Pullakaavauslinjan turvallisuuden kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
111035

Hakija
Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry

Toteuttaja
Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry

Lisätietoja
Markku Eljaala
markku.eljaala@metso.com

Toteutusaika
24.1.2011 - 31.5.2011

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2011
11 200 euroa

Kokonaiskustannukset
22 450 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2011

Tiivistelmä

Hankkeessa on tarkoitus tutkia ja selvittää mahdollisuuksia valimon puoliautomaattisen kaavaus- ja valulinjan turvallisuuden parantamiseksi, sekä toteuttaa tämän pohjalta tarvittavat muutokset tällä tuotantolinjalla. Kaavauslinjan puoliautomaattinen toiminta ja ympäröivän liikenteen sekä sivullisten henkilöiden suhteellisen esteetön pääsy linjan vaikutusalueelle aiheutti mielestämme tarpeen linjan ja sen ympäristön tavanomaista tarkemman riskinarvoinnin suorittamiseksi. Riskinarvioinnissa on tarkoitus arvioida myös linjan toiminnan aikana mahdollisesti syntyvien satunnaisten ilmiöiden ja epätavallisen käytön aiheuttamat riskit.

Puoliautomaattisessa kaavaus- ja valulinjastossa olevien ominaispiirteiden johdosta tavanomaisten suojaus- ja varojärjestelmien käyttö sellaisenaan ei ole mahdollista tai helposti sovellettavissa. Valimolla itsellään ei ole riittävää osaamista tämän kaltaisen riskinarvioinnin ja siitä seuraavien toimintaohjeiden laatimiseksi, minkä johdosta tarvitsemme apua kokonaisvaltaisesti pätevältä asiantuntijaorganisaatiolta, joka pystyy auttamaan läpi koko hankkeen alkuarvioinnista lopputuloksen tarkastukseen. Riskinarvioinnin pohja laaditaan toimintasuunnitelma ja parannusehdotukset. Lisäksi tutkitaan uusien turvalaitesovellusten mahdollisuuksia havaittujen riskien ehkäisyssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markku Eljaala

Tiedote

Passivoitavat valoverhot parantavat valimon pullakaavauslinjan turvallisuutta

31.5.2011

Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry arvioi yhteistyössä VTT:n
kanssa ja Työsuojelurahaston tukemana valimon puoliautomaattisen
kaavaus- ja valulinjan automaatioon liittyvät riskit.

Havaitut riskit saatiin poistetuksi jo tuotantoseisokin aikana
tehtyjen huoltotöiden yhteydessä. Uutena tekniikkana sovellettiin
passivoitavia valoverhoja estämään ihmisten pääsy liikkuvien
laitteiden toiminta-alueelle. Valoverhosovellus osoittautui kaikin
puolin toimivaksi.

Tuotantolinjan puoliautomaattinen toiminta teki
riskinarvioinnista vaativaa. Linjalla liikkuu ihmisiä eri
toimintojen ja työtehtävien yhteydessä. Lisäksi alueella on
kulkuväylä, jossa on muun muassa trukkiliikennettä. Tarkoituksena
oli ottaa huomioon kaikki toiminnot sekä epätyypillinen toiminta,
joka saattaisi johtaa työntekijöiden tai ulkopuolisten ihmisten
joutumiseen automaattisesti toimivien laitteiden
vaikutuspiiriin.

Hankkeen toteuttamiseen katsottiin tarvittavan ulkopuolista
asiantuntija-apua automaatioon liittyvien erityispiirteiden ja
-osaamisen vuoksi. Ulkopuoliseksi partneriksi valittiin VTT.

Hankkeessa selvitettiin myös tarjolla olevat uudet keinot ja
laitteet, joilla voidaan parantaa linjan turvallisuutta
häiritsemättä tai hidastamatta linjan normaalia toimintaa.
Puoliautomaattisen kaavaus- ja valulinjaston ominaispiirteiden
vuoksi ei ole helppo käyttää sellaisenaan tai soveltaa tavanomaisia
suojaus- ja varojärjestelmiä.

Huomio linjan automaatioon

Linjan riskinarvioinnissa keskityttiin etupäässä automaatioon ja
linjan liityntäpintoihin ympäristöönsä, kuten pullalinjan
kaavauspuolelle ja valualueelle. Toiminnat ovat pääosin
puoliautomaattisia, mutta myös automaattisia. Riskit liittyvät
kuljettimiin, siirtovaunuihin ja tärypöydän toimintoihin.

Riskinarviointi tehtiin tarkastelemalla ja arvioimalla linjan
toimintaa normaalin tuotannon aikana sekä poikkeustilanteissa,
kuten simuloiduissa huolto- ja häiriönpoistotilanteissa.
Riskinarvointi tehtiin kolmesti, jolloin seuraavan riskinarvioinnin
pohjana oli edellinen riskinarviointi. Näin varmistettiin, että
arvioidun kohdan toiminta oli ymmärretty oikein, ja samalla
arviointia syvennettiin.

Viimeisen riskinarvioinnin ja parannusehdotusten jälkeen
tuotannon kesäseisokissa poistettiin tai pienennettiin arvioinnissa
havaittuja riskejä, minkä jälkeen VTT arvioi vielä linjan
jäännösriskin.

Turvallisuusteknisinä toimina käytettiin puristumiskohtien
minimointia (noin 0,5 cm suuruiset raot kuljettimien nieluissa ja
viistetyt kiinteät osat) ja turvalaitteita (valoverhot/puomit,
tuntopuskurit ja toimintaan kytketyt portit).

Lisäksi tärypöydän alueella, valualueella ja kaavausalueen
reunassa otettiin käyttöön käynnistyshälytys.

Uutena tekniikkana asennettiin passivoitavat valoverhot niihin
linjaston suoja-aidan aukkoihin, joiden kautta linjan tuotteet ja
työvälineet kulkevat. Valoverhojen passivointi mahdollistaa
tuotteiden ja työvälineiden liikkeen linjan sisälle pysäyttämättä
linjaa, mutta esimerkiksi ihmisen kulkiessa kyseisen aukon kautta
valoverho laukaisee hätäpysäytyksen.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Pullakaavauslinjan turvallisuuden parantaminen. Loppuraportti. 2011. Avaa