Psykososiaaliset tekijät työuran pidentämisen ennustajina.

Hanketiedot

Hankenumero
190032

Hakija
Maarit Kauppi

Toteuttaja
Maarit Kauppi

Lisätietoja
Maarit Kauppi
maarit.kauppi@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2019 - 25.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 150 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2020

Tiivistelmä

Väestön ikääntyminen ja työikäisten suhteellisen osuuden väheneminen luovat tarpeen työurien pidentämiselle. Tämän tavoitteen tukemiseksi on välttämätöntä tunnistaa ne tekijät, jotka ennustavat työelämässä jatkamista vähintään laskennalliseen eläkeikään asti. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden ja työuran pituuden välisiä yhteyksiä on tutkittu etenkin pitkittäisasetelmassa melko vähän. Tämä tutkimus selvittää, miten sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät (mm. perhesuhteet, verkoston koko, sosiaalinen aktiivisuus, hoitovelvoitteet) ennustavat työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän yli. Tutkimusaineisto koostuu AKTIIVISENA ELÄKKEELLE -tutkimukseen (Turun yliopisto) osallistuneista kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä (n=2463, 83% naisia). Sosiaalisiin verkostoihin liittyviä tekijöitä selvitettiin ennen laskennallista eläkeajankohtaa kyselyllä. Laskennallisen (Keva) ja toteutuneen (kysely) eläköitymisajankohdan perusteella selvitettiin ketkä jatkoivat työelämässä laskennallisen eläkeiän yli. Ennustavien tekijöiden yhteyttä työssä jatkamiseen tarkasteltiin regressiomallien avulla. Tutkimuksesta saadun uuden tiedon avulla voidaan tunnistaa niitä henkilöitä, jotka todennäköisemmin jatkavat työssä laskennallisen eläkeiän yli, ja toisaalta voidaan pohtia keinoja, joilla työssä jatkamista voitaisiin tukea eläkeikää lähestyvillä työntekijöillä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Kauppi

Tiedote

Sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät työuran pidentämisen ennustajina

15.6.2020

Tiivistelmä

Esitys oli suullinen posteri, joka pidettiin kansainvälisessä gerontologian alan kongressissa (IAGG 2019) Göteborgissa, Ruotsissa 24.5.2019. Esitys liittyi tutkimukseen, jossa selvitettiin miten sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät ennustavat työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän yli. Tutkimusaineisto koostui FIREA-tutkimukseen (Turun yliopisto) osallistuneista kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä (n=3228). Tulokset korostavat sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen aktiivisuuden merkitystä ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamisen kannalta. Tutkimuksesta saatu tieto auttaa tunnistamaan työuran pidentämiseen yhteydessä olevia tekijöitä, ja siten pohtimaan keinoja, joilla työssä jatkamista voitaisiin tukea.

Tausta

Tilaisuuteen osallistumisen tavoitteina oli kertoa tuoreen tutkimuksen tuloksista kansainväliselle tiedeyhteisölle ja samalla saada tietoa eri maissa käynnissä ja suunnitteilla olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista. Tämän kaltaisiin tieteellisiin kongresseihin osallistuminen auttaa ideoimaan myös omaa tulevaa tutkimusta ja antaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Aineisto

Tutkimuksessa selvitettiin miten sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät ennustavat työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän yli. Tutkimusaineisto koostui FIREA-tutkimukseen (Turun yliopisto) osallistuneista kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä (n=3228). Sosiaalisiin verkostoihin liittyviä tekijöitä selvitettiin ennen laskennallista eläkeajankohtaa kyselyllä. Näiden tekijöiden yhteyttä työssä jatkamiseen tarkasteltiin regressiomallien avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Sosiaaliseen verkostoon liittyvät tekijät, kuten puolison työskentely sekä aktiivinen sosiaalinen osallistuminen miehillä ja puolison/kumppanin puuttuminen, puolison työskentely, taloudelliset vaikeudet ja aktiivinen sosiaalinen osallistuminen naisilla ennustivat työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän yli. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät on hyvä huomioida kun pohditaan keinoja, joilla eläkeikää lähestyvien työntekijöiden työssä jatkamista voitaisiin tukea.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta, pitkittäisasetelmaan perustuvaa tietoa sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden merkityksestä työuran pituuden ennustajina. Tätä tietoa voidaan hyödyntää mm. pohdittaessa konkreettisia keinoja työssä jatkamisen tukemiseksi. Kongressiin osallistuminen antoi mahdollisuuden jakaa tietoa tutkimuksesta ja antoi uusia näkökulmia siihen, miten ikääntyvien työhyvinvointia voidaan tutkia ja tukea ja siten lisätä mahdollisuuksia edistää kestäviä työuria.

Aineisto

Kauppi M, Virtanen M, Pentti J, Aalto V, Oksanen T, Kivimäki M, Vahtera J, Stenholm S. Characteristics of Social Relationships and extended employment beyond the pensionable age: a cohort study. Posteri. Avaa