Pyhä Spirit – työhyvinvoinnin kehittämisohjelma 2011 – 2013

Hanketiedot

Hankenumero
111363

Hakija
Pyhätunturi Oy

Toteuttaja
Pyhätunturi Oy

Lisätietoja
Miia Porkkala
miia.porkkala@ruka.fi

Toteutusaika
1.11.2011 - 30.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2011
55 400 euroa

Kokonaiskustannukset
125 800 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2013

Tiivistelmä

Pyhätunturi Oy toimii Itä-Lapissa Pyhätunturin tunturikeskuksessa. Yrityksessä on toteutettu lähivuosina useita rakennemuutoksia sekä tehty mittavia investointeja. Työyhteisön kannalta muutokset ovat olleet haasteellisia ja aiheuttaneet epäjatkuvuutta yrityksen toimintamalleihin.

Kehittämishankkeen tavoitteena on muutosten jälkeen varmistaa yrityksen painopisteen siirtyminen investoinneista vastuulliseen asiakkaan kohtaamiseen ja työssä viihtymiseen. Esimiestyö sekä henkilöstön sitoutuminen ja motivointi ovat avainasemassa.

Kehityshanke toteutetaan kolmiportaisesti. Käynnistysvaiheen aikana laaditaan sisäinen tiedotussuunnitelma ja toteutetaan esimiesten ja henkilöstön lähtöhaastattelut, joiden avulla analysoidaan ja rakennetaan avainteemat ja pelisäännöt etenemiselle. Kehittämisvaiheessa viimeistellään henkilöstölähtöisen kehittämissuunnitelman sisältö, kokonaisaikataulu, resurssit ja mittarit sekä priorisoidaan kohteet ja kokonaistavoitteet. Vakiinnuttamisvaiheessa syksystä 2012 kesään 2013 varmistetaan henkilöstösuunnitelman integroituminen osaksi päivittäistä toimintaa tukemalla henkilöstöä muutoksen hallinnassa.

Keväällä 2013 toteutetaan henkilöstön sitoutumistutkimus TNS Gallupin toimesta ja tuloksien avulla mitataan myös kehittämishankkeen kokonaismenestystä lähtötasoon verrattuna.

Hankkeen tuloksena syntyy henkilöstösuunnitelma, jonka avulla parannetaan yhteisöllisyyttä, henkilöstön sitoutumista yhtiön tavoitteisiin sekä kykyä oman työyhteisön kehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Porkkala

Tiedote

Esimiesten sitoutumisella parhaisiin tuloksiin

30.6.2013

Työn tavoitteiden selvyys sekä lähiesimiesten kyky ottaa
vastuuta ja tarttua tuleviin ongelmiin osoittautuivat
matkailuyritys Pyhätunturi Oy:n vahvuuksiksi Pyhä Spirit
-työyhteisön kehittämisohjelmassa vuosina 2011-2013.
Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Työyhteisön sitoutuneisuus kehittyi yhtenevästi
kehittämistoiminnassa havaittujen muutosten kanssa. Parhaan
tuloksen saivat ne yksiköt, joissa työyhteisöä kehitettiin
säännöllisesti yksikön päällikön johdolla.

Oman haasteensa kehittämistoiminnan sujuvuudelle toivat
alkuvaiheessa konsernin sisällä erilaisista
organisaatiokulttuureista johtuvat tekijät. Tämä asetelma
onnistuttiin kääntämään kehittämisen aikana vahvuudeksi
käynnistämällä sisällöllinen tiimityö.

Rukakeskuksen liiketoimintaosaamisen vahvuuksien hyödyntäminen
sekä avainhenkilöiden osaamisapu ja tuki olivat suureksi avuksi
Pyhätunturin työyhteisön toimintamallien ja ydinliiketoiminnan
kehittämisessä.

Pyhätunturi toimii Itä-Lapissa Pyhätunturin tunturikeskuksessa.
Yritys on Rukakeskus Oy:n tytäryhtiö. Rukakeskus on vastannut Rukan
hiihtokeskuksen rinnepalveluista sekä hiihtämiseen liittyvistä
oheispalveluista vuodesta 1973 lähtien.

Työhyvinvointia ja liiketoimintaa kehitettiin
rinnan

Pyhätunturin kehittämistoiminta käynnistettiin tilanteessa,
jossa konsernin liiketoiminta oli kasvanut nopeasti, samoin
henkilöstön määrä uusien investointien ja asiakasmäärien myötä.

Henkilöstökyselyjen tunnusluvut olivat kehittyneet
negatiivisesti, ja yrityksessä katsottiin tarvittavan toimia ja
yhteisten tavoitteiden asettamista tilanteen parantamiseksi.

Toimintatutkimuksen menetelmin toteutetun kehittämisen
kohderyhmänä ja toimeenpanijoina olivat Pyhätunturin työyhteisö,
omistajat ja konsernijohto.

Kehittämishankkeen aineisto koostettiin Pyhätunturin
työntekijöiden teemahaastatteluista, omistajien, johdon ja eri
työntekijäryhmien tapaamisista ja niiden aikana tuotetusta
työyhteisön kehittämisaineistosta.

Henkilöstöhaastattelujen perusteella nousi esiin viisi
kehittämisaluetta: johtaminen, organisaatio, suunnitelmallisuus,
tiedonkulku ja Pyhätunturin liiketoiminnan sisältö ja
kannattavuus.

Kehittämisen teoreettisena perustana työyhteisökonsultti
Antti Nikander käytti Belgiassa toteuttavaa
työhyvinvoinnin mallia, jossa liiketoiminta on integroitu
työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Kehittämisohjelmalle oli asetettu tavoitteet vuoden 2011
henkilöstötutkimuksen perusteella. Vertailukelpoinen
henkilöstötutkimus tehtiin Pyhätunturin työyhteisölle huhtikuussa

2013.

Henkilöstön sitoutuneisuuden aste oli säilynyt samalla tasolla.
Typologiatarkastelun perusteella henkilöstön tyytyväisyys oli
edistynyt positiivisesti, mutta motivoivuus ei ollut kehittynyt
tavoitteen mukaisesti.

Henkilöstökulujen hallinta kuului kehittämisohjelman teemoihin
osana osastokohtaisten työ- ja toimintamallien rakentamista.
Henkilöstökulujen karsintatavoite onnistuttiin saavuttamaan
toukokuun 2013 ennusteen perusteella kokonaisuudessaan.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

ski.pyha.fi. http://ski.pyha.fi

www.lapinyrityskunto.fi