, interventiotutkimuksen tulokset sekä koko työyhteisön hyvinvointimittaukset. Luomme uutta tietoa ja inhimillisesti kestävämmän työelämän välineitä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Spännäri

Tiedote

Tietoa ja työkaluja psykologisen turvallisuuden johtamiseen

2.1.2023

Tiivistelmä

Tutkimushanke tarkasteli psykologisen turvallisuuden johtamista ja myötätuntoa työyhteisöissä. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedettiin että psykologinen turvallisuus on hyvän työelämän oleellinen peruskivi, ja erityisen uhattuna muutoksissa ja etätyössä. Hankkeessa toteutettiin ’Inhimillisesti kestävä johtaminen’ -koulutuskokonaisuus kahdessa suomalaisessa kunta-alan työyhteisössä ja kerättiin aineistoa kyselyin, haastatteluin ja kirjoitustehtävien avulla. Hankkeessa havaittiin, että psykologisen turvan johtamisessa on kiinnitettävä huomiota yksilöllisyyteen, kommunikaatioon ja myötätuntoon. Hankkeessa kehitettiin Psykologisen turvan johtamisen työkalupakki: keinovalikoima psykologisen turvallisuuden edellytysten rakentamiseen.

Lähtökohdat

Hanketta käynnistettäessä etätyön murrosvaihe oli vaihtumassa jo neuvotteluihin yhteisöjen uusista toimintatavoista ja työkulttuurista. Joissakin työyhteisössä keskeisinä kysymyksinä oli hybridityö ja sen käytänteet, joissakin taas työvoimapula ja pandemiarutistuksen aiheuttama resurssien niukkuus. Työyhteisöissä kaivattiin keinoja inhimillisyyden edistämiseen ja turvallisuuden kokemuksen uudelleen luomiseen. Tähän kaivattiin psykologisen turvallisuuden johtamisen keinoja.

Aineisto

Hankkeessa toteutettiin ’Inhimillisesti kestävä johtaminen’ -koulutuskokonaisuus kahdessa suomalaisessa kunta-alan työyhteisössä.
Tutkimuksen aineisto koostui kolmesta osasta: 1) koulutusten yhteydessä kerätystä, pääosin laadullisesta kirjallisesta aineistosta, 2) ryhmähaastatteluaineistosta ja 3) kyselyaineistosta.

Menetelmät

Hanke perustuu vahvasti laadulliseen ja käsiteanalyyttiseen metodologiaan sekä yhteiskehittämisen ajatukseen, Tietoa kerättiin avoimilla kirjoitetuilla reflektioilla ja ryhmähaastetteluilla, sekä kyselyillä. Hankkeessa kehitettiin psykologisen turvan johtamisen työkalupakki, ja kehittämistyöhön osallistettiin koulutusten osallistujia.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen keskeiset tutkimuslöydökset olivat tiivistetysti:
• psykologisen turvan johtamisessa on kiinnitettävä huomiota yksilöllisyyteen, kommunikaatioon ja myötätuntoon
•myötätunnon edellytysten luominen on esihenkilölle dynaaminen keino rakentaa psykologista turvaa muutoksissa
•organisaatioiden myötätunnon ja psykologisen turvallisuuden konstruktioihin sisältyy moraalista normatiivisuutta
Psykologisen turvan edellytyksiä on siis mahdollista johtaa, ja myötätunto on tässä keskeisessä roolissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa psykologisesta turvallisuudesta käsitteenä ja sen edistämisestä työyhteisöissä. Samalla todettiin vaikuttavaksi CoHumansin kehittämä ’Inhimillisesti kestävä johtaminen’ -koulutuskokonaisuus. Hankkeessa kehitettiin Psykologisen turvan johtamisen työkalupakki: keinovalikoima psykologisen turvallisuuden edellytysten rakentamiseen. Materiaali sisältää työkaluja, jotka ovat käyttövalmiita missä tahansa työyhteisössä.

Aineisto

Psykologisen turvallisuuden johtamisen työkalupakki Avaa

Psykologisen turvallisuuden johtaminen ja myötätunto työyhteisöissä. Miten johtaa työyhteisöä kohti psykologista turvaa –
myös etätyössä ja kriisiaikoina? Tutkimushankkeen loppuraportti. 2022. CoHumans Oy. Helsinki.
ISBN 978-952-94-7305-2 Avaa