Rajakohteet verkostoituneissa tuotekehitysprosesseissa. Tuote- ja tuotantokonseptien kehittyminen artefaktien kokeellisen kehittämisen kautta -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114012

Hakija
Meri Jalonen

Toteuttaja
Meri Jalonen

Lisätietoja
Meri Jalonen
meri.jalonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.2.2014 - 31.7.2015

Työsuojelurahaston päätös
11.2.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
25 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2015

Tiivistelmä

Väitöskirjassa tutkitaan valmistavan teollisuuden tuotteiden ja tuotannon rinnakkaista kehittämistä, joka tapahtuu tuotantoverkostoissa käsittäen yritykset, niiden asiakkaat, alihankkijat ja yliopistokumppanit. Tutkimuksessa analysoidaan tuotekehitysprosesseja tarkastellen, miten yritysten tuote- ja tuotantokonseptit muuttuvat prosessin aikana eri toimijoiden osallistumisen myötä.

Väitöskirja perustuu ”Oppivat tuotantokonseptit – Välineistö verkostomaisen toiminnan hallintaan” – hankkeeseen, joka toteutettiin osana Tekesin Tuotantokonseptit-ohjelmaa vuosina 2009-2012 Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyössä. Hankkeessa toteutettiin toimintatutkimuksellinen kehittämisprojekti kahdessa valmistavan teollisuuden yrityksessä ja väitöskirjan aineisto on kerätty toisessa näistä projekteista. Tutkimusaineisto käsittelee rajakohteiden kehittymistä (1) seuraamalla yrityksen eri tuotekehitysprojekteja ja (2) tarkastelemalla yrityksen tuotekonseptien ja tuotantokonseptien määrittämistä yhteistyössä tutkijaryhmän kanssa.

Laadullista aineistoa tuotekehitysprojekteista kerättiin haastatteluilla, dialogisilla työpajoilla sekä havainnoinnilla. Lisäksi aineistona on interventiotilaisuuksien keskusteluja ja materiaaleja. Interventioissa yrityksen osallistujat jäsensivät ja määrittelivät yrityksen tuotekonsepteja ja tuotantokonsepteja yhdessä tutkijoiden kanssa.

Väitöskirjan arvioitu valmistumisaika on kesällä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Meri Jalonen

Tiedote

Tuotekehityksen ja tuotannon rajaa madaltamassa

31.7.2015

Aalto-yliopiston tutkija
Meri Jalonen ehdottaa yrityksille tuote- ja
tuotantokonseptin rinnakkaista kehittämistä. Näin voisi purkaa
perinteisiä raja-aitoja tuotekehityksen ja tuotannon väliltä. Sama
raja-aitojen purku pätisi myös alan tutkimukseen. Ehdotus sisältyy
Jalosen väitöskirjaan, jonka valmistumista Työsuojelurahasto
vauhditti tutkijastipendillä.

 

Jalonen tutkii valmistavan teollisuuden tuotannon kehittämistä
verkostossa, joka sisältää yritykset, niiden asiakkaat,
alihankkijat ja yliopistokumppanit. Hän selvittää
tuotekehityksestä, miten yritysten tuote- ja tuotantokonseptit
muuttuvat monen toimijan myötä.

 

Tutkimus rajautui rajakohteisiin

 

Jalonen keskittyy rajakohteiden merkitykseen verkostoituneissa
innovaatioprosesseissa. Hän osoittaa, että samaa artefaktia voidaan
käyttää eri tilanteissa eri tavoin. Artefaktin välittävyys ei johdu
sen ominaisuuksista vaan kytkeytyy sen käyttökelpoisuuteen tietyn
käytännön osana, tiettyjen osallistujien kesken.

 

Jalonen seurasi, miten uudenlainen tuotekonsepti syntyy eri
toimijoiden tuotekehityksen yhteistyönä ja miten työkäytännöt
vähitellen vakiintuvat tuotantokonsepteiksi. Hän esittää, että
työkäytäntöjen tutkiminen mahdollistaa kokonaisten
tuotekehitysprosessien tutkimisen.

 

Jalonen on esitellyt työtään muun muassa vuonna 2014 Puolan
Torúnissa syyskuussa ja marraskuussa Kööpenhaminassa sekä
Tampereella. Väitöskirjan on määrä valmistua keväällä 2016. Luvassa
on myös tieteellisiä artikkelijulkaisuja.

Taustalla monitieteinen kehittämistutkimus

 

Meri Jalosen tutkimus juontuu Tekesin 2009–2012 rahoittamaan
ohjelmaan. Siihen kuulunutta toimintatutkimuksellista
kehittämishanketta toteutti Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston
ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusryhmä. Hankeaikana
perustettiin liiketoimintayksikkö pakkausinnovaation
kaupallistamiseksi. Tästä yksiköstä Jalonen keräsi aineistonsa.

Tutkijaryhmä tarkasteli yrityksen tuotekehitysprojekteista tuote-
ja tuotantokonseptien määrittämistä. Tutkimukseen osallistui näihin
tuotekehityshankkeisiin osallistuneita työntekijöitä sekä keskeisiä
asiakkaiden ja alihankkijoiden edustajia.

 

Aineistoa kerättiin haastatteluilla, työpajoilla ja
havainnoinnilla. Työpajoissa tutkijat tarjosivat osallistujille
käsitteellisiä malleja, joista osallistujat ja tutkijat jäsensivät
yrityksen tuote- ja tuotantokonsepteja. Havainnointi keskittyi
projekti- ja alihankkijapalavereihin, teknologian rakentamiseen ja
koeajoihin.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Jalonen Meri. 2016. The Construction of the Hybrid Package: Evolution of Product Concepts and Production Concepts Through Experiments with Artefacts. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 108/2016. Department of Industrial Engineering and Management. SBN 978-952-60-6846-6 (electronic), 978-952-60-6845-9 (printed) ISSN 1799-4942 (electronic), 1799-4934 (printed), 1799-4934 (ISSN-L) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6846-6 Avaa

Väitöstiedote Tuotteen ja tuotannon rinnakkaisesta kehittämisestä uudenlaisia innovaatioita, 13.06.2016 Aalto-yliopisto Avaa