Psykologisen turvallisuuden voima työyhteisön uudistumisessa

Hanketiedot

Hankenumero
220014

Hakija
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Eeva Hytönen
eeva.hytonen@diak.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
40 000 euroa

Kokonaiskustannukset
80 000 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2023

Tiivistelmä

Hanke vastaa Diakin strategiseen ohjelmaan, jossa uudistetaan organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla edistetään psykologisen turvallisuuden toteutumista muutoksessa ja nivotaan se osaksi uudistuvaa toimintakulttuuria. Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen menetelmin ja jalkautuu koko organisaatioon. Toteutustapoina ovat lähi- ja etämoduulit, monimuotoinen oppiminen sekä tutkimustiedon ja arjen kokemusten dialogi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eeva Hytönen

Tiedote

Psykologisen turvallisuuden voima organisaation muutoksessa

10.8.2023

Tiivistelmä

Hanke todistaa, kuinka tärkeää myös hyvinvoivassa yhteisössä on vahvistaa psykologisesti turvallista toimintakulttuuria, joka lisää oppimista, luottamusta sekä hyvinvointia. Organisaation koko henkilöstö osallistui yhteiskehittämiseen ja jalkauttamiseen hybriditoteutuksissa mm. monimuotoisen oppimisen ja harjoitteiden avulla. Tuloksena oli psykologisen turvallisuuden vahvistamisen menetelmiä, jotka julkaistaan helposti sovellettavana muutosoppaana syksyllä 2023.

Lähtökohdat

Diakin strategian toteuttaminen onnistuneesti vaatii toimintakulttuurilta mukautumista ja uudistumista. Osana strategista kehittämistä nähtiin merkitykselliseksi psykologisen turvallisuuden tukeminen. Asiantuntijana toimi inhimillisesti kestävän työelämän kehittämiseen erikoistunut CoHumans. Keskeisenä kehittämismenetelmänä olivat yhteiskehittämisen metodit. Hankkeessa sovellettiin tuoreinta sekä psykologista turvallisuutta koskevaa että organisaatioiden kehittämiseen liittyvää tutkimustietoa.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä oli koko organisaation henkilöstö, mukaan lukien esihenkilöt ja johtajat eli yhteensä noin 260 henkilöä kaikista Diakin kampuksilta ja toimipisteistä. Koko henkilöstölle tarjotun sisällön lisäksi esihenkilöille tarjottiin oma kehittämispolku: tietosisältöjä, yhteistä työskentelyä ja konkreettisia yhteiskehitettyjä toimintamalleja kehittämistyön edistämiseen omissa tiimeissä.

Menetelmät

Hankkeessa vuorottelivat yhteiskehittämiseen painottuvat kehittämisryhmät, ns. ateljeet, (osallistujia yli tiimi/tulosalue/paikkakuntarajojen) ja työskentely oman tiimin kanssa. Hankkeeseen kuului myös koko organisaatiolle suunnattuja kehittämistapahtumia sekä VR-laseilla vuorovaikutustilanteiden simulointia. Työskentelyalusta Howspace toimi dynaamisena ja eriaikaisen työskentelyn välineenä koko kohderyhmälle. Esihenkilöillä oli lisäksi oma Howspace-alusta keskinäiseen työskentelyyn.

Vaikuttavuus

Hankkeen aikana järjestettiin useita koko organisaation läpileikkaavia tilaisuuksia, joissa jokaisella oli mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Yhteiskehittäminen ja harjoitteet vahvistivat ymmärrystä psykologisesta turvallisuudesta ja sen vastuullisesta tukemisesta itse ja yhdessä. Hankkeessa onnistuttiin säilyttämään hyvä psykologisen turvan taso muutosten keskellä ja vahvistamaan sen edellytyksiä. Hankkeen tuloksena nousi myös uusia kehittämiskohteita, joihin tulevaisuudessa panostetaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke on silloittanut uudella tavalla tutkimusta ja käytäntöä psykologisen turvallisuuden teemassa. Psykologista turvallisuutta tarvitaan innovaatioissa ja innovatiivisessa työssä, joille Suomessa osaamisvaltaisena työelämäympäristönä on tarvetta. Hankkeessa kehitettiin konkreettisia toimintamalleja psykologisen turvallisuuden edistämiseen ja kokeiltiin uutta VR-menetelmää vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opit, menetelmät ja työkalut kootaan julkiseksi kehittämisoppaaksi syksyllä 2023.

Aineisto

CoHumans Oy & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Psykologisen turvallisuuden voima organisaation muutoksessa. Miten jalkauttaa psykologinen turvallisuus osaksi muuttuvan organisaation työkulttuuria? Kehittämishankkeen loppuraportti. 2023. Avaa