Rajoja rikkova työ – toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytykset lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla

Hanketiedot

Hankenumero
112059

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Minna Janhonen
minna.janhonen@nitor.com

Toteutusaika
1.6.2012 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
29.6.2012
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
308 810 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Rajoja rikkova työ -hankkeessa tarkastellaan sitä, miten työorganisaatioiden rakenteellisten ja toiminnallisten rajojen rikkoutuminen ja uudelleenmuotoutuminen muuttaa niiden sujuvan toiminnan edellytyksiä.

Tarkastelun kohteena ovat sekä organisaatioiden sisäisten (osastojen tai tiimien väliset) että ulkoisten rajapintojen (esim. fuusiot, alihankinta ja vuokratyö) muutokset. Tarkastelemme sitä, millaisia haasteita rajapintojen rikkoutuminen aiheuttaa ensinnäkin esimiestyölle ja johtamiselle, sekä toisaalta yksilön osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle työssä. Tutkimus kohdistuu 3-4 tapaustyöpaikkaan ja tiedonkeruun sisällöt sovitetaan näiden tarpeisiin. Tutkimusmenetelminä käytetään mm. haastatteluja ja verkostoanalyysia.

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää erilaisia toimintamalleja ja käytäntöjä työpaikoille silloin, kun työ edellyttää rajapintojen ylityksiä. Hankkeessa tuotetaan myös välineitä tukemaan tällaisten työpaikkojen esimiestyötä. Tulokset käsitellään tapaustyöpaikoilla vuorovaikutteisissa työpajoissa.

Tutkimuksen pohjalta kehitetään rajoja rikkovaan työhön soveltuva työhyvinvointikysely, jonka välityksellä tulokset ovat laajalti sovellettavissa. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten rajoja rikkovassa työssä voidaan toimia työelämän laatua ja työuria kehittäen. Hankkeen tuloksia levitetään toimialatasolla, yleisesti suurelle yleisölle mm. www-sivustojen avulla sekä tieteellisten foorumien välityksellä.

Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2014 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Janhonen

Tiedote

Verkostotyössä joustavuus ohittaa ohjeet

31.12.2014

Kun työ lohkoutuu tai verkostoituu, pelkkä lisäohjeistus ei
auta. On oltava valmius muuttaa työn suuntaa ja aikatauluja.
Työpaikoilla on tärkeää tunnistaa, mihin standardit sopivat ja
milloin tarvitaan joustavia toimintatapoja. Näin arvioivat
Työterveyslaitoksen tutkijat, jotka paneutuivat insinööritoimisto-
ja ensiaputyöhön.

 

Tutkijat haastattelivat ensiavun työprosesseista kolmea
esimieslääkäriä, kolmea esimieshoitajaa ja kuutta muuta hoitajaa
sekä yhtä toimistohenkilöstön edustajaa. Insinööritoimiston
suunnitteluprojekteista haastateltiin 25:tä henkilöä, joista kuusi
esimiehiä ja viisi asiakkaiden edustajia. Haastatteluissa
käsiteltiin projektien tai prosessien organisointia, tiedonkulkua
ja yhteistyötä, kun toimitaan organisaatiorajojen yli.

 

Kohti uutta työn hallintaa

 

Insinööritoimistosta ja ensiavusta löytyi paljon yhtäläisyyksiä.
Kummankin työpaikan työtä ohjaavat monet standardit, jotka eivät
kuitenkaan huomioi poikkeustilanteita. Lisäksi puutteelliset tiedot
ja ennakoinnin vaikeus hankaloittivat molemmilla työpaikoilla työn
sujuvuutta. Tutkijat päättelevät, että verkostomainen työ haastaa
totutut työn hallinnan keinot.

 

Työkäytäntöjen kehittämiseksi tarvitaan yhteinen ajatus siitä,
millaista toimintamallia organisaatiossa tavoitellaan.
Verkostomaisessa projektityössä ja työprosesseissa työn hallinta
edellyttää joustavuutta. Reagoinnin merkitys korostuu.
Verkostomainen työ vaatii kykyä nivoa toimintatapoja, aikatauluja
ja intressejä. Lisäksi toimintaympäristön merkitys on otettava
huomioon.

Käskyjen sijaan neuvottelut

 

Verkostomaisen työn johtamisessa korostuu vuorovaikutus. Johtajuus
hajautuu moninaisiksi suhteiksi, jotka eivät pysähdy yksiköiden,
työpaikkojen tai edes valtioiden rajoille. Sekä
insinööritoimistossa että ensiavussa korostettiin, että yksilöt
johtavat osaltaan myös omaa työtään.

 

Kurinalaisen johtajuuden tarve vaihteli projekteittain ja
prosesseittain. Yleensä kuitenkin käskyttävän johtamisen aika on
ohi. Tilalle ovat tulleet luottamus ja neuvottelut.

Esimiehen pitää luoda toimintaedellytyksiä ja organisoida
työryhmä, joka kehittää uusia toimintatapoja.

 

Yhteisöllisyyttä prosesseista ja aktiiveista

Yhteinen tavoite, kohtaaminen ja fyysinen läheisyys luovat
yhteenkuuluvuutta.  Kun jokainen hoitaa osansa kokonaisuudesta
omalla ammattitaidollaan, se luo yhteisöllisyyttä.

Ketju- tai projektityössä yhteisöllisyyttä muodostanevat aiempaa
useammin yhteinen prosessi tai aktiiviset yksilöt, eivät enää
hallinnolliset rajat. Tällöin työntekijöiden sosiaalinen
todellisuus muuntuu monin tavoin. Esimerkiksi insinööritoimistossa
moni katsoi kuuluvansa yhden tiiviin työyhteisön sijaan
samanaikaisesti useaan työyhteisöön. Näitä yhteisöjä muodostui
esimerkiksi projekteissa ja päivittäisissä kohtaamisissa
työpaikalla. Yhteisöjen moninaisuus voi tuoda virkistäviä
kohtaamisia. Tarvitaan kuitenkin hieman tilaa ja aikaa, että näistä
kohtaamisista muodostuu ”me”.

Oppia myös epävirallisesti

 

Ensiavussa viralliset koulutukset täydentyivät ammattiryhmien
epävirallisella oppimisella. Lääkärit saattoivat ottaa hoitajat tai
hoitoryhmän erityisoppiinsa. Hoitajat puolestaan opastivat
lääkäreitä ensiavun toimintatapoihin. Yleensä hoitajat olettavat,
että hoitajien monipuolinen tehtävänkuva auttaa heitä samastumaan
toistensa rooleihin.

Tutkijat ja media ovat viestineet tästä Työsuojelurahaston
rahoittamasta hankkeesta vilkkaasti. Työterveyslaitoksen
nettisivuilla
www.ttl.fi/rajojarikkovatyo on tietolehtisiä
työn sujuvoittamiseksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti Minna Janhonen, Minna Toivanen, Kaisa Eskelinen, Heli Heikkilä ja Anu Järvensivu: Rajoja rikkova työ – kohti sujuvia toimintakäytäntöjä verkostoituvassa ja lohkoutuvassa työssä. Työterveyslaitos, Helsinki 2015. 119 sivua. ISBN 978-952-261-480-3 (nid.), ISBN 978-952-261-481-0 (pdf) Avaa

Hankkeen nettisivut www.ttl.fi/rajojarikkovatyo. http://www.ttl.fi/rajojarikkovatyo

Työsuojelurahaston TSR-kanavalla video Rajoja rikkova työ – Miten verkostomaista työtä johdetaan? Video on myös Youtubessa ja Vimeossa. Kesto 2:53. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/39885

Tutkimus tutuksi 13.11.2015 nauhoitettuna Kesto 1:26:03 Nauhoite on myös Youtubessa ja Vimeossa. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/40295 Avaa

Avaa

Avaa